Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ochrana spotrebiteľov pred nekalými podmienkami v zmluvách

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ochrana spotrebiteľov pred nekalými podmienkami v zmluvách

V štandardných zmluvách sú vymedzené práva a povinnosti dotknutých strán. Spotrebitelia však niekedy môžu byť v nevýhode. Dôvodom môže byť to, že zmluvné podmienky zostavil len obchodník alebo že povinnosti, ktoré zmluva obsahuje, sú záväznejšie pre nákupcu ako pre predajcu.

AKT

Smernica Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách

SÚHRN

V štandardných zmluvách sú vymedzené práva a povinnosti dotknutých strán. Spotrebitelia však niekedy môžu byť v nevýhode. Dôvodom môže byť to, že zmluvné podmienky zostavil len obchodník alebo že povinnosti, ktoré zmluva obsahuje, sú záväznejšie pre nákupcu ako pre predajcu.

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

Ochraňuje spotrebiteľov v Európskej únii (EÚ) pred nekalými podmienkami, ktoré môžu byť zahrnuté v štandardnej zmluve o tovare a službách, ktoré kupujú. Zavádza sa pojem „dobrej viery“ s cieľom zabrániť akejkoľvek výraznej nerovnováhe medzi vzájomnými právami a povinnosťami.

HLAVNÉ BODY

  • Dotknuté tovary a služby, okolnosti transakcie a všetky ostatné podmienky určujú, či je ustanovenie v zmluve čestné alebo nekalé.
  • Konkrétna cena zaplatená za tovar alebo služby sa pri tomto posudzovaní nezohľadňujú, pokiaľ nie je daná podmienka vymedzená jednoznačne.
  • Smernica obsahuje zoznam nekalých podmienok. Ide napríklad o situáciu, keď sa od spotrebiteľov žiada zaplatenie neprimeranej náhrady, alebo sa vyžaduje, aby sa podrobili podmienkam, na ktorých úplné pochopenie im nebol pred podpísaním zmluvy poskytnutý čas.
  • Písomné zmluvy musia byť napísané jednoduchým a zrozumiteľným jazykom. Ak sa vyskytne pochybnosť o význame podmienky, mala by sa vykladať tak, aby bola priaznivo naklonená spotrebiteľovi.
  • Podmienky, ktoré sa považujú za nekalé, nie sú pre spotrebiteľov záväzné, ale ostatné podmienky platia pre obidve strany, ak je zostávajúca časť zmluvy aj naďalej relevantná a platná.
  • Krajiny EÚ musia konať tak, aby zabezpečili prijatie všetkých potrebných opatrení s cieľom zabrániť používaniu nekalých podmienok v zmluvách.
  • Organizácie alebo jednotlivci s oprávneným záujmom na ochrane práv spotrebiteľov môžu predstúpiť pred súd s cieľom určiť, či je zmluvná podmienka nekalá.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Od 16. apríla 1993.

KONTEXT

Nekalé zmluvné podmienky na webovej lokalite Európskej komisie

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica 93/13/EHS

16. apríla 1993

31. decembra 1994

Ú. v. ES L 95, 21.4.1993, s. 29 - 34

Pozmeňujúci(-e) a doplňujúci(-e) akt(-y)

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica 2011/83/EÚ

12. decembra 2011

13. decembra 2013

Ú. v. EÚ L 304, 22.11.2011, s. 64 - 88

SÚVISIACE AKTY

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 z 27. októbra 2004 o spolupráci medzi národnými orgánmi zodpovednými za vynucovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa („nariadenie o spolupráci v oblasti ochrany spotrebiteľa“) (Ú. v. EÚ L 364, 9.12.2004, s. 1 - 11)

Posledná aktualizácia 22.09.2015

Top