Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Vzájomné hodnotenie opatrení krajín EÚ v boji proti organizovanému zločinu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Vzájomné hodnotenie opatrení krajín EÚ v boji proti organizovanému zločinu

Jednotnou akciou Európskej únie (EÚ) sa zavádza mechanizmus, ktorý umožňuje vykonávať vzájomné hodnotenia právnych systémov krajín EÚ v súvislosti s rôznymi opatreniami v rámci boja proti organizovanému zločinu.

AKT

Jednotná akcia 97/827/SVV z 5. decembra 1997 prijatá Radou na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii, ktorý stanovuje mechanizmus na hodnotenie uplatňovania a vykonávania medzinárodných záväzkov v boji proti organizovanému zločinu na národnej úrovni

SÚHRN

HLAVNÉ BODY

Hodnotenia pripravuje predsedníctvo Rady v spolupráci s Generálnym sekretariátom Rady a Európskou komisiou.

Každá krajina EÚ musí určiť jedného až troch expertov so skúsenosťami v hodnotenej oblasti (t. j. polícia, colná správa, súdnictvo), ktorých mená predloží predsedníctvu Rady. Predsedníctvo Rady potom zo zoznamu mien vyberie troch expertov, ktorí vykonajú hodnotenie jednotlivých krajín EÚ, pričom sa dbá na to, aby daní traja experti neboli štátnymi príslušníkmi hodnotenej krajiny EÚ.

Každé kolo hodnotenia sa zameriava na konkrétnu tému, na ktorej sa dohodnú krajiny EÚ. Dohodnú sa aj na poradí návštev a dotazníku, na základe ktorého hodnotiaci tím vykoná návštevu krajiny EÚ. Cieľom je zhromaždiť všetky informácie užitočné na vykonanie hodnotenia. Hodnotiaci tím po vyplnení dotazníka navštívi danú krajinu EÚ, v ktorej sa stretne s príslušnými stranami (napr. politickými, administratívnymi, policajnými, colnými a súdnymi orgánmi). Každá krajina EÚ musí zabezpečiť plnú spoluprácu svojich orgánov s hodnotiacimi tímami vytvorenými v rámci tejto jednotnej akcie.

Najneskôr jeden mesiac od uskutočnenia návštevy sa navštívenej krajine EÚ predloží návrh správy, ktorá sa k nemu môže vyjadriť. Po odsúhlasení a vykonaní prípadných zmien predsedníctvo Rady odovzdá návrh správy členom príslušnej pracovnej skupiny Rady na ďalšie posúdenie a schválenie.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Jednotná akcia 97/827/SVV

15. decembra 1997

-

Ú. v. ES L 344, 15.12.1997, s. 7 - 9

SÚVISIACE AKTY

Rozhodnutie Rady 2002/996/SVV z 28. novembra 2002 o ustanovení mechanizmu na hodnotenie právnych systémov a ich uplatňovania na národnej úrovni v boji proti terorizmu (Ú. v. ES L 349, 24.12.2002, s. 1 - 3)

Posledná aktualizácia 02.07.2015

Top