Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Spoločný systém dane z pridanej hodnoty EÚ (DPH)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Spoločný systém dane z pridanej hodnoty EÚ (DPH)

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica Rady 2006/112/ES – spoločný systém dane z pridanej hodnoty EÚ (DPH)

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

V jednom právnom predpise sa kodifikujú všetky zmeny pôvodnej šiestej smernice o DPH a spresňujú sa tak aktuálne platné právne predpisy EÚ v oblasti DPH.

HLAVNÉ BODY

DPH sa uplatňuje na všetky transakcie, ktoré v EÚ za protihodnotu (platbu) vykonáva zdaniteľná osoba, teda akýkoľvek jednotlivec alebo orgán, ktorý dodáva zdaniteľný tovar a služby v rámci podnikania. Dovoz takouto osobou taktiež podlieha DPH.

Medzi zdaniteľné transakcie patrí dodanie tovaru alebo služieb v rámci jednej krajiny EÚ, nadobudnutie tovaru v rámci EÚ (tovar dodaný a odoslaný alebo prepravený podnikom v jednej krajine EÚ podniku v druhej krajine) a dovoz tovaru do EÚ z krajín mimo nej.

Pokiaľ ide o miesto transakcie, uplatňujú sa rôzne pravidlá v závislosti od povahy transakcie, druhu dodaného výrobku a od toho, či je zahrnutá preprava.

Dodanie tovaru – miesto zdanenia je miesto dodania tovaru.

Nadobudnutie tovaru v rámci EÚ – miesto zdanenia je miesto, na ktorom si nadobúdateľ tovaru prevezme zásielku, t. j. krajina EÚ, v ktorej sa tovar napokon nachádza po preprave z inej krajiny EÚ.

Dovoz tovaru do EÚ z krajín mimo EÚ sa zvyčajne zdaňuje v krajine EÚ, do ktorej je doručený.

Poskytovanie služieb – miesto zdanenia je miesto, na ktorom sú služby poskytované. Závisí to od povahy poskytovaných služieb, ale aj od postavenia zákazníka, ktorý je príjemcom služieb. V záujme zabezpečenia, aby boli služby zdanené na mieste, na ktorých sa skutočne prijímajú, existuje niekoľko výnimiek z týchto všeobecných pravidiel, napr.:

služby vzťahujúce sa na nehnuteľný majetok (nehnuteľnosti);

preprava cestujúcich;

činnosti súvisiace s kultúrou, športom, vzdelávaním a zábavou;

reštauračné služby.

Daňová povinnosť vzniká v závislosti od povahy transakcie, napr. pri dodaní tovaru alebo služieb. Zdaniteľná udalosť v súvislosti s nadobudnutím v rámci EÚ (nákup) všeobecne vzniká pri nadobudnutí tovaru, t. j. ak by sa dodanie podobného tovaru v krajine EÚ nadobudnutia považovalo za uskutočnené. Pri dovoze do EÚ zdaniteľná udalosť vzniká pri doručení tovaru do krajiny EÚ.

Základ dane v prípade dodania tovaru a poskytovania služieb a nadobudnutia tovaru v rámci EÚ zahŕňa všetky platby dodávateľovi za dodanie alebo poskytovanie. Ak sa tovar dováža, základ dane predstavuje jeho hodnota na colné účely. Clá, dane a iné poplatky sú zahrnuté v základe dane, no samotná DPH, zľavy a rabaty poskytnuté zákazníkovi nie sú zahrnuté.

Štandardná sadzba DPH, ktorú musia uplatňovať všetky krajiny EÚ na tovar a služby nesmie byť nižšia ako 15 %. Krajiny EÚ môžu uplatniť jednu alebo dve znížené sadzby, ktoré nesmú byť nižšie ako 5 %, na osobitný tovar alebo služby vymenované v prílohe III k smernici. Za určitých podmienok sa uplatňuje niekoľko ustanovení, ktoré sa odchyľujú od týchto pravidiel (nižšie sadzby, znížené sadzby na iný tovar a služby atď.).

V smernici sú stanovené systémy oslobodenia od DPH. Väčšinou ide o oslobodenie s právom odpočtu, napr. finančné a poisťovacie služby, lekárska starostlivosť či sociálne služby. Oslobodenie s právom odpočtu však existuje aj napr. pre dodanie tovaru v rámci EÚ alebo vývoz tovaru do krajiny mimo EÚ. Niektoré systémy oslobodenia sú pre členské štáty povinné, iné sú voliteľné.

Zdaniteľná osoba má právo odpočítať sumu DPH zaplatenú za nadobudnutý tovar alebo služby v krajine EÚ, v ktorej sa tieto transakcie vykonávajú. Táto DPH účtovaná na vstupe môže byť odpočítaná od DPH, ktorá sa má zaplatiť v súvislosti so zdaniteľnými transakciami, napr. domáca dodávka tovaru alebo poskytovanie služieb. Vo všeobecnosti neexistuje žiadne právo na odpočítanie v prípade oslobodenej hospodárskej činnosti, alebo ak zdaniteľná osoba podlieha osobitnej úprave. V určitých prípadoch sa môžu odpočty obmedzovať alebo upravovať.

V smernici sa stanovujú povinnosti zdaniteľných a určitých nezdaniteľných osôb. Vo všeobecnosti musí DPH zaplatiť akákoľvek zdaniteľná osoba, ktorá vykonáva zdaniteľné dodanie tovaru alebo poskytovanie služieb. Výnimkou sú osobitné transakcie, v ktorých DPH platí zákazník, napr. dodanie zemného plynu, a transakcie, v ktorých sa krajina EÚ môže rozhodnúť, že určí za osobu povinnú platiť DPH zákazníka, čo sa uplatňuje pri určitých dodaniach s rizikom podvodu, napr. pri emisných kvótach (do 31. decembra 2018).

V smernici sú stanovené výnimky pre krajiny EÚ, ktoré sa môžu odkloniť od štandardných pravidiel DPH, napr. s cieľom predchádzať určitým druhom daňových únikov. Existujú tiež osobitné úpravy DPH, ktorých cieľom je znižovať byrokraciu, napr. pre malé a stredné podniky či pre poľnohospodárov.

ODKEDY SA TÁTO SMERNICA UPLATŇUJE?

Od 1. januára 2007.

Ďalšie informácie nájdete na stránkach o DPH na webovej lokalite Európskej komisie.

AKT

Smernica Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica 2006/112/ES

1. januára 2007

1. januára 2008

Ú. v. EÚ L 347, 11.12.2006, s. 1 – 118

Následné zmeny a opravy smernice 2006/112/ES boli zapracované do základného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na referenčné účely.

SÚVISIACE AKTY

Smernica Rady 2009/132/ES z 19. októbra 2009, ktorou sa určuje rozsah platnosti článku 143 písm. b) a c) smernice 2006/112/ES vzhľadom na oslobodenie od dane z pridanej hodnoty na finálny dovoz určitého tovaru (Ú. v. EÚ L 292, 10.11.2009, s. 5 – 30)

Smernica Rady 2008/9/ES z 12. februára 2008, ktorou sa ustanovujú podrobné pravidlá pre vrátenie dane z pridanej hodnoty ustanovené v smernici 2006/112/ES zdaniteľným osobám, ktoré nie sú usadené v členskom štáte vrátenia dane, ale ktoré sú usadené v inom členskom štáte (Ú. v. EÚ L 44, 20.2.2008, s. 23 – 28)

Smernica Rady 2007/74/ES z 20. decembra 2007 o oslobodení tovaru, ktorý dovážajú osoby cestujúce z tretích krajín, od dane z pridanej hodnoty a spotrebnej dane (Ú. v. EÚ L 346, 29.12.2007, s. 6 – 12)

Smernica Rady 2006/79/ES z 5. októbra 2006 o oslobodení od daní pri dovoze malých zásielok tovaru neobchodného charakteru z tretích krajín (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 286, 17.10.2006, s. 15 – 18)

Nariadenie Rady (ES) 1798/2003 zo 7. októbra 2003 o administratívnej spolupráci v oblasti dane z pridanej hodnoty a ktoré zrušuje nariadenie (EHS) č. 218/92 (Ú. v. EÚ L 264, 15.10.2003, s. 1 – 11)

Posledná aktualizácia 15.10.2015

Top