Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Poskytovanie finančných služieb na diaľku – ochrana spotrebiteľa

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Poskytovanie finančných služieb na diaľku – ochrana spotrebiteľa

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 2002/65/ES – ochrana spotrebiteľa pri diaľkovom predaji finančných služieb

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

Stanovujú sa v nej spoločné pravidlá marketingu finančných služieb od dodávateľov pre spotrebiteľov v EÚ, a posilňuje sa tak ochrana spotrebiteľa.

HLAVNÉ BODY

Rozsah pôsobnosti: smernica sa vzťahuje na všetky finančné služby vrátane predaja kreditných kariet, investičných fondov, poistných a osobných dôchodkových plánov, ktoré sa spotrebiteľom poskytujú pomocou prostriedkov diaľkového predaja, ako je telefón, fax či internet.

V smernici sa zaručuje ochrana spotrebiteľa, ktorej súčasťou sú:

  • povinnosť pre dodávateľa poskytnúť spotrebiteľom úplné informácie pred uzavretím zmluvy;
  • právo spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy do 14 dní;
  • zákaz nekalých obchodných praktík, ktorých zámerom je prinútiť spotrebiteľov, aby si kúpili služby, o ktoré nepožiadali (tzv. zotrvačný predaj);
  • pravidlá na obmedzenie ďalších praktík, ako sú nevyžiadané telefonáty a elektronické správy (nedohodnuté telefonáty a posielanie nevyžiadanej pošty);
  • vhodné sankcie krajín EÚ pre dodávateľov, ktorí nedodržiavajú túto smernicu;
  • vhodná právna náprava vrátane postupov mimosúdneho urovnania pre spotrebiteľov, ktorých práva boli porušené.

Európska komisia naposledy uskutočnila preskúmanie uplatňovania smernice v krajinách EÚ v roku 2009. V preskúmaní dospela k záveru, že nie sú žiadne dôkazy o spotrebiteľoch, ktorí by čelili problémom spôsobeným zlým vykonávaním smernice krajinami EÚ.

Smernicou 2011/83/ES (smernica o právach spotrebiteľa) sa reguluje predaj spotrebiteľom na diaľku, pokiaľ ide o všetky ostatné nefinančné tovary a služby, a nahrádza sa ňou smernica 97/7/ES.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Smernica nadobudla účinnosť 9. októbra 2002. Krajiny EÚ ju mali zapracovať do vnútroštátneho práva do 9. októbra 2004.

KONTEXT

Poskytovanie finančných služieb na diaľku

AKT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/65/ES z 23. septembra 2002 o poskytovaní finančných služieb spotrebiteľom na diaľku a o zmene a doplnení smernice Rady 90/619/EHS a smerníc 97/7/ES a 98/27/ES (Ú. v. EÚ L 271, 9.10.2002, s. 16 – 24)

Následné zmeny smernice 2002/65/ES boli zapracované do základného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na referenčné účely.

SÚVISIACE AKTY

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ z 25. októbra 2011 o právach spotrebiteľov, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 93/13/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/44/ES a ktorou sa zrušuje smernica Rady 85/577/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES (Ú. v. EÚ L 304, 22.11.2011, s. 64 – 88)

Oznámenie Komisie Rade a Európskemu parlamentu – Preskúmanie smernice o poskytovaní finančných služieb spotrebiteľom na diaľku (2002/65/ES) (KOM(2009) 626 v konečnom znení z 20. novembra 2009)

Posledná aktualizácia 20.01.2016

Top