Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Výbor EÚ na koordináciu prevencie sprenevery

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Výbor EÚ na koordináciu prevencie sprenevery

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Rozhodnutie 94/140/ES o vytvorení poradného výboru na koordináciu prevencie sprenevery v EÚ

AKÝ JE CIEĽ TOHTO ROZHODNUTIA?

Zriaďuje sa ním poradný výbor na koordináciu prevencie sprenevery (Cocolaf), ktorý sa venuje vytváraniu spolupráce medzi krajinami EÚ a Európskou komisiou s cieľom predchádzať sprenevere* a zabezpečovať jej trestné stíhanie.

HLAVNÉ BODY

 • Zástupca Komisie predsedá výboru Cocolaf, ktorý pozostáva z dvoch zástupcov z každej krajiny EÚ, ktorým môžu pomáhať dvaja zástupcovia z príslušných vnútroštátnych orgánov.
 • Na efektívnejšiu organizáciu úzkej a pravidelnej spolupráce medzi príslušnými orgánmi krajín EÚ v boji proti sprenevere v súlade s článkom 325 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa Komisia môže s výborom Cocolaf radiť o akejkoľvek záležitosti, ktorá sa týka:
  • zabraňovania sprenevere a všetkým iným nezákonným činnostiam a ich stíhaniu, ktoré môžu mať nepriaznivý vplyv na finančné záujmy EÚ;
  • spolupráce medzi krajinami EÚ alebo medzi krajinami EÚ a Komisiou s cieľom chrániť finančné záujmy EÚ.
 • Výbor Cocolaf podporuje činnosť Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF), ktorý vyšetruje korupciu a nezákonné správanie v rámci inštitúcií EÚ, ako aj spreneveru rozpočtu EÚ. Výbor Cocolaf tiež dopĺňa program Hercule III, z ktorého sa financujú projekty zamerané okrem iného na zvýšenie spolupráce v boji proti sprenevere medzi krajinami EÚ, Komisiou a úradom OLAF.
 • Výbor Cocolaf môže so súhlasom Komisie vytvoriť pracovné skupiny, ktoré sa venujú konkrétnym otázkam. V tejto súvislosti boli vytvorené tieto štyri podskupiny:
  • Skupina na prevenciu podvodov: podnecuje spoluprácu medzi príslušnými vnútroštátnymi orgánmi krajín EÚ a Komisiou prostredníctvom výmeny skúseností a osvedčených postupov v oblasti predchádzania podvodom (napr.
   • skúsenosti s posúdeniami rizika podvodu,
   • výmena informácií o zistených podvodných praktikách,
   • skúsenosti s vývojom a vykonávaním vnútroštátnych alebo odvetvových stratégií, politík alebo opatrení v boji proti podvodom atď.).
  • Skupina zameraná na podávanie správ a analýzu podvodov a iných nezrovnalostí: sústreďuje sa na zavádzanie štatistickej analýzy nahlásených prípadov, diskutuje o nej a posudzuje ďalšie otázky týkajúce sa prípravy správy podľa článku 325.
  • Skupina AFCOS (Koordinačný útvar pre boj proti podvodom): výmena skúseností a osvedčených postupov v rámci spolupráce zameranej na vyšetrovanie medzi úradom OLAF a vnútroštátnymi orgánmi v súlade s nariadením, ktoré upravuje vykonávanie vyšetrovaní úradom OLAF (nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013).
  • Sieť orgánov poverených oznamovaním podvodov úradu OLAF (OAFCN): spája hovorcov a osoby zodpovedné za styk s verejnosťou z príslušných vnútroštátnych orgánov a úradu OLAF s cieľom zabezpečiť výmenu mediálnych stratégií a podporovať komunikáciu o predchádzaní podvodom a odrádzaní od podvodov.
 • Komisia organizuje stretnutia a zabezpečuje výboru Cocolaf služby sekretariátu.

KONTEXT

Podľa článku 325 Zmluvy o fungovaní Európskej únie musia krajiny EÚ bojovať proti sprenevere na úrovni EÚ tak isto, ako keby bojovali proti sprenevere, ktorá má vplyv na ich vlastné finančné záujmy. Komisia je zodpovedná za riadne vykonávanie rozpočtu EÚ. Z týchto dôvodov bolo prijaté rozhodnutie o zriadení výboru, ktorý pokrýva celú oblasť sprenevery rozpočtu EÚ.

* HLAVNÝ POJEM

Sprenevera: nezákonné podvodné konanie, ktorého zámerom je získať finančný alebo trestný zisk.

HLAVNÝ DOKUMENT

Rozhodnutie Komisie 94/140/ES z 23. februára 1994 o vytvorení poradného výboru na koordináciu prevencie sprenevery (Ú. v. ES L 61, 4.3.1994, s. 27 – 28)

Následné zmeny rozhodnutia 94/140/ES boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentáciu.

Posledná aktualizácia 25.07.2016

Top