Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Konkurzné konania

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Konkurzné konania

Týmto právnym predpisom sa ustanovujú spoločné pravidlá cezhraničného konkurzného konania v členských štátoch Európskej únie (EÚ) s výnimkou Dánska. Cieľom je odradiť dlžníkov od prevodu aktív alebo súdnych konaní z jednej krajiny do druhej v záujme zlepšenia ich právneho postavenia.

AKT

Nariadenie Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.

SÚHRN

Týmto právnym predpisom sa zavádza ucelený systém právnych predpisov na riadenie nadnárodného konkurzného konania, ktoré sa týka spoločností, obchodníkov alebo jednotlivcov. Umožňujú sa tým koordinované opatrenia, ktoré sa majú prijať v súvislosti s majetkom platobne neschopného dlžníka so sídlom v rozličných krajinách EÚ. Tieto pravidlá sa týkajú:

  • súdu, ktorý má právomoc začať konkurzné konanie;
  • príslušného práva;
  • uznávania súdnych rozhodnutí v konkurzných konaniach;
  • vzťahov medzi rozličnými konkurznými konaniami začatými voči rovnakému dlžníkovi a
  • prihlasovania pohľadávok zahraničnými veriteľmi.

Rozsah pôsobnosti

Tento právny predpis sa vzťahuje na kolektívne konkurzné konania, pri ktorých ide o čiastočné alebo úplné zbavenie majetku dlžníka a vymenovanie likvidátora. Príslušné vnútroštátne konania sú uvedené v prílohe k tomuto právnemu predpisu.

Nevzťahuje sa na konania týkajúce sa poisťovní, úverových inštitúcií, investičných podnikov, ktoré poskytujú služby spojené s držbou peňažných prostriedkov alebo cenných papierov za tretie strany, ani na kolektívne investičné podniky.

Hlavné a vedľajšie konania

Súdy s právomocou začať hlavné konanie sú súdy krajiny EÚ, v ktorej má dlžník svoje centrum hlavných záujmov (t. j. registrované sídlo spoločnosti, v prípade neprítomnosti dôkazu o opaku). Takéto konanie má globálny rozsah a týka sa majetku dlžníka na celom svete a zároveň má byť v záujme pre veriteľov, a to bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú.

Okrem hlavného konania môžu súdy v inej krajine EÚ začať vedľajšie konanie, ak má dlžník hospodárske prevádzky na jej území, ale obmedzuje sa to len na majetok dlžníka, ktorý sa nachádza na tomto území.

S cieľom zabezpečiť účinnú správu majetku dlžníka sa právnym predpisom vyžaduje, aby boli hlavné a vedľajšie konania koordinované. Likvidátori vymenovaní v každom konaní sú povinní úzko spolupracovať, a to najmä vymieňať si informácie. Likvidátor v hlavnom konaní môže takisto zasiahnuť do vedľajších konaní, môže napríklad navrhnúť plán reštrukturalizácie alebo požiadať o pozastavenie predaja majetku.

Príslušné právo

Vo všeobecnosti platí, že sa uplatňujú právne predpisy krajiny EÚ, v ktorej sa konkurzné konanie začne. Toto pravidlo platí pri hlavných aj vedľajších konaniach.

Právne predpisy krajiny EÚ, v ktorých sa konanie začne, určujú najmä:

  • podmienky jeho začatia, vedenia a uzavretia;
  • vymedzenie dlžníkov a majetku, právomoci dlžníka a likvidátora, účinky konania na zmluvné vzťahy, jednotlivých veriteľov, pohľadávky atď.

Výnimky

Existujú ustanovenia, ktorými sa zaručujú zaisťovacie práva tretích strán, pokiaľ ide o hmotný a nehmotný majetok dlžníka, a právo predávajúceho na základe výhrady vlastníctva, aby tieto práva neboli dotknuté začatím konania, ak sa majetok nachádza mimo krajiny, kde bolo konkurzné konanie začaté.

Práva na nehnuteľnosti sa riadia výlučne právnymi predpismi krajiny EÚ, kde sa tento majetok nachádza. Právo likvidátora ukončiť pracovné zmluvy, právo veriteľa požiadať o započítanie pohľadávok, práva a povinnosti strán platobného systému alebo finančného trhu sa takisto riadia výlučne právnymi predpismi krajiny EÚ, ktoré sa na ne vzťahujú.

Uznávanie konkurzných konaní

Ak súd krajiny EÚ rozhodne o začatí konkurzného konania, týmto právnym predpisom sa vyžaduje, aby sa toto rozhodnutie uznalo vo všetkých ostatných krajinách EÚ.

Týmto právnym predpisom sa takisto zabezpečuje, aby boli rozhodnutia úzko spojené s konkurznými konaniami - ako sú opatrenia na zrušenie škodlivých úkonov (t. j. úkonov, ktoré sú škodlivé pre veriteľov) - uznané v inej krajine.

Účinky rozhodnutia sú tie, ktoré sú ustanovené právnym predpisom krajiny, v ktorej sú tieto konania začaté. Uznávanie je možné odmietnuť len vtedy, ak by jeho účinky boli v rozpore s verejnou politikou tejto krajiny.

Prihlasovanie pohľadávok

Týmto právnym predpisom sa každému veriteľovi s pobytom v krajine EÚ uznáva právo prihlásiť svoje pohľadávky do konkurzného konania začatého v inej krajine EÚ.

To isté platí aj pre daňové úrady a sociálne poisťovne. Keď sa v súvislosti s majetkom dlžníka začalo viacero konaní, týmto právnym predpisom sa stanovuje, že na zabezpečenie rovnakého zaobchádzania pre všetkých veriteľov je nevyhnutné koordinovať rozdelenie výnosov zo speňaženia konkurznej podstaty.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie (ES) č. 1346/2000

31.5.2002

-

Ú. v. ES L 160, 30.6.2000, s. 1 - 18

Následné zmeny a opravy nariadenia (ES) č. 1346/2000 boli zapracované do základného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na referenčné účely.

SÚVISIACE AKTY

Odporúčanie Komisie 2014/135/EÚ z 12. marca 2014 týkajúce sa nového prístupu k neúspechu v podnikaní a platobnej neschopnosti (Ú. v. EÚ L 74, 14.3.2014, s. 65 - 70).

V tomto odporúčaní sa uvádza súbor zásad pre vnútroštátne konkurzné konania týkajúce sa podnikov nachádzajúcich sa vo finančných ťažkostiach. Dôraz sa kladie na podporovanie reštrukturalizácie životaschopných podnikov už v počiatočnom štádiu, aby sa predišlo ich likvidácii. Komisia sa domnieva, že reformou vnútroštátnych konkurzných pravidiel sa pomôže životaschopným podnikom udržať v podnikaní a zachovať pracovné miesta a zároveň zlepšiť prostredie pre veriteľov, ktorí by mohli získať vyšší podiel svojich investícií ako v prípade bankrotu dlžníka.

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru: Nový európsky prístup k neúspechu v podnikaní a platobnej neschopnosti [COM(2012) 742 final z 12.12.2012].

Posledná aktualizácia: 02.09.2014

Top