Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Pravidlá EÚ pre zdaňovanie alkoholu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Pravidlá EÚ pre zdaňovanie alkoholu

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 92/83/EHS – zosúladené štruktúry spotrebných daní pre etanol a alkoholické nápoje

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

V smernici Európskej únie (EÚ) sa vymedzujú pravidlá pre dane na alkohol (etylalkohol alebo etanol, t. j. forma alkoholu, ktorá sa používa v alkoholických nápojoch) a alkoholické nápoje, kategórie alkoholu a alkoholické nápoje, ktoré podliehajú dani, a základ, ktorý slúži na výpočet dane.

HLAVNÉ BODY

Pivo

 • Daň, ktorou sa zaťažuje jednotka piva, je založená na počte hektolitrov/stupeň Plato* alebo hektolitrov/objemové percento alkoholu (jeden stupeň Plato je zákonne rovnocenný 0,4 % objemového percenta alkoholu) finálneho produktu.
 • Krajiny EÚ môžu rozdeľovať pivá do kategórií pozostávajúcich z viac ako 4 stupňov Plato, napr. 15 o – 19 o, a môžu účtovať tú istú daňovú sadzbu na hektoliter na všetky pivá v každej kategórii.
 • Zredukované sadzby spotrebnej dane možno uplatňovať na pivo, ktoré vyrábajú malé, nezávislé spoločnosti, pokiaľ tieto sadzby:
  • sa neuplatňujú na pivovarníkov vyrábajúcich viac ako 200 000 hl piva ročne,
  • neprekračujú viac ako 50 % pod hodnotou štandardnej štátnej sadzby spotrebnej dane.
 • Zredukované sadzby sa uplatňujú rovnako na pivo dodávané do tejto krajiny z malých pivovarov, ktoré sa nachádzajú v iných krajinách EÚ.
 • Zredukované sadzby, ktoré môžu klesnúť pod minimálnu sadzbu, možno uplatňovať na slabšie pivá, t. j. tie, ktorých maximálny obsah etanolu je 2,8 % obj.

Víno a iné kvasené nápoje

 • Daň, ktorou sa zaťažuje šumivé a nešumivé víno a iné kvasené nápoje a medziprodukty (napr. portské a sherry), sa zakladá na počte hektolitrov finálneho produktu.
 • Krajiny EÚ musia každú kategóriu nápoja zaťažiť rovnakou daňovou sadzbou.
 • Zníženú sadzbu spotrebnej dane možno uplatniť na akýkoľvek druh vína a iných kvasených nápojov (okrem piva) s maximálnym obsahom etanolu 8,5 % obj.
 • Krajiny EÚ môžu uplatňovať samostatnú zredukovanú daňovú sadzbu na medziprodukt s maximálnym obsahom etanolu 15 % obj. v prípade, ak táto sadzba:
  • neprekračuje viac ako 40 % pod hodnotou štandardnej štátnej sadzby,
  • nemá menšiu hodnotu ako štandardná sadzba uplatňovaná na víno a iné šumivé kvasené nápoje.

Destiláty

 • Daň, ktorou sa zaťažuje čistý etanol a liehové nápoje, je založená na hektolitroch čistého etanolu pri meraní pri teplote 20 oC.
 • Zredukované sadzby sa môžu uplatňovať na etylalkohol (etanol), ktorý vyrábajú malé liehovary, nesmú však prekročiť viac ako 50 % pod hodnotou štandardnej štátnej sadzby spotrebnej dane.
 • Krajiny EÚ musia uplatňovať všetky takto zredukované sadzby rovnako na etanol pochádzajúci z malých liehovarov v iných krajinách EÚ.
 • Zredukované sadzby možno za predpokladu určitých obmedzení tiež uplatňovať na destiláty s maximálnym skutočným obsahom etanolu 10 % obj. a na francúzsky rum a grécke ouzo.

Výnimky

Produkty, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, sú vyňaté zo spotrebnej dane, ak sú:

 • denaturované* v súlade s požiadavkami ktorejkoľvek krajiny EÚ,
 • denaturované a používané na výrobu produktov neurčených na ľudskú spotrebu,
 • používané na výrobu octu, liekov alebo aróm.

Zoznam spotrebných daní

Európska komisia uverejňuje dvakrát ročne úplný zoznam sadzieb spotrebných daní platných v krajinách EÚ.

Možná revízia smernice 92/83/EHS

 • Komisia s cieľom posúdiť, či smernica 92/83/EHS naďalej spĺňa účel, vykonala hodnotenie REFIT (program regulačnej vhodnosti a efektívnosti). REFIT je program na preskúmanie právnych predpisov EÚ – s cieľom určiť záťaže, nezrovnalosti, nedostatky alebo neefektívne opatrenia – a s cieľom vykonať potrebné návrhy, ktoré nadväzujú na zistenia preskúmania. V súčasnosti je uverejnená konečná správa o externom hodnotení.
 • Komisia v októbri 2016 uverejnila správu o hodnotení smernice 92/83/EHS, ako aj pracovný dokument útvarov Komisie (a jeho zhrnutie).

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Smernica sa uplatňuje od 10. novembra 1992. Krajiny EÚ ju mali zapracovať do vnútroštátnych právnych predpisov do 31. decembra 1992.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

* HLAVNÉ POJMY

Stupne Plato: počtom stupňov Plato sa meria percento hmotnosti pôvodného extraktu na 100 gramov piva. Táto hodnota sa vypočíta zo skutočného extraktu a etanolu obsiahnutého vo finálnom produkte.

Denaturovaný etanol: etylalkohol, ktorý sa stáva nevhodným na pitie tým, že sa do neho pridá jedna alebo viacej chemických látok.

HLAVNÝ DOKUMENT

Smernica Rady92/83/EHS z 19. októbra 1992 o zosúladení štruktúr spotrebných daní pre etanol a alkoholické nápoje (Ú.v. ES L 316, 31.10.1992, s. 21 – 27)

Následné zmeny smernice 92/83/EHS boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentáciu.

SÚVISIACE DOKUMENTY

Smernica Rady 92/84/EHS z 19. októbra 1992 o aproximácii sadzieb spotrebnej dane na etanol a alkoholické nápoje (Ú. v. ES L 316, 31.10.1992, s. 29 – 31)

Správa Komisie Rade o hodnotení smernice Rady 92/83/EHS o štruktúrach spotrebných daní pre etanol a alkoholické nápoje [COM(2016) 676 final z 28. októbra 2016]

Pracovný dokument útvarov Komisie – Hodnotenie, ktoré je sprievodným dokumentom – Správa Komisie Rade o hodnotení smernice Rady 92/83/EHS o štruktúrach spotrebných daní pre etanol a alkoholické nápoje [SWD(2016) 336 finalz 28.októbra 2016]

Pracovný dokument útvarov Komisie – Zhrnutie hodnotenia, ktoré je sprievodným dokumentom – Správa Komisie Rade o hodnotení smernice Rady 92/83/EHS o štruktúrach spotrebných daní pre etanol a alkoholické nápoje [SWD(2016) 337 final z 28. októbra 2016]

Posledná aktualizácia 28.11.2016

Top