Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Nesporné nároky – európsky exekučný titul

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Nesporné nároky – európsky exekučný titul

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (ES) č. 805/2004 – vytvorenie európskeho exekučného titulu pre nesporné nároky

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

 • Vytvára sa ním európsky exekučný titul pre nároky, ktoré dlžníci nepopierajú.
 • Prostredníctvom exekučného titulu môžu byť rozhodnutia, súdny zmier a verejné listiny týkajúce sa nesporných nárokov automaticky uznané a vykonané v inej krajine EÚ bez akéhokoľvek sprostredkovateľského konania.

HLAVNÉ BODY

Rozsah pôsobnosti

Nariadenie sa vzťahuje na občianske a obchodné veci. Nevzťahuje sa najmä na daňové, colné alebo správne veci. Uplatňuje sa vo všetkých krajinách EÚ okrem Dánska.

Nárok sa považuje za nesporný, ak:

 • s ním dlžník výslovne súhlasil tak, že ho uznal, alebo tak urobil prostredníctvom zmieru, ktorý schválil súd alebo bol uzavretý pred súdom počas konania; alebo
 • dlžník voči nemu nikdy nevzniesol námietky počas súdneho konania; alebo
 • dlžník sa nezúčastnil na súdnom pojednávaní alebo nebol zastúpený na súdnom pojednávaní, ktoré sa týkalo daného nároku, po tom, ako najskôr počas súdneho konania vzniesol námietky proti nároku; alebo
 • dlžník ho výslovne uznal vo verejnej listine.

Európsky exekučný titul

Rozhodnutie o nespornom nároku je osvedčené ako európsky exekučný titul krajinou EÚ, ktorá vydala rozhodnutie (členský štát pôvodu). Osvedčenie sa vydáva pomocou vzorového formulára. Môže sa uplatňovať len na časti rozhodnutia a v takom prípade sa titul nazýva „čiastkový európsky exekučný titul“.

Minimálne normy

Na to, aby rozhodnutie o nespornom nároku mohlo byť osvedčené ako európsky exekučný titul, súdne konanie v krajine EÚ pôvodu musí spĺňať určité procesné požiadavky.

Pri osvedčovaní rozhodnutia ako európskeho exekučného titulu sú preto povolené len metódy doručovania dokumentov uvedené v nariadení.

Dokument o začatí konania musí obsahovať podrobnosti o:

 • nároku (osobné údaje strán, výška nároku, či sa vyžaduje úrok a za aké obdobie atď.);
 • procesné požiadavky pre napadnutie nároku (lehota pre napadnutie nároku, dôsledky nepodania námietky atď.).

Krajina EÚ pôvodu musí zabezpečiť právo na preskúmanie rozhodnutia vo výnimočných prípadoch.

Výkon

Na vykonávacie konanie sa majú uplatňovať právne predpisy krajiny EÚ, v ktorej sa žiada o výkon rozhodnutia (členský štát výkonu). Veriteľ musí predložiť orgánom zodpovedným za výkon:

 • kópiu rozsudku;
 • kópiu osvedčenia o európskom exekučnom titule;
 • v prípade potreby prepis osvedčenia európskeho exekučného titulu alebo jeho preklad do úradného jazyka krajiny EÚ výkonu alebo do iného jazyka, ktorý uznáva krajina EÚ výkonu.

Od veriteľov sa nevyžaduje žiadna záruka, kaucia ani vklad akéhokoľvek druhu z dôvodu, že sú cudzími štátnymi príslušníkmi alebo že nemajú bydlisko alebo pobyt v krajine EÚ výkonu.

Príslušný súd v krajine EÚ výkonu môže za určitých podmienok zamietnuť výkon rozhodnutia, ak je nezlučiteľné s predošlým rozhodnutím vydaným v ktorejkoľvek krajine EÚ alebo krajine mimo EÚ. V určitých prípadoch môže vykonávacie konanie prerušiť.

Záverečné a všeobecné ustanovenia

Na uľahčenie prístupu k vykonávaciemu konaniu krajiny EÚ zabezpečia všeobecnej verejnosti a odborným kruhom príslušné informácie v rámci Európskej justičnej siete pre občianske a obchodné veci.

Veritelia sa môžu naďalej voľne rozhodnúť, že sa budú domáhať uznania a výkonu rozhodnutia podľa nariadenia (EÚ) č. 1215/2012. Týmto nariadením okrem toho nie je dotknuté uplatňovanie nariadenia (ES) č. 1393/2007 o odosielaní súdnych a mimosúdnych písomností.

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 21. októbra 2005.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÝ DOKUMENT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 805/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa vytvára európsky exekučný titul pre nesporné nároky (Ú. v. EÚ L 143, 30.4.2004, s. 15 – 39)

Následné zmeny nariadenia (ES) č. 805/2004 boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentáciu.

Posledná aktualizácia 28.06.2016

Top