Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Bezpečnosť v súvislosti s futbalovými podujatiami s medzinárodným rozmerom

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Bezpečnosť v súvislosti s futbalovými podujatiami s medzinárodným rozmerom

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Rozhodnutie 2002/348/SVV – bezpečnosť na medzinárodných futbalových podujatiach

AKÝ JE CIEĽ TOHTO ROZHODNUTIA?

 • Jeho cieľom je predchádzať násiliu spojenému s futbalom a potláčať ho prostredníctvom vymedzenia metód medzinárodne koordinovaného policajného dozoru na futbalových zápasoch v záujme zaistenia bezpečnosti občanov EÚ.
 • Zriaďujú sa ním národné futbalové informačné strediská na uľahčenie výmeny informácií, cezhraničnej spolupráce a policajného dozoru na medzinárodných futbalových podujatiach.

HLAVNÉ BODY

 • Krajiny EÚ musia zriadiť národné futbalové informačné strediská, ktoré majú slúžiť ako podpora policajného dozoru počas významných futbalových podujatí s účasťou mužstiev z rozličných krajín. Ich úlohou je:

  • koordinovať a uľahčovať medzinárodnú policajnú spoluprácu a výmenu informácií,
  • vymieňať si informácie o najrizikovejších fanúšikoch,
  • podľa potreby pomáhať vnútroštátnym orgánom,
  • vykonávať posúdenie rizika týkajúceho sa klubov a národných tímov ich vlastnej krajiny a tieto informácie zdieľať s ostatnými krajinami EÚ.
 • Informácie, ktoré sa vymieňajú pred, počas a po futbalovom podujatí:

  • strategické informácie, v ktorých sa špecifikujú všetky aspekty podujatia so zvláštnym zreteľom na bezpečnostné riziká spojené s podujatím,
  • operatívne informácie poskytujúce presný obraz akcie v priebehu podujatia,
  • taktické informácie umožňujúce podniknúť príslušné kroky na zachovanie poriadku a bezpečnosti a poskytnúť spätnú väzbu po podujatí.
 • Informácie sú dôverné a mali by sa poskytovať včas, pričom by sa mala zaručiť ochrana pri výmene osobných údajov v súlade s platnými vnútroštátnymi a medzinárodnými právnymi predpismi.
 • Rozhodnutie 2002/348/SSV bolo v roku 2007 pozmenené rozhodnutím 2007/412/SSV týkajúcim sa bezpečnosti v súvislosti s futbalovými zápasmi s medzinárodným rozmerom.
 • Rada vo svojom uznesení z roku 2003 vyzvala krajiny EÚ, aby zvážili udelenie zákazu vstupu na futbalové štadióny pre osoby, ktorí sa v minulosti dopustili násilia na futbalových podujatiach. Toto odporúčanie zahŕňalo možnosť rozšírenia zákazu do ostatných krajín EÚ posilneného o pokuty za jeho nedodržiavanie.
 • Príručka o medzinárodnej policajnej spolupráci, tzv. „futbalová príručka EÚ“, ktorá bola pôvodne zavedená v roku 1999 a aktualizovaná uzneseniami Rady zo 4. decembra 2006, 3. júna 201029. novembra 2016, poskytuje šablónu tejto výmeny informácií.
 • V príručke sa podrobne opisujú postupy a pravidlá týkajúce sa:

  • zberu spravodajských informácií,
  • prieskumu,
  • policajných pozorovateľov a informátorov,
  • zvládnutia davu,
  • komunikácie s fanúšikmi a médiami,
  • podmienok, za ktorých môžu policajti priamo pomáhať v iných krajinách.
 • rozhodnutí z roku 2014 sa Európska komisiaÚnia európskych futbalových zväzov (UEFA) dohodli, že posilnia spoluprácu a dialóg vrátane opatrení na zintenzívnenie úsilia na potlačenie násilia na futbalových štadiónoch. Tieto dve strany sa najmenej raz do roka stretávajú na zasadaniach na najvyššej úrovni zameraných na posúdenie pokroku.

ODKEDY SA ROZHODNUTIE UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 9. mája 2002.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÝ DOKUMENT

Rozhodnutie Rady 2002/348/SVV z 25. apríla 2002 týkajúce sa bezpečnosti v súvislosti s futbalovými zápasmi s medzinárodným rozmerom (Ú. v. ES L 121, 8.5.2002, s. 1 – 3)

Následné zmeny rozhodnutia 2002/348/SSV boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

SÚVISIACE DOKUMENTY

Uznesenie Rady zo 17. novembra 2003 o využívaní zákazu vstupu na miesta konania futbalových zápasov s medzinárodným rozmerom zo strany členských štátov (Ú. v. EÚ C 281, 22.11.2003, s. 1 – 2)

Uznesenie Rady o aktualizovanej príručke s odporúčaniami na účely medzinárodnej policajnej spolupráce a s opatreniami na predchádzanie násiliu a výtržnostiam a ich kontrolu v súvislosti s futbalovými zápasmi s medzinárodným rozmerom, na ktorých je zainteresovaný aspoň jeden členský štát („futbalová príručka EÚ“) (Ú. v. EÚ C 444, 29.11.2016, s. 1 – 36)

Rozhodnutie Komisie zo 14. októbra 2014, ktorým sa prijíma dohoda o spolupráci medzi Európskou komisiou a Úniou európskych futbalových zväzov (UEFA) [C(2014) 7378 final zo 14.10.2014]

Posledná aktualizácia 14.09.2017

Top