Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Rámcové rozhodnutie o boji proti niektorým formám a prejavom rasizmu a xenofóbie prostredníctvom trestného práva

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Rámcové rozhodnutie o boji proti niektorým formám a prejavom rasizmu a xenofóbie prostredníctvom trestného práva

Cieľom tohto rámcového rozhodnutia je zabezpečiť, aby sa za niektoré závažné prejavy rasizmu a xenofóbie v rámci celej Európskej únie (EÚ) ukladali účinné, primerané a odradzujúce tresty. Okrem toho sa snaží zlepšiť a podporiť justičnú spoluprácu v tejto oblasti.

AKT

Rámcové rozhodnutie Rady 2008/913/SVV z 28. novembra 2008 o boji proti niektorým formám a prejavom rasizmu a xenofóbie prostredníctvom trestného práva.

SÚHRN

Toto rámcové rozhodnutie ako pokračovanie jednotnej akcie 96/443/SVVstanovuje aproximáciu zákonov a právnych predpisov členských štátov EÚ v oblasti trestných činov, ktoré zahŕňajú niektoré prejavy rasizmu a xenofóbie. Niektoré závažné prejavy rasizmu a xenofóbie musia mať povahu trestného činu vo všetkých členských štátoch EÚ a musia sa za ne ukladať účinné, primerané a odradzujúce tresty.

Toto rámcové rozhodnutie sa vzťahuje na všetky trestné činy spáchané:

 • na území Európskej únie (EÚ) vrátane skutkov spáchaných prostredníctvom informačných systémov;
 • občanom členského štátu EÚ alebo v prospech právnickej osoby založenej v členskom štáte EÚ. V tomto ohľade rámcové rozhodnutie uvádza kritériá, na základe ktorých sa dá stanoviť zodpovednosť právnických osôb.

Slovné prejavy nenávisti

Niektoré formy skutkov, tak ako sú uvedené nižšie, sa trestajú ako trestné činy:

 • verejné podnecovanie k násiliu alebo nenávisti voči skupine osôb alebo členovi takejto skupiny vymedzenej podľa rasy, farby pleti, náboženského vyznania, rodového pôvodu či národného alebo etnického pôvodu;
 • spáchanie vyššie uvedeného trestného činu prostredníctvom verejného rozširovania alebo distribúcie písomností, obrázkov alebo iných materiálov;
 • verejné schvaľovanie, popieranie alebo hrubé zľahčovanie zločinov genocídy, zločinov proti ľudskosti a vojnových zločinov, ako sú vymedzené v Štatúte Medzinárodného trestného súdu (články 6, 7 a 8) a zločinov vymedzených v článku 6 Charty Medzinárodného vojenského tribunálu, ak sú tieto skutky vykonané tak, že môžu podnecovať násilie alebo nenávisť voči takejto skupine alebo členovi takejto skupiny;

Podnecovanie, pomoc a navádzanie k páchaniu vyššie uvedených trestných činov je takisto trestné.

V súvislosti s vyššie uvedenými trestnými činmi musia členské štáty EÚ zabezpečiť, aby sa za ne ukladali:

 • účinné, primerané a odradzujúce tresty;
 • tresty s hornou hranicou najmenej jeden rok odňatia slobody.

V súvislosti s právnickými osobami musia byť tresty účinné, primerané a odradzujúce a musia zahŕňať trestné pokuty alebo pokuty netrestnej povahy. Okrem toho sa právnickým osobám môžu uložiť aj iné tresty:

 • odňatie nároku na štátne dávky alebo pomoc;
 • dočasný alebo trvalý zákaz výkonu obchodnej činnosti;
 • nariadenie súdneho dohľadu;
 • súdne rozhodnutie o likvidácii.

Začatie vyšetrovania alebo trestného stíhania vo veci rasistických a xenofóbnych činov nesmie byť závislé od oznámení alebo obvinení zo strany obete.

Zločiny z nenávisti

Vo všetkých prípadoch sa rasistická a xenofóbna motivácia považuje za priťažujúcu okolnosť alebo súdy musia byť oprávnené brať takúto motiváciu do úvahy pri určovaní trestov, ktoré chcú uložiť.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Rámcové rozhodnutie 2008/913/SVV

6.12.2008

28.11.2010

Ú. v. EÚ L 328, 6.12.2008

SÚVISIACE AKTY

Správa Európskej komisie Európskemu parlamentu a Rade o implementácii rámcového rozhodnutia Rady 2008/913/SVV o boji proti niektorým formám a prejavom rasizmu a xenofóbie prostredníctvom trestného práva ( COM(2014) 27 final z 27.1.2014 - neuverejnené v úradnom vestníku).

Správa poukazuje na skutočnosť, že niektoré členské štáty EÚ neúplne a/alebo nesprávne transponovali ustanovenia rámcového rozhodnutia, a to najmä v súvislosti s trestnými činmi popierania, schvaľovania a hrubého zľahčovania niektorých medzinárodných zločinov.

Väčšina členských štátov EÚ disponuje ustanoveniami, ktoré trestajú verejné podnecovanie k rasistickému a xenofóbnemu násiliu alebo nenávisti, ale niektoré z nich netransponujú úplne trestné činy uvedené v rámcovom rozhodnutí. Diery takisto zostávajú aj v prístupe k rasistickej a xenofóbnej motivácii, zodpovednosti právnických osôb a jurisdikcii.

Komisia v priebehu roka 2014 zapojí členské štáty EÚ do bilaterálnych rokovaní s cieľom zabezpečiť úplnú a správnu transpozíciu rozhodnutia.

Posledná aktualizácia: 15.06.2014

Top