Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Právna pomoc v občianskych a obchodných veciach

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Právna pomoc v občianskych a obchodných veciach

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 2003/8/ES – zlepšený prístup k spravodlivosti pri cezhraničných sporoch ustanovením minimálnych spoločných pravidiel týkajúcich sa právnej pomoci

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

Cieľom je:

 • zlepšiť prístup k spravodlivosti v cezhraničných občianskych sporoch;
 • ustanoviť celoeurópske pravidlá o právnej pomoci;
 • zabezpečiť, aby osoby, ktoré si nemôžu dovoliť právnu pomoc, mali k nej prístup;
 • stimulovať spoluprácu o právnej pomoci medzi krajinami EÚ.

HLAVNÉ BODY

Táto smernica sa vzťahuje na všetky občianske veci vrátane:

 • podnikania;
 • zamestnanosti;
 • ochrany spotrebiteľa.

Osobám, ktoré si nemôžu dovoliť právne zastupovanie, poskytuje právo na právnu pomoc. Určená je pre občanov EÚ a štátnych príslušníkov nečlenských krajín EÚ, ktorí žijú v EÚ.

Právna pomoc môže zahŕňať:

 • právne poradenstvo;
 • právnu pomoc a zastupovanie na súde;
 • oslobodenie od súdnych poplatkov;
 • oslobodenie od určitých poplatkov v medzinárodných prípadoch (napr. tlmočenie, preklad, cestovné náklady).

V smernici sa okrem toho zavádzajú pravidlá o spracovaní žiadostí.

 • Vnútroštátne orgány musia:
  • zabezpečiť, aby žiadatelia porozumeli spôsobu spracovania žiadostí;
  • vysvetliť dôvod zamietnutia žiadosti;
  • umožniť žiadateľom odvolať sa proti zamietnutiu.
 • Pre urýchlenie žiadostí musia krajiny EÚ predložiť Európskej komisii zoznam:
  • orgánov, ktoré môžu zasielať a prijímať žiadosti;
  • jazykov, v ktorých prijímajú žiadosti.

Štandardné tlačivá žiadosti

 • V rozhodnutí Komisie 2004/844/ES sa ustanovuje štandardná forma žiadostí o právnu pomoc.
 • V rozhodnutí Komisie 2005/630/ES sa vymedzuje štandardná forma pre zasielanie žiadostí o poskytovanie právnej pomoci medzi krajinami EÚ.

Krajiny EÚ musia zabezpečiť, aby boli verejné a odborné kruhy informované prostredníctvom Európskej súdnej siete.

Ak si to želajú, krajiny EÚ môžu vytvoriť priaznivejšie dojednania pre žiadateľov právnej pomoci.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 31. januára 2003. Krajiny EÚ ju mali zapracovať do vnútroštátnych právnych predpisov do 30. novembra 2004. Táto smernica sa neuplatňuje v Dánsku.

KONTEXT

HLAVNÝ DOKUMENT

Smernica Rady 2003/8/ES z 27. januára 2003 o zlepšení prístupu k spravodlivosti pri cezhraničných sporoch ustanovením minimálnych spoločných pravidiel týkajúcich sa právnej pomoci pri takýchto sporoch (Ú. v. ES L 26, 31.1.2003, s. 41 – 47)

Následné zmeny a opravy smernice 2003/8/ES boli zapracované do pôvodného dokumentu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentáciu.

SÚVISIACE DOKUMENTY

Rozhodnutie Komisie 2004/844/ES z 9. novembra 2004, ktorým sa stanovuje forma žiadostí o právnu pomoc podľa smernice Rady 2003/8/ES na zlepšenie prístupu k spravodlivosti pri cezhraničných sporoch stanovením minimálnych spoločných pravidiel, ktoré sa týkajú právnej pomoci pri týchto sporoch (Ú. v. EÚ L 365, 10.12.2004, s. 27 – 34)

Rozhodnutie Komisie 2005/630/ES z 26. augusta 2005, ktorým sa ustanovuje formulár na postúpenie žiadostí o poskytovanie právnej pomoci podľa smernice Rady 2003/8/ES (Ú. v. EÚ L 225, 31.8.2005, s. 23 – 27)

Posledná aktualizácia 12.12.2016

Top