Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Odškodňovanie obetí trestných činov v iných krajinách EÚ

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Odškodňovanie obetí trestných činov v iných krajinách EÚ

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 2004/80/ES o odškodňovaní obetí trestných činov

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

 • Zavádza sa v nej systém spolupráce, ktorý pomáha obetiam trestných činov získať odškodnenie v situáciách bez ohľadu na to, kde v Európskej únii (EÚ) bol trestný čin spáchaný.
 • Systém funguje na základe vnútroštátnych systémov odškodňovania pre obete úmyselných násilných trestných činov, ktoré boli spáchané na ich územiach.

HLAVNÉ BODY

Smernica má dva hlavné prvky.

 • Od krajín EÚ sa vyžaduje, aby mali zavedený systém odškodňovania pre obete úmyselných násilných trestných činov spáchaných na ich územiach. Organizácia a fungovanie týchto systémov sú ponechané na uváženie jednotlivých krajín EÚ.
 • Zavádza sa v nej systém spolupráce na úrovni celej EÚ na základe týchto vnútroštátnych systémov.

Zaručenie primeraného odškodnenia

Zabezpečenie primeraného odškodnenia obetí môže byť náročné z týchto dôvodov:

 • páchateľ nemá potrebné finančné zdroje alebo
 • páchateľa nie je možné identifikovať či stíhať (možnosť získania odškodnenia od páchateľa je ošetrená v smernici 2012/29/EÚ, v ktorej sa vymedzujú minimálne normy o právach, podpore a ochrane obetí trestných činov).

V smernici sa vyžaduje, aby obete:

 • dostali odškodnenie bez ohľadu na krajinu pobytu alebo krajinu EÚ, v ktorej bol trestný čin spáchaný,
 • dostali spravodlivé a primerané odškodnenie – presná suma je ponechaná na uváženie krajiny EÚ, v ktorej bol trestný čin spáchaný.

Spolupráca

Všetky krajiny EÚ boli požiadané, aby zriadili vnútroštátne systémy poskytujúce spravodlivé a primerané odškodňovanie do 1. júla 2005. V smernici sa zavádza systém spolupráce medzi vnútroštátnymi orgánmi na uľahčenie prístupu k odškodňovaniu pre obete v celej EÚ:

 • Obete trestných činov, ktoré boli spáchané v inej krajine EÚ, ako je krajina ich zvyčajného pobytu, môžu požiadať orgán v krajine svojho pobytu (asistenčný orgán) o informácie, ako sa uchádzať o odškodnenie.
 • Daný vnútroštátny orgán potom posiela žiadosť priamo vnútroštátnemu orgánu krajiny EÚ, v ktorej bol trestný čin spáchaný (rozhodovací orgán), a ktorý je zodpovedný za posúdenie žiadosti a vyplatenie odškodnenia.
 • Celá komunikácia sa musí vykonávať v jazyku rozhodovacej krajiny. Európska komisia zostavila štandardné formuláre na posielanie žiadostí a rozhodnutí týkajúcich sa odškodňovania obetí.
 • V smernici sa vytvára systém ústredných kontaktných bodov v každej krajine EÚ s cieľom uľahčiť spoluprácu v cezhraničných situáciách. Tieto body sa pravidelne stretávajú. Ďalšie informácie sú dostupné na webovej lokalite Európskeho portálu elektronickej justície.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Účinnosť nadobudla 26. augusta 2004. Krajiny EÚ ju mali zapracovať do vnútroštátneho práva do 1. januára 2006.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÝ DOKUMENT

Smernica Rady 2004/80/ES z 29. apríla 2004 o odškodňovaní obetí trestných činov (Ú. v. EÚ L 261, 6.8.2004, s. 15 – 18)

SÚVISIACE DOKUMENTY

Rozhodnutie Komisie z 2006/337/ES z 19. apríla 2006, ktorým sa zavádzajú štandardné formuláre pre odosielanie žiadostí a rozhodnutí podľa smernice Rady 2004/80/ES o odškodňovaní obetí trestných činov (Ú. v. EÚ L 125, 12.5.2006, s. 25 – 30)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/29/EÚ z 25. októbra 2012, ktorou sa stanovujú minimálne normy v oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestných činov a ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2001/220/SVV (Ú. v. EÚ L 315, 14.11.2012, s. 57 – 73)

Posledná aktualizácia 08.12.2015

Top