Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Boj proti falšovaniu dokumentov – systém archivácie vyobrazení FADO

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Boj proti falšovaniu dokumentov – systém archivácie vyobrazení FADO

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Jednotná akcia 98/700/SVV o zriadení európskeho systému archivácie vyobrazení

AKÝ JE CIEĽ TEJTO JEDNOTNEJ AKCIE?

Vytvára sa ňou internetový systém Európskej únie (EÚ) na archiváciu vyobrazení známy ako FADO (False and Authentic Documents Online – Falošné a pravé doklady online). Umožňuje rýchlu výmenu vyobrazení pravých, falošných a podvrhnutých dokladov medzi krajinami EÚ s cieľom pomôcť v boji proti nelegálnemu prisťahovalectvu a používaniu falošných dokladov.

HLAVNÉ BODY

 • Systém je viacjazyčný a navrhnutý tak, aby bol používateľsky prívetivý. Je založený na veľmi prísnej kodifikácii, aby bola zabezpečená štandardizácia a bezpečnosť informácií.
 • V každej krajine EÚ je jedna centrála, ktorá je prepojená s generálnym sekretariátom Rady EÚ, ale každá krajina EÚ si môže vytvoriť vlastný systém bezpečného vnútorného prenosu údajov. Jednotlivé pracovné stanice v krajine EÚ majú priame spojenie s generálnym sekretariátom len prostredníctvom svojej centrály.
 • Informácie poskytované generálnemu sekretariátu sa čo najrýchlejšie zadávajú do systému FADO. Každá krajina EÚ je potom zodpovedná za doplnenie týchto údajov do svojho vlastného systému.
 • Zriadenie systému EÚ nebráni krajinám EÚ vytvoriť si svoje vlastné vnútroštátne systémy, aby spĺňali svoje požiadavky na ochranu hraníc a kontrolu dokladov.
 • Systém je špeciálne navrhnutý tak, aby umožňoval:
  • porovnanie medzi pôvodným a podvrhnutým dokladom na obrazovke;
  • centralizované informácie o technikách falšovania a bezpečnostných technikách;
  • krížové odkazy, aby používatelia mohli rýchlo nájsť potrebné informácie;
  • oznámenia o konkrétnych falošných dokumentoch.
 • Prioritu majú doklady krajín EÚ, ako aj doklady krajín mimo EÚ, z ktorých je pravidelný prílev prisťahovalcov.
 • Dňa 1. decembra 2014 Spojené kráľovstvo informovalo Európsku komisiu, že sa chce pripojiť k jednotnej akcii. Rozhodnutím Komisie 2014/858/EÚ sa to potvrdilo.

ODKEDY SA JEDNOTNÁ AKCIA UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 10. decembra 1998.

KONTEXT

Zvyšujúci sa počet pravých a falošných prisťahovaleckých dokumentov, ako sú pasy, povolenia na pobyt a víza, a čoraz rafinovanejšie techniky falšovania znamenajú, že je potrebné priebežne aktualizovať nástroje potrebné na boj proti nelegálnemu prisťahovalectvu a používaniu podvrhnutých dokumentov.

Ďalšie informácie:

HLAVNÝ DOKUMENT

Jednotná akcia 98/700/SVV z 3. decembra 1998 prijatá Radou na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii, týkajúca sa zriadenia Európskeho systému archivácie vyobrazení (FADO) (Ú. v. ES L 333, 9.12.1998, s. 4 – 7)

SÚVISIACE DOKUMENTY

Rozhodnutie Komisie 2014/858/EÚ z 1. decembra 2014 o oznámení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o želaní zúčastňovať sa na aktoch Únie v oblasti policajnej spolupráce a justičnej spolupráce v trestných veciach prijatých pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy, ktoré nie sú súčasťou schengenského acquis (Ú. v. EÚ L 345, 1.12.2014, s. 6 – 9)

Posledná aktualizácia 23.08.2016

Top