Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Označovanie spotrebiteľsky balených výrobkov

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Označovanie spotrebiteľsky balených výrobkov

Pri spotrebiteľských baleniach (alebo vopred pripravených baleniach) a ich obsahoch sa na označení musí uvádzať hmotnosť alebo objem, ktorý obsahujú, a to použitím harmonizovaného formátu pri zohľadnení osobitných metrologických podmienok.

SÚHRN

Označovanie spotrebiteľských balení* a spotrebiteľsky balených výrobkov* musí obsahovať rozličné informácie dôležité pre spotrebiteľa.

Spotrebiteľsky balené výrobky sa predávajú jednotlivo pri konštantnej hmotnosti alebo pri objeme vopred zvolenom pri plnení. Hmotnosť alebo objem musí byť:

  • prinajmenšom 5 gramov alebo 5 mililitrov pri najmenších baleniach;
  • maximálne 10 kilogramov alebo 10 litrov pri najväčších baleniach.

Použitie znaku „e“

Spotrebiteľsky balené výrobky môžu byť označené malým „e“, najmenej 3 mm vysokým, ktorým ten, kto výrobok zabalil, alebo dovozca zaručujú, že spotrebiteľské balenie spĺňa požiadavky tejto smernice, pokiaľ ide o kvalitu a metrologické kontroly (príloha I bod 5 a príloha II).

Toto písmeno musí byť umiestnené v tom istom zornom poli ako označenie nominálnej hmotnosti alebo nominálneho objemu.

Označenie hmotnosti alebo objemu

Na označení sa musí uviesť objem v prípade tekutých výrobkov a hmotnosť v prípade ostatných výrobkov.

Označenie spotrebiteľsky baleného výrobku musí takisto obsahovať označenie hmotnosti alebo objemu, ktoré sa používa v obchodnom styku, alebo musí byť v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi krajiny určenia v prípade, že sa takéto označenia v jednotlivých krajinách EÚ líšia.

Krajiny EÚ nesmú zakázať ani obmedziť umiestnenie na trhu takého balenia, ktoré je v súlade s požiadavkami tejto smernice, pokiaľ ide o označenie objemu alebo hmotnosti a použité metrologické metódy.

ODKEDY SA TÁTO SMERNICA UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 23. januára 1976. Väčšina krajín EÚ mala povinnosť transponovať ju do vnútroštátnych právnych predpisov do 22. júla 1977. Belgicko, Írsko a Spojené kráľovstvo ju mali transponovať do vnútroštátnych právnych predpisov do 31. decembra 1979.

HLAVNÉ POJMY

* Spotrebiteľské balenie: kombinácia výrobku a samostatného obalu, v ktorom je výrobok zabalený.

* Spotrebiteľsky balený výrobok: výrobok je spotrebiteľsky zabalený, ak je umiestnený do obalu akéhokoľvek druhu bez prítomnosti kupujúceho a množstvo výrobku obsiahnutého v obale má vopred určenú hodnotu a nemôže byť zmenené bez otvorenia alebo bez badateľnej zmeny obalu.

AKT

Smernica Rady 76/211/EHS z 20. januára 1976 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa plnenia určitých spotrebiteľsky balených výrobkov podľa hmotnosti alebo objemu (Ú. v. ES L 46, 21.2.1976, s. 1 – 11)

Následné zmeny a doplnenia a úpravy smernice 76/211/EHS boli zahrnuté do základného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentáciu.

SÚVISIACE AKTY

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 z 25. októbra 2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a ktorým sa zrušuje smernica Komisie 87/250/EHS, smernica Rady 90/496/EHS, smernica Komisie 1999/10/ES, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/13/ES, smernice Komisie 2002/67/ES a 2008/5/ES a nariadenie Komisie (ES) č. 608/2004 (Ú. v. EÚ L 304, 22.11.2011, s. 18 – 63). Pozri konsolidovanú verziu.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1830/2003 z 22. septembra 2003 o sledovateľnosti a označovaní geneticky modifikovaných organizmov a sledovateľnosti potravín a krmív vyrobených z geneticky modifikovaných organizmov a ktorým sa mení a dopĺňa smernica 2001/18/ES (Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 24 – 28). Pozri konsolidovanú verziu.

Posledná aktualizácia 14.12.2015

Top