Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Formát povolení na pobyt EÚ

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Formát povolení na pobyt EÚ

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie Rady (ES) č. 1030/2002 – jednotný formát povolení na pobyt pre štátnych príslušníkov krajín mimo EÚ

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

Vymedzuje sa v ňom jednotný formát povolení na pobyt a informácie, ktoré musí obsahovať. Ide o povolenia pre štátnych príslušníkov krajín mimo EÚ s legálnym pobytom v EÚ.

HLAVNÉ BODY

Povolenia musia byť samostatné dokumenty v podobe karty (pôvodne mohli mať tiež podobu nálepky na inom oficiálnom doklade).

V nariadení sa spresňuje formát a obsah všetkých viditeľných informácií, ktoré sa majú uviesť na dokumente, ako je priezvisko a krstné meno jednotlivca (v tomto poradí), začiatočný a koncový dátum platnosti povolenia, a údajov, ktoré sa majú uchovávať na bezkontaktnom čipe.

Technické špecifikácie sa vzťahujú na farbu, postup tlače a techniky a materiály použité na povoleniach.

Špecifikácie zahŕňajú bezpečnostné prvky s cieľom predchádzať falšovaniu a falzifikácii. Tieto údaje sú utajené a sú známe len vnútroštátnym orgánom zodpovedným za tlač povolení.

Ak si to želajú, krajiny EÚ môžu doplniť ďalšie vnútroštátne bezpečnostné prvky v súlade so zoznamom uvedeným v prílohe k nariadeniu, pokiaľ nezmenia jednotný vzhľad karty.

Nariadenie sa nevzťahuje na rodiny európskych občanov, ktorí si uplatňujú právo žiť v inej krajine EÚ, držiteľov víz ani na občanov z krajín mimo EÚ, ktorí môžu pobudnúť v EÚ tri mesiace bez víz.

Nariadením (ES) č. 380/2008 sa pozmeňuje nariadenie (ES) č. 1030/2002, pokiaľ ide o integráciu biometrických znakov* do jednotného formátu povolení na pobyt.

Biometrické znaky sa používajú na overenie autentickosti povolenia a totožnosti držiteľa. Pozostávajú z aktuálnej fotografie žiadateľa a dvoch odtlačkov prstov.

Pri postupe na odoberanie týchto znakov sa musia dodržiavať vnútroštátne právne predpisy a ochranné opatrenia zavedené v dohovoroch OSN o ľudských právach a o právach dieťaťa.

Údaje z biometrických znakov sa musia uchovávať a zabezpečiť tak, aby bola zaručená ich integrita, autentickosť a dôvernosť.

HLAVNÉ POJMY

*Biometrické znaky – využitie jedného alebo viacerých fyzických vlastností jednotlivca (odtlačky prstov, štruktúra tváre, očná dúhovka) uložených na médiu, ako je čítačka kariet, čiarový kód alebo dokument, s cieľom overiť totožnosť osoby, ktorá predkladá doklad.

AKT

Nariadenie Rady (ES) č. 1030/2002 z 13. júna 2002, ktorým sa stanovuje jednotný formát povolení na pobyt pre štátnych príslušníkov tretích štátov (Ú. v. ES L 157, 15.6.2002, s. 1 – 7).

Posledná aktualizácia 29.10.2015

Top