Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sloboda pohybu a pobytu v EÚ

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Sloboda pohybu a pobytu v EÚ

Občania Európskej únie majú právo voľne sa pohybovať a žiť v inej krajine EÚ s výhradou prípadných podmienok stanovených v zmluvách o EÚ. Takýto voľný pohyb osôb je jednou zo základných zásad EÚ.

AKT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov, ktorá mení a dopĺňa nariadenie (EHS) 1612/68 a ruší smernice 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

Smernicou sa:

 • mnohé existujúce právne predpisy spájajú do jednotného legislatívneho aktu;
 • stanovujú podmienky práva občanov EÚ* a ich rodinných príslušníkov* na voľný pohyb a pobyt (prechodný aj trvalý);
 • stanovujú obmedzenia týchto práv z dôvodov verejnej politiky, verejnej bezpečnosti alebo verejného zdravia;
 • objasňuje postavenie osôb, ktoré sú zamestnané, samostatne zárobkovo činné, študujú alebo nevykonávajú platenú prácu.

HLAVNÉ BODY

Občania EÚ s platným občianskym preukazom alebo cestovným pasom:

 • môžu vstúpiť do inej krajiny EÚ, rovnako ako ich rodinní príslušníci, a to bez ohľadu na to, či sú občanmi EÚ, bez potreby výstupného alebo vstupného víza;
 • môžu žiť v inej krajine EÚ najviac tri mesiace bez akýchkoľvek podmienok alebo formalít;
 • môžu žiť v inej krajine EÚ najviac tri mesiace s výhradou určitých podmienok v závislosti od ich postavenia v hostiteľskej krajine. Zamestnané alebo samostatne zárobkovo činné osoby nemusia spĺňať žiadne ďalšie podmienky. Študenti a iné osoby nevykonávajúce platenú prácu, napríklad dôchodcovia, musia mať dostatok finančných prostriedkov pre seba aj svoju rodinu, aby nezaťažovali systém sociálneho zabezpečenia hostiteľskej krajiny, ako aj komplexné krytie nemocenského poistenia;
 • musia sa zaregistrovať na príslušných úradoch, ak sa v krajine zdržiavajú dlhšie ako tri mesiace. Ak ich rodinní príslušníci nie sú štátnymi príslušníkmi krajiny EÚ, musia mať pobytový preukaz, ktorý platí päť rokov;
 • môžu mať nárok na trvalý pobyt, ak sa v inej krajine EÚ legálne žili nepretržite počas piatich rokov. To platí aj pre rodinných príslušníkov;
 • majú právo na rovnaké zaobchádzanie ako štátni príslušníci hostiteľskej krajiny. Počas prvých troch mesiacov pobytu však hostiteľské úrady nemajú povinnosť poskytnúť príspevky občanom EÚ, ktorí nevykonávajú platenú prácu.

Okrem toho:

 • rodinní príslušníci si za určitých podmienok môžu zachovať právo žiť v danej krajine, ak občan EÚ zomrie alebo krajinu opustí;
 • občania EÚ alebo rodinní príslušníci môžu byť vyhostení, ak sa správajú spôsobom, ktorý vážne ohrozuje jeden zo základných záujmov spoločnosti;
 • jediné choroby, ktoré opodstatňujú obmedzenie slobody pohybu osoby, sú tie, ktoré Svetová zdravotnícka organizácia považuje za choroby s epidemickým potenciálom.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Od 30. apríla 2004.

HLAVNÉ POJMY

*Občan EÚ - každý, kto má štátnu príslušnosť krajiny EÚ.

*Rodinný príslušník - tento pojem zahŕňa napríklad manžela/manželku, partnera/partnerku v registrovanom partnerstve s občanom EÚ a priamych potomkov mladších ako 21 rokov.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica 2004/38/ES

30. apríla 2004

30. apríla 2006

Ú. v EÚ L 158, 30.4.2004, s. 77 - 123

SÚVISIACE AKTY

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/54/EÚ zo 16. apríla 2014 o opatreniach na uľahčenie výkonu práv udelených pracovníkom v súvislosti so slobodou pohybu pracovníkov (Ú. v. EÚ L 128, 30.4.2014, s. 8 - 14)

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade o usmernení na lepšiu transpozíciu a uplatňovanie smernice 2004/38/ES o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov [KOM(2009) 313 v konečnom znení z 2. júla 2009]

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov - Voľný pohyb občanov EÚ a ich rodín: päť opatrení, ktoré môžu priniesť zmenu [COM (2013) 837 final z 25. novembra 2013]

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade - Pomoc vnútroštátnym orgánom v boji proti zneužívaniu práva na slobodný pohyb: príručka k riešeniu problému údajných účelových manželstiev uzatvorených medzi občanmi EÚ a príslušníkmi krajín nepatriacich do EÚ v kontexte právnych predpisov EÚ týkajúcich sa voľného pohybu občanov EÚ [COM(2014) 604 final z 26. septembra 2014]

Posledná aktualizácia 24.09.2015

Top