Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Boj proti podvodom - kontroly v krajinách EÚ

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Boj proti podvodom - kontroly v krajinách EÚ

Občania Európskej únie (EÚ) potrebujú mať istotu, že rozpočet EÚ sa používa na primerané účely. EÚ v roku 1995 zaviedla pravidlá [nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 z 18. decembra 1995], ktoré sa vzťahujú na kontroly v krajinách EÚ a na uvalenie sankcií v prípade nezrovnalostí*.

AKT

Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev

SÚHRN

Občania Európskej únie (EÚ) potrebujú mať istotu, že rozpočet EÚ sa používa na primerané účely. EÚ v roku 1995 zaviedla pravidlá [nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 z 18. decembra 1995], ktoré sa vzťahujú na kontroly v krajinách EÚ a na uvalenie sankcií v prípade nezrovnalostí*.

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

Zameriava sa na boj proti podvodom, ktoré poškodzujú finančné záujmy EÚ (rozpočet EÚ - príspevky daňových poplatníkov).

Stanovuje sa v ňom spoločný súbor právnych pravidiel vo všetkých oblastiach, na ktoré sa vzťahujú politiky EÚ.

Zavádzajú sa ním najmä kontroly a správne opatrenia a sankcie v prípade porušenia pravidiel financovania EÚ.

HLAVNÉ BODY

Viac ako polovica výdavkov EÚ sa vypláca príjemcom prostredníctvom vlád krajín EÚ a ich orgánov. Na tento systém decentralizovanej samosprávy aj na monitorovanie použitia výdavkov sa uplatňujú podrobné pravidlá. Tieto pravidlá sa líšia v závislosti od dotknutej oblasti politiky.

Krajiny EÚ sú zodpovedné za prijatie potrebných opatrení s cieľom zabezpečiť, aby transakcie zahŕňajúce finančné záujmy EÚ boli správne a zákonné. Opatrenia týkajúce sa kontrol musia byť primerané dosahovaným cieľom tak, aby nespôsobovali nadmerné hospodárske obmedzenia alebo správne náklady. Takisto sa v nich musia zohľadňovať správne postupy a štruktúry krajín EÚ.

Európska komisia je zodpovedná skontrolovať, či:

sú správne postupy v súlade s pravidlami EÚ;

existujú potrebné podkladové dokumenty a či sa zhodujú s výnosmi a výdavkami EÚ;

sa finančné transakcie vykonávajú a kontrolujú za primeraných okolností.

Európska komisia môže navyše podľa nariadenia (Euratom, ES) č. 2185/96 vykonávať kontroly a inšpekcie na mieste.

Odňatie neprávom získanej výhody

Vo všeobecnosti, ak sa zistí nezrovnalosť, musí sa zaplatiť neprávom získaná výhoda a môže sa vypočítať sprievodná výška úroku na paušálnom základe. Opatrenie, ktorým sa odníma výhoda, môže pozostávať z:

povinnosti zaplatiť alebo vrátiť dlžné alebo neprávom získané sumy;

úplnej alebo čiastočnej straty akýchkoľvek finančných záruk alebo zálohy, ktoré poskytla dotknutá strana.

Úmyselné nezrovnalosti alebo nezrovnalosti spôsobené nedbanlivosťou môžu viesť k správnym sankciám, ako je:

zaplatenie správnej pokuty;

zaplatenie dodatočnej sumy; táto suma by však nemala prekročiť úroveň nevyhnutnú na vytvorenie odstrašujúceho účinku;

celkové alebo čiastočné odňatie poskytnutej výhody, aj keď mala strana neprávom úžitok len z časti takej výhody; alebo vylúčenie z výhody alebo odňatie výhody na obmedzené obdobie po zistení nezrovnalosti;

iné sankcie čisto ekonomickej povahy, ktoré sa poskytujú podľa práva EÚ.

Všeobecné zásady

Správne kontroly, opatrenia a sankcie musia byť:

účinné;

primerané a

odrádzajúce.

Musí sa v nich zohľadňovať povaha a závažnosť nezrovnalosti, poskytnutá alebo prijatá výhoda a stupeň zodpovednosti.

Správnu sankciu je možné uložiť len vtedy, ak to pred výskytom nezrovnalosti vyslovene umožňoval akt alebo právny predpis EÚ.

Premlčacia lehota na začatie konania je štyri roky a začína sa dňom, keď došlo k nezrovnalosti. V prípade nepretržitých alebo opakovaných nezrovnalostí sa premlčacia lehota začína dňom, keď sa nezrovnalosť zastaví. V prípade programov, ktoré sa vykonávajú počas niekoľkých rokov (t. j. viacročné programy), premlčacia lehota trvá do skončenia programu.

HLAVNÉ POJMY

*Nezrovnalosť - akékoľvek konanie alebo zanedbanie zo strany príjemcu finančných prostriedkov EÚ, ktorého dôsledkom je poškodenie všeobecného rozpočtu EÚ zmenšením alebo stratou výnosov plynúcich z vlastných zdrojov vyzberaných priamo v mene EÚ alebo neoprávnenou výdajovou zložkou.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie (ES, Euratom) č. 2988/95

26. decembra 1995

-

Ú. v. ES L 312, 23.12.1995, s. 1 - 4

SÚVISIACE AKTY

Nariadenie Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 z 11. novembra 1996 o kontrolách a inšpekciách na mieste, vykonávaných Komisiou s cieľom ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev pred spreneverou a inými podvodmi (Ú. v. ES L 292, 15.11.1996, s. 2 - 5)

Posledná aktualizácia 08.09.2015

Top