Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Systém na ochranu eura proti falšovaniu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Systém na ochranu eura proti falšovaniu

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (ES) č. 1338/2001 – ochrana eura proti falšovaniu

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

Zriaďuje sa ním systém, vďaka ktorému môžu krajiny Európskej únie (EÚ) zhromažďovať a vymieňať si informácie o sfalšovaných bankovkách a minciach medzi sebou, Európskou centrálnou bankou (ECB), Európskou komisiou, Európskym policajným úradom (Europol) a v prípade potreby aj krajinami mimo EÚ.

HLAVNÉ BODY

Rozsah pôsobnosti

Nariadením (ES) č. 1339/2001 sa rozširuje účinnosť nariadenia na krajiny EÚ nepatriace do eurozóny.

Hlavné prvky systému na ochranu eura

 • Systematický prevod technických údajov o sfalšovaných eurobankovkách a eurominciach orgánmi krajín EÚ (najmä národnými centrálnymi bankami) Európskej centrálnej banke (ECB), ktorá je zodpovedná za ich uloženie a spracovanie
 • Orgány krajín EÚ musia umožniť svojmu národnému centru pre analýzy preskúmať podozrivé sfalšované bankovky a národnému centru pre analýzu mincí preskúmať podozrivé mince. Tieto orgány musia zaslať všetky nové typy podozrivých bankoviek ECB a všetky nové typy podozrivých mincí Európskemu vedecko-technickému centru(ETCS).
 • Úverové inštitúcie, ostatní poskytovatelia platobných služieb a ostatné inštitúcie, ktoré spracúvajú a distribuujú bankovky a mince verejnosti, majú určité povinnosti. Krajiny EÚ musia zabezpečiť účinné, primerané a odrádzajúce sankcie, ktoré sa budú vzťahovať na inštitúcie, ktoré neplnia podmienky.
 • Spolupráca (okrem iného aj v rámci programu Pericles, zriadeného nariadením (EÚ) č. 331/2014) medzi príslušnými orgánmi krajín EÚ (najmä úradmi národných centier zriadených podľa Medzinárodného dohovoru na potláčanie falšovania meny), ECB, Komisiou a Europolom
 • Centralizácia informácií o prípadoch falšovania na národnej úrovni a ich odoslanie Europolu
 • Spolupráca s krajinami mimo EÚ a medzinárodnými organizáciami (vrátane Interpolu)

Krajiny EÚ musia Komisii a ECB odovzdať zoznam orgánov, ktoré určia za príslušné orgány na identifikáciu falšovaných bankoviek a mincí.

Európska komisia zriadila skupinu odborníkov na boj proti falšovaniu eura, ktorá má:

 • pomáhať pri vypracúvaní návrhov právnych aktov alebo politických iniciatív v súvislosti s falšovaním bankoviek a mincí;
 • úzko spolupracovať s Komisiou, krajinami EÚ, ETCS, ECB a Europolom;
 • zabezpečovať výmenu informácií a vytvorenie osvedčených postupov v oblasti prevencia falšovania a boja proti falšovaniu a analyzovať ich vplyv;
 • poskytovať Komisii poradenstvo pri vykonávaní nariadenia (ES) č. 1338/2001 a programu Pericles.

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 1. januára 2002. Od 4. júla 2001 sa však uplatňuje na bankovky a mince, ktoré ešte neboli vydané, ale ktoré sa majú vydať.

KONTEXT

Cieľom nariadenia (ES) č. 1338/2001, ktoré bolo zavedené ešte pred zavedením eura v roku 2002, je chrániť eurobankovky a euromince pred falšovaním.

Dopĺňa sa ním niekoľko predtým prijatých rozhodnutí:

 • zriadenie národných centier pre analýzu;
 • zriadenie Centra analýzy falzifikátov;
 • zhromažďovanie technických informácii o falšovaní eura zo strany ECB a ETSC zodpovedného za analýzu euromincí;
 • zavedenie trestných sankcií proti falšovaniu eura.

Ďalšie informácie:

HLAVNÝ DOKUMENT

Nariadenie Rady (ES) č. 1338/2001 z 28. júna 2001 stanovujúce opatrenia nevyhnutné na ochranu eura proti falšovaniu (Ú. v. EÚ L 181, 4.7.2001, s. 6 – 10)

Následné zmeny nariadenia (ES) č. 1338/2001 boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentáciu.

SÚVISIACE DOKUMENTY

Nariadenie Rady (ES) č. 1339/2001 z 28. júna 2001, ktorým sa rozširuje účinnosť nariadenia (ES) č. 1338/2001 stanovujúceho opatrenia nevyhnutné na ochranu eura proti falšovaniu (Ú. v. ES L 181, 4.7.2001, s. 11)

Pozri konsolidované znenie

Rozhodnutie Rady 2001/887/SVV zo 6. decembra 2001 o ochrane eura proti falšovaniu (Ú. v. ES L 329, 14.12.2001, s. 1 – 2)

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky 2001/912/ES z 8. novembra 2001 o niektorých podmienkach týkajúcich sa prístupu do systému monitorovania falzifikátov (CMS) (ECB/2001/11) (Ú. v. ES L 337, 20.12.2001, s. 49 – 51)

Rozhodnutie Rady 2003/861/ES z 8. decembra 2003 o analýze a spolupráci s ohľadom na falšovanie euromincí (Ú. v. EÚ L 325, 12.12.2003, s. 44)

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky 2010/597/EÚ zo 16. septembra 2010 o kontrole pravosti a upotrebiteľnosti eurobankoviek a ich opätovnom vrátení do obehu (ECB/2010/14) (Ú. v. EÚ L 267, 9.10.2010, s. 1 – 20)

Pozri konsolidované znenie

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1210/2010 z 15. decembra 2010 o overovaní pravosti euromincí a manipulácii s euromincami nevhodnými do obehu (Ú. v. EÚ L 339, 22.12.2010, s. 1 – 5)

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky 2013/211/EÚ z 19. apríla 2013 o nominálnych hodnotách, špecifikáciách, reprodukcii, výmene a sťahovaní eurobankoviek z obehu (ECB/2013/10) (Ú. v. EÚ L 118, 30.4.2013, s. 37 – 42)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 331/2014 z 11. marca 2014 o vytvorení výmenného, pomocného a školiaceho programu na ochranu eura proti falšovaniu (program „Pericles 2020“ ) a o zrušení rozhodnutí Rady 2001/923/ES, 2001/924/ES, 2006/75/ES, 2006/76/ES, 2006/849/ES a 2006/850/ES (Ú. v. EÚ L 103, 5.4.2014, s. 1 – 9)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/62/EÚ z 15. mája 2014 o trestnoprávnej ochrane eura a ostatných mien proti falšovaniu, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2000/383/SVV (Ú. v. EÚ L 151, 21.5.2014, s. 1 – 8)

Dohoda medzi Európskym policajným úradom (Europol) a Európskou centrálnou bankou (ECB) (Ú. v. EÚ C 123, 17.4.2015, s. 1 – 5)

Rozhodnutie Komisie z 12. februára 2016, ktorým sa zriaďuje skupina odborníkov na boj proti falšovaniu eura (Ú. v. EÚ C 58, 13.2.2016, s. 5 – 7)

Posledná aktualizácia 19.09.2016

Top