Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Európska justičná sieť – občianske a obchodné veci

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Európska justičná sieť – občianske a obchodné veci

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Rozhodnutie 2001/470/ES o vytvorení Európskej justičnej siete pre občianske a obchodné veci (EJS pre občianske a obchodné veci)

AKÝ JE CIEĽ TOHTO ROZHODNUTIA?

Rozhodnutím sa vytvára Európska justičná sieť na zlepšenie právnej spolupráce v občianskych a obchodných veciach* medzi krajinami EÚ.

HLAVNÉ BODY

EJS pre občianske a obchodné veci je neformálna, flexibilná štruktúra, ktorej cieľom je zjednodušiť a posilniť justičnú spoluprácu medzi krajinami EÚ. Uľahčuje kontakty medzi jednotlivými vnútroštátnymi súdmi prostredníctvom siete národných kontaktných miest.

K hlavným úlohám EJS pre občianske a obchodné veci patrí:

  • uľahčiť justičnú spoluprácu v cezhraničných prípadoch, napríklad poskytovanie pomoci pri doručovaní dokumentov alebo obstarávaní dôkazov;
  • informovať občanov EÚ o cezhraničnom prístupe k spravodlivosti, najmä prostredníctvom prehľadov a usmernení pre občanov o konkrétnych právnych predpisoch EÚ uverejnených na Európskom portále elektronickej justície;
  • hodnotiť a spoločne využívať skúsenosti o uplatňovaní práva EÚ s cieľom určiť slabé stránky a preskúmať spôsoby posilňovania práva EÚ.

EJS pre občianske a obchodné veci tvoria kontaktné miesta a príslušné orgány z krajín EÚ, špecializované v oblasti občianskeho a obchodného práva EÚ, napríklad:

  • justičné alebo správne orgány v krajinách EÚ zodpovedné za justičnú spoluprácu;
  • profesionálne združenia právnikov priamo zapojených do uplatňovania občianskeho a obchodného práva EÚ.

EJS pre občianske a obchodné veci sa nezúčastňuje Dánsko.

Pokiaľ ide o organizáciu, EJS pre občianske a obchodné veci vykonáva svoje činnosti prostredníctvom pravidelných zasadnutí kontaktných miest, prevažne v Bruseli. Sekretariát EJS pre občianske a obchodné veci riadi Európska komisia, ktorá spolupracuje s kontaktnými miestami v otázkach činnosti a priorít siete.

ODKEDY SA ROZHODNUTIE UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 1. decembra 2002.

KONTEXT

* HLAVNÉ POJMY

*Občianske a obchodné právo: právne predpisy s dosahom na občanov a podniky okrem trestného práva, rodinného práva, konkurzného práva a dedičského práva.

HLAVNÝ DOKUMENT

Rozhodnutie Rady 2001/470/ES z 28. mája 2001 o vytvorení Európskej súdnej siete pre občianske a obchodné veci (Ú. v. ES L 174, 27.6.2001, s. 25 – 31)

Následné zmeny smernice 2001/470/ES boli zapracované do základného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na referenčné účely.

Posledná aktualizácia 02.08.2016

Top