Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Inšpekcie v priestoroch príjemcov financovania EÚ

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Inšpekcie v priestoroch príjemcov financovania EÚ

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 – kontroly a inšpekcie na mieste vykonávané Komisiou s cieľom ochrany finančných záujmov EÚ pred spreneverou a inými podvodmi

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

Stanovujú sa v ňom pravidlá a postupy kontrol a inšpekcií na mieste, ktoré vykonáva Európska komisia v boji proti sprenevere a iným podvodom, a najmä ak existuje podozrenie, že sa podvodov* dopustili hospodárske subjekty* prijímajúce finančnú podporu z rozpočtu EÚ.

Nariadenie sa uplatňuje na všetky oblasti činnosti EÚ. Nie sú ním ovplyvnené právomoci krajín EÚ na stíhanie trestných priestupkov podľa vnútroštátneho práva.

HLAVNÉ BODY

Vykonávanie kontrol a inšpekcií na mieste

Komisia vykonáva kontroly a inšpekcie na mieste v priestoroch hospodárskych subjektov:

 • s cieľom vyšetriť prípadné vážne alebo cezhraničné podvody alebo podvody týkajúce sa hospodárskych subjektov činných vo viacerých krajinách EÚ;
 • s cieľom zosilniť kontroly a inšpekcie na mieste v danej krajine EÚ v záujme účinnejšej ochrany finančných záujmov EÚ a zaistenia rovnakej úrovne ochrany v rámci EÚ;
 • na žiadosť krajiny EÚ.

Podmienky

 • Komisia musí pred týmito kontrolami a inšpekciami dostatočne včas informovať dotknutú krajinu (krajiny) EÚ, aby získala všetku potrebnú pomoc.
 • Tieto kontroly a inšpekcie pripravuje a vykonáva Komisia v úzkej spolupráci s príslušnými orgánmi dotknutej krajiny EÚ.
 • Vykonávajú sa v rámci právomoci a zodpovednosti inšpektorov Komisie, t. j. splnomocnených úradníkov alebo iných zamestnancov, ktorí musia dodržiavať procedurálne pravidlá dotknutej krajiny EÚ.
 • Hospodárske subjekty musia umožniť inšpektorom prístup do ich priestorov, na pozemok, k dopravným prostriedkom alebo na iné miesta, ktoré sa používajú na pracovné účely.
 • Ak sa hospodársky subjekt bráni kontrole alebo inšpekcii na mieste, daná krajina EÚ poskytne inšpektorom pomoc potrebnú na to, aby vykonali svoju povinnosť.
 • Komisia zohľadňuje inšpekcie, ktoré už prebiehajú alebo už boli vykonané krajinou EÚ na základe jej vnútroštátneho práva.

Prístup k informáciám a dokumentom podľa vnútroštátneho práva

 • Inšpektorom Komisie sa musí za takých istých podmienok ako inšpektorom vnútroštátnej správy a v súlade s vnútroštátnou legislatívou poskytnúť prístup ku všetkým informáciám a dokumentom, ktoré sú potrebné na náležité vykonanie kontrol a inšpekcií.
 • Inšpektori môžu použiť tie isté inšpekčné zariadenia ako inšpektori vnútroštátnej správy a predovšetkým môžu kopírovať príslušné doklady.

Rozsah pôsobnosti

Kontroly a inšpekcie na mieste sa môžu týkať najmä:

 • účtovných kníh a dokladov, ako napríklad faktúr, zoznamov zmluvných podmienok, výplatných pások, výkazov použitého materiálu a vykonanej práce a bankových výpisov;
 • počítačových údajov;
 • výrobných, baliacich a expedičných systémov a metód;
 • fyzickej kontroly druhu a množstva tovaru alebo ukončených operácií;
 • preberania a kontrolovania vzoriek;
 • postupu prác a investícií, na ktoré sa poskytli finančné prostriedky, a využívania ukončených investícií;
 • rozpočtových a účtovných dokumentov;
 • finančnej a technickej implementácie dotovaných projektov.

Dôkazy

 • Od krajín EÚ sa môže vyžadovať, aby na žiadosť Komisie podnikli potrebné preventívne opatrenia podľa vnútroštátneho práva, najmä na zaistenie ochrany dôkazov.
 • Informácie získané v súvislosti s kontrolami a inšpekciami na mieste podliehajú profesionálnemu tajomstvu a pravidlám EÚ o ochrane údajov.
 • Správy inšpektorov Komisie tvoria prijateľný dôkaz v správnom alebo súdnom konaní krajiny EÚ, v ktorom je potrebné ich využitie.

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 1. januára 1997.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

* HLAVNÉ POJMY

Hospodárske subjekty: Jednotlivec, podnik alebo iný orgán, ktorý vyvíja hospodársku činnosť a má právne postavenie podľa vnútroštátneho práva

Podvody: Akékoľvek porušenie práva EÚ, ktoré vyplýva z konania alebo zanedbania zo strany hospodárskeho subjektu a ktoré spôsobuje alebo by mohlo spôsobiť škody vo všeobecnom rozpočte EÚ.

HLAVNÝ DOKUMENT

Nariadenie Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 z 11. novembra 1996 o kontrolách a inšpekciách na mieste, vykonávaných Komisiou s cieľom ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev pred spreneverou a inými podvodmi (Ú. v. ES L 292, 15.11.1996, s. 2 – 5)

SÚVISIACE AKTY

Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 312, 23.12.1995, s. 1 – 4)

Posledná aktualizácia 04.07.2016

Top