Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Úzka spolupráca medzi colnými správami EÚ (Neapol II)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Úzka spolupráca medzi colnými správami EÚ (Neapol II)

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Dohovor o vzájomnej pomoci a spolupráci medzi colnými správami

AKÝ JE CIEĽ TOHTO DOHOVORU?

 • Nahrádza sa ním a posilňuje pôvodný Neapolský dohovor, ktorý bol odsúhlasený v roku 1967.
 • Týka sa vzájomnej pomoci a spolupráce medzi vnútroštátnymi orgánmi v oblasti predchádzania, vyšetrovania a trestného stíhania niektorých porušení právnych predpisov Európskej únie (EÚ) a vnútroštátnych colných predpisov.

HLAVNÉ BODY

 • Orgány krajín EÚ musia vzájomne spolupracovať v záujme úspešného boja proti colným podvodom a nadnárodnému obchodovaniu a s cieľom trestne stíhať a potrestať páchateľov.
 • K clám EÚ patria poľnohospodárske poplatky, zosúladené spotrebné dane z alkoholu, tabaku a minerálneho oleja, ako aj daň z obratu z dovozu z krajín mimo EÚ. Dohovor sa nevzťahuje na daň z pridanej hodnoty.
 • Dohovor sa vzťahuje na vnútroštátne právne predpisy vrátane tých, ktoré sa týkajú drog, zbraní a detskej pornografie, ako aj nezosúladených spotrebných daní.
 • V dohovore sa porušenia právnych predpisov berú v širšom zmysle vrátane pokusu o porušenie právnych predpisov a všetkých foriem účasti, ako je podnecovanie a zapojenie ako vedľajší účastník, ako aj združovanie so zločineckou skupinou a pranie špinavých peňazí.
 • Vzájomná pomoc medzi colnými orgánmi sa poskytuje na základe žiadosti o informácie, sledovanie, vyšetrovanie alebo úradné vyrozumenie; alebo neplánovane bez predchádzajúcej žiadosti vrátane tajného sledovania a dobrovoľného informovania.
 • Žiadosti sa obvykle vymieňajú medzi centrálnymi koordinačnými jednotkami určenými v rámci každej vnútroštátnej colnej správy.
 • Žiadosti sa v zásade podávajú písomne, pričom sa v nich uvádza zdôvodnenie žiadosti, relevantné skutočnosti a pravidlá, ako aj príslušné právne predpisy. V naliehavých situáciách sa prijme aj ústna žiadosť, ktorá musí byť čo najskôr potvrdená písomne.
 • Colné orgány si musia navzájom poskytovať potrebnú pomoc, pokiaľ ide o personál a organizačnú podporu pri spolupráci na cezhraničných problémoch, ako je
  • prenasledovanie zločinca cez hranice,
  • cezhraničné sledovanie,
  • vyšetrovanie utajovanou formou,
  • spoločné špeciálne vyšetrovacie tímy a
  • kontrolované dodávky – nezákonné dodávky, ktoré nie sú skonfiškované na hranici, ale sledujú sa na ich miesto konečného určenia.
 • Cezhraničná spolupráca sa sústreďuje na nelegálne drogy, zbrane, munície, výbušniny, kultúrne objekty, nebezpečný a toxický odpad, jadrový materiál a zariadenia na biologické a chemické zbrane.

Administratívna spolupráca v súvisiacich oblastiach

Okrem spolupráce podľa Neapolského dohovoru orgány krajín EÚ úzko spolupracujú v ďalších rozličných oblastiach, ako sú spotrebné dane, organizovaná trestná činnosť, pranie špinavých peňazí, nedovolené drogy, zbrane a preprava odpadu. Spolupracujú aj s cieľom zabezpečiť, že nedochádza k porušovaniam colných a poľnohospodárskych právnych predpisov EÚ.

ODKEDY SA DOHOVOR UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 23. júna 2009.

HLAVNÉ DOKUMENTY

Akt Rady z 18. decembra 1997 vypracovaný na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii, dohovoru o vzájomnej pomoci a spolupráci medzi colnými správami (98/C 24/01) (Ú. v. EÚ C 24, 23.1.1998, s. 1 – 1)

Dohovor vypracovaný na základe článku K. 3 Zmluvy o Európskej únii o vzájomnej pomoci a spolupráci medzi colnými správami (Ú. v. ES C 24, 23.1.1998, s. 2 – 22)

SÚVISIACE DOKUMENTY

Nariadenie Rady (ES) č. 515/97 z13. marca 1997 o vzájomnej pomoci medzi správnymi orgánmi členských štátov a o spolupráci medzi správnymi orgánmi členských štátov a Komisiou pri zabezpečovaní riadneho uplatňovania predpisov o colných a poľnohospodárskych záležitostiach (Ú. v. ES L 82, 22.3.1997, s. 1 – 16)

Následné zmeny nariadenia (ES) č. 515/97 boli zapracované do základného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

Dôvodová správa k Dohovoru vypracovanému na základe článku K. 3 Zmluvy o Európskej únii o vzájomnej pomoci a spolupráci medzi colnými správami (Text schválený Radou 28. mája 1998) (Ú. v. ES C 189, 17.6.1998, s. 1 – 18)

Stratégia EÚ na boj proti nedovolenému hromadeniu ľahkých a ručných zbraní a ich munície a nedovolenému obchodovaniu s nimi, Rada Európskej únie, Brusel, 13. januára 2006

Rozhodnutie Rady 2008/39/SVV zo 6. decembra 2007 o pristúpení Bulharska a Rumunska k Dohovoru z 18. decembra 1997 o vzájomnej pomoci a spolupráci medzi colnými správami, vypracovanému na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii (Ú. v. ES L 9, 12.1.2008, s. 21 – 22)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 zo 14. júna 2006 o preprave odpadu (Ú. v. EÚ L 190, 12.7.2006, s. 1 – 98)

Pozri konsolidované znenie.

Nariadenie Rady (EÚ) č. 389/2012 z 2. mája 2012 o administratívnej spolupráci v oblasti spotrebných daní a zrušení nariadenia (ES) č. 2073/2004 (Ú. v. EÚ L 121, 8.5.2012, s. 1 – 15)

Pozri konsolidované znenie.

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2016/979 z 20. mája 2016 o pristúpení Chorvátska k Dohovoru o vzájomnej pomoci a spolupráci medzi colnými správami vypracovanému na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii (Ú. v. EÚ L 161, 18.6.2016, s. 35 – 36)

Posledná aktualizácia 14.11.2016

Top