Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ochrana eura proti falšovaniu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ochrana eura proti falšovaniu

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Rozhodnutie 2001/887/SVV o ochrane eura proti falšovaniu

AKÝ JE CIEĽ TOHTO ROZHODNUTIA?

Cieľom tohto rozhodnutia je zabezpečiť, aby sa počas vyšetrovania falšovania eura vykonávali súdržné a efektívne analýzy podozrení z falšovania meny a aby si krajiny EÚ vymieňali informácie.

HLAVNÉ BODY

S cieľom zaviesť euro 1. januára 2002 sa týmto rozhodnutím doplnil súbor existujúcich pravidiel týkajúcich sa ochrany eura proti falšovaniu, konkrétne:

Počas vyšetrovania falšovania eura musia krajiny EÚ zabezpečiť, aby národné strediská pre analýzu (NAC) vykonali potrebné odborné analýzy bankoviek, u ktorých je podozrenie, že sú sfalšované. Národné strediská pre analýzu mincí (CNAC) zasa musia vykonať takúto analýzu mincí, u ktorých je podozrenie, že sú sfalšované. Krajiny EÚ musia výsledky týchto odborných analýz postúpiť Europolu (Európsky policajný úrad).

Národné ústredné orgány krajín EÚ zodpovedné za vyšetrovanie falšovania eura a súvisiacich trestných činov musia posielať Europolu sústredené informácie o svojich vyšetrovaniach vrátane informácií prijatých z krajín mimo EÚ. Mali by sa posielať aspoň tieto informácie:

  • podrobnosti o zúčastnených osobách,
  • opis trestných činov,
  • okolnosti, za ktorých boli trestné činy odhalené,
  • kontext zadržania,
  • všetky väzby na iné prípady.

Zodpovedné orgány krajín EÚ by mali v rámci spolupráce na vyšetrovaniach falšovania a trestných činov spojených s falšovaním eura využívať zariadenia Eurojustu.

Rozhodnutím Komisie 2005/37/ES bolo zriadené Európske vedecko-technické centrum, ktorého úlohou je chrániť euromince pred falšovaním. Na tento účel analyzuje a klasifikuje sfalšované euromince a pomáha vnútroštátnym orgánom.

ODKEDY SA ROZHODNUTIE UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 14. decembra 2001.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÝ DOKUMENT

Rozhodnutie Rady 2001/887/SVV zo 6. decembra 2001 o ochrane eura proti falšovaniu (Ú. v. ES L 329, 14.12.2001, s. 1 – 2)

SÚVISIACE DOKUMENTY

Nariadenie Rady (ES) č. 1338/2001 z 28. júna 2001 stanovujúce opatrenia nevyhnutné na ochranu eura proti falšovaniu (Ú. v. ES L 181, 4.7.2001, s. 6 – 10)

Následné zmeny nariadenia (ES) č. 1338/2001 boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

Rozhodnutie Komisie 2005/37/ES z 29. októbra 2004, ktorým sa zriaďuje Európske vedecko-technické centrum (EVTC) a ktorým sa ustanovuje koordinácia technických činností na ochranu euromincí pred falšovaním (Ú. v. EÚ L 19, 21.1.2005, s. 73 – 74)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/62/EÚ z 15. mája 2014 o trestnoprávnej ochrane eura a ostatných mien proti falšovaniu, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2000/383/SVV (Ú. v. EÚ L 151, 21.5.2014, s. 1 – 8)

Posledná aktualizácia 03.04.2017

Top