Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Daň z pridanej hodnoty a spotrebné dane – výnimky pre cestujúcich z krajín mimo EÚ

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Daň z pridanej hodnoty a spotrebné dane – výnimky pre cestujúcich z krajín mimo EÚ

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica Rady 2007/74/ES – oslobodenie tovaru, ktorý dovážajú osoby cestujúce z tretích krajín, od dane z pridanej hodnoty a spotrebnej dane

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

 • V smernici sa vymedzujú oslobodenia od dane v EÚ pri medzinárodnom cestovaní.
 • Ustanovujú sa ňou pravidlá týkajúce sa oslobodenia od dane z pridanej hodnoty (DPH) a cla na tovar dovážaný v osobnej batožine cestujúcich z:
  • krajiny mimo EÚ, alebo
  • územia, na ktorom sa zákony EÚ o DPH a/alebo spotrebnej dani neuplatňujú, napr. Ostrov Man.

HLAVNÉ BODY

 • Smernicou sa stanovuje prahová hodnota pre výnimky zo spotrebných daní vo výške 430 EUR v prípade cestujúcich leteckou a námornou dopravou a vo výške 300 EUR pre osoby cestujúce po súši (vrátane vnútrozemských vodných ciest).
 • Krajiny EÚ môžu prahovú hodnotu pre cestujúcich mladších ako 15 rokov znížiť bez ohľadu na ich dopravný prostriedok, táto prahová hodnota však nesmie byť nižšia ako 150 EUR.
 • Krajiny EÚ môžu prahové hodnoty a množstvové obmedzenia znížiť pre:
  • cestujúcich, ktorí žijú v pohraničnej oblasti,
  • cezhraničných pracovníkov a
  • posádky dopravných prostriedkov používaných v medzinárodnej preprave.
 • Smernicou sa stanovujú tieto maximálne a minimálne množstvové obmedzenia na dovoz tabaku:
  • 200 cigariet alebo 40 cigariet,
  • 100 cigaríl alebo 20 cigaríl,
  • 50 cigár alebo 10 cigár,
  • 250 g tabaku na fajčenie alebo 50 g tabaku na fajčenie.
 • Krajiny EÚ sa môžu rozhodnúť, že budú rozlišovať medzi cestujúcimi leteckou dopravou a ostatnými cestujúcimi uplatňovaním nižších množstvových obmedzení na iných cestujúcich.
 • Smernicou sa stanovujú tieto maximálne a minimálne množstvá na dovoz alkoholu:
  • spolu 1 liter alkoholu s obsahom alkoholu presahujúcim 22 % obj. alebo nedenaturovaný etylalkohol* s obsahom alkoholu 80 % obj. a viac,
  • spolu 2 litre alkoholu s obsahom alkoholu nepresahujúcim 22 % obj.
 • Výnimky na tabak a alkohol sa nevzťahujú na cestujúcich mladších ako 17 rokov.
 • Európska komisia každé štyri roky podáva Rade správu o vykonávaní smernice. V najnovšej správe, uverejnenej v roku 2013, sa uvádza, že krajiny EÚ sú so smernicou spokojné a nevidia žiadnu potrebu túto smernicu revidovať.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Smernica sa uplatňuje od 29. decembra 2007. Krajiny EÚ ju mali transponovať do svojich vnútroštátnych právnych predpisov do 1. decembra 2008.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

* HLAVNÉ POJMY

Nedenaturovaný etylalkohol: Alkohol, do ktorého sa na to, aby sa nedal piť, nebolo nič pridané.

HLAVNÝ DOKUMENT

Smernica Rady 2007/74/ES z 20. decembra 2007 o oslobodení tovaru, ktorý dovážajú osoby cestujúce z tretích krajín, od dane z pridanej hodnoty a spotrebnej dane (Ú. v. EÚ L 346, 29.12.2007, s. 6 – 12)

SÚVISIACE DOKUMENTY

Správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade v súlade s článkom 16 smernice Rady 2007/74/ES o oslobodení tovaru, ktorý dovážajú osoby cestujúce z tretích krajín, od dane z pridanej hodnoty a spotrebnej dane [COM(2013) 849 final z 3. decembra 2013]

Posledná aktualizácia 28.11.2016

Top