Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Európska stratégia pre kultúru v globalizovanom svete

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Európska stratégia pre kultúru v globalizovanom svete

Komisia navrhuje novú európsku stratégiu pre kultúru, ktorá sa snaží odpovedať na výzvy globalizácie. Zámerom tejto novej stratégie je posilniť kultúrnu spoluprácu v Európskej únii (EÚ). Sústreďuje sa na sériu konkrétnych návrhov s cieľom zrealizovať skupinu spoločných cieľov.

AKT

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov z 10. mája 2007 o európskej stratégii pre kultúru v globalizovanom svete [KOM(2007) 242 v konečnom znení – neuverejnené v úradnom vestníku].

SÚHRNY

Kultúrny sektor zohráva výraznú úlohu, keďže v nemalej miere ovplyvňuje spoločnosť, hospodárstvo a politiku. Kultúre preto v rámci európskej integrácie patrí popredné miesto.

Na základe týchto skutočností a výsledkov internetovej konzultácie so zainteresovanými stranami kultúrneho sektora Komisia navrhuje novú európsku stratégiu pre kultúru, ktorá sa sústreďuje na vybrané množstvo cieľov. Tieto ciele Komisia plánuje naplniť zavedením nových mechanizmov spolupráce medzi členskými štátmi Európskej únie a s EÚ, s rôznymi úrovňami verejnej správy a občianskou spoločnosťou.

Ciele novej európskej stratégie pre kultúru vychádzajú z troch priorít:

Kultúrna rozmanitosť a medzikultúrny dialóg

Je potrebné podporovať otvorenosť a výmenu medzi rozličnými kultúrami. V tomto duchu nová stratégia pre kultúru podporuje:

 • mobilitu umelcov a profesionálov v kultúrnej oblasti a obeh všetkých umeleckých prejavov;
 • upevňovanie medzikultúrnej kompetencie a medzikultúrneho dialógu rozvíjaním spôsobilostí, ktoré tvoria súčasť kľúčových kompetencií celoživotného vzdelávania, je to napríklad zvyšovanie kultúrneho povedomia a vyjadrovania alebo komunikácia v cudzom jazyku.

Oživenie tvorivosti v rámci Lisabonskej stratégie pre rast a zamestnanosť

Možno to preukázať aj na skutočnosti, že kultúrny sektor zamestnáva takmer päť miliónov ľudí v EÚ. Preto Komisia navrhuje tieto ciele:

 • podporovať tvorivosť vo vzdelávaní a zakomponovať tento rozmer do celoživotného vzdelávania a odbornej prípravy;
 • podporovať posilnenie organizačných kapacít v kultúrnom sektore vyzdvihovaním podnikavosti a odbornej prípravy kultúrneho sektora v manažérskych kompetenciách (inovačné zdroje financovania, európsky rozmer obchodných činností atď.);
 • rozvíjať účinné partnerstvá medzi kultúrnym sektorom a ostatnými odvetviami (informačné a komunikačné technológie, výskum, cestovný ruch, sociálni partneri atď.) s cieľom posilniť vplyv investícií do kultúry.

Kultúra ako dôležitá súčasť medzinárodných vzťahov

V súlade s Dohovorom UNESCO o ochrane a podpore rozmanitosti kultúrnych prejavov, ktorý ratifikovala aj EÚ a väčšina jej štátov, sa v novej stratégii pre kultúru navrhuje ráznejšie integrovať kultúrny rozmer ako dôležitú súčasť vonkajších vzťahov EÚ. Dosahovanie tohto cieľa budú sprevádzať viaceré opatrenia, ktorých zámerom je:

 • rozvíjať politický dialóg v oblasti kultúry a podporovať kultúrne výmeny medzi EÚ a tretími krajinami;
 • podporovať prístup na svetové trhy pre tovar a služby kultúrneho charakteru z rozvojových krajín prostredníctvom dohôd, ktoré poskytujú preferenčné zaobchádzanie, alebo opatreniami týkajúcimi sa pomoci v oblasti obchodu;
 • využívať svoje vonkajšie vzťahy na poskytnutie finančnej a technickej podpory (zachovanie kultúrneho dedičstva, podpora kultúrnych činností na celom svete);
 • brať do úvahy miestnu kultúru vo všetkých projektoch financovaných EÚ;
 • zvýšiť zapojenie EÚ do práce medzinárodných organizácií zaoberajúcich sa kultúrou a do procesu OSN Aliancia civilizácií.

Pracovné metódy

V záujme naplnenia svojich cieľov sa Komisia usiluje vytvoriť štruktúrovaný dialóg so sektorom kultúry, počnúc umelcami a tvorcami až po kultúrne odvetvia. Preto Komisia navrhuje tieto kroky:

 • identifikovať jednotlivých aktérov pôsobiacich v kultúrnom sektore;
 • vytvoriť kultúrne fórum na konzultácie zainteresovaných strán;
 • povzbudiť vyjadrenia reprezentatívnych názorov jednotlivých aktérov tohto sektora na európskej úrovni;
 • rozvíjať sociálny dialóg medzi sociálnymi partnermi a kultúrnym sektorom;
 • zahrnúť kultúrny rozmer do európskej verejnej diskusie najmä prostredníctvom stálych zastúpení Komisie.

Nová stratégia pre kultúru a navrhované opatrenia sa zakladajú na užšej spolupráci medzi EÚ a jej členskými štátmi prostredníctvom mechanizmu otvorenej metódy koordinácie (OMK). Ráta takisto s rozvinutím štruktúrovaného dialógu s kultúrnym sektorom.

Novú európsku stratégiu pre kultúru dopĺňajú aj ďalšie činnosti súvisiace s kultúrnym sektorom, napr. Európsky rok medzikultúrneho dialógu 2008.

Kontext

Na európskej úrovni existuje už niekoľko činností pre kultúrny sektor na propagáciu kultúry, príkladom sú programy Kultúra, Európa pre občanov a MEDIA.

SÚVISIACE AKTY

Správa Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov o vykonávaní európskeho programu pre kultúru [KOM(2010) 390 v konečnom znení – neuverejnená v úradnom vestníku].

Táto správa opisuje dosiahnutý pokrok na európskej a národnej úrovni v súvislosti s napĺňaním cieľov európskej stratégie pre kultúru a prvé skúsenosti s uplatňovaním nových pracovných metód. Propagovanie kultúrnej rozmanitosti a medzikultúrneho dialógu sprevádzalo riešenie rôznych otázok a rozvíjanie rôznych činností:

 • Európsky rok medzikultúrneho dialógu 2008, v rámci ktorého sa zaviedli nové národné politiky a štruktúry a uzavrela sa dohoda na úrovni EÚ;
 • oznámenie Komisie o viacjazyčnosti 2008, ktoré nabádalo premeniť jazykovú rozmanitosť na devízu;
 • prístup ku kultúre digitalizovanou cestou prostredníctvom projektu Europana v roku 2008 a navrhnutia značky Európske dedičstvo.

V rámci napĺňania cieľa podporovať kultúru ako katalyzátora tvorivosti vznikli viaceré iniciatívy:

 • Európsky rok tvorivosti a inovácií (2009), vďaka ktorému sa preskúmalo, akými spôsobmi môže kultúra vytvárať hospodárske a sociálne inovácie;
 • štúdie o vplyve kultúry na tvorivosť, o podnikaní v odvetviach kultúrneho a tvorivého priemyslu a o prínose kultúry k regionálnemu a miestnemu rozvoju;
 • zelená kniha (2010) o tom, ako vytvoriť prostredie, v ktorom môže kultúrny a kreatívny sektor naplniť svoj potenciál.

Propagácia kultúry v rámci vonkajších vzťahov EÚ je od prijatia stratégie živšia. Jej súčasťou je:

 • nová stratégia Euromed v oblasti kultúry, ktorá je v procese príprav;
 • snahy v oblasti obnovy kultúrneho dedičstva v kandidátskych krajinách najmä prostredníctvom nástroja predvstupovej pomoci (IPA) na podporu občianskej spoločnosti;
 • program Východného partnerstva v oblasti kultúry, ktorý sa má začať realizovať v roku 2010;
 • proces na posilnenie úlohy kultúry v oblasti rozvoja, ktorý sa začal realizovať v roku 2009;
 • program MEDIA Mundus (2011 – 2013), ktorý nadviaže na prípravnú akciu MEDIA International.

Na základe prvých skúseností možno skonštatovať, že vo všeobecnosti je OMK účinný nástroj spolupráce v oblasti kultúry. Nepoužíva sa však ešte dostatočne dlho na to, aby bolo možné o ňom vytvoriť definitívne závery. V budúcnosti by malo dôjsť k posilneniu spolupráce a prispôsobeniu pracovných metód. Štruktúrovaný dialóg v oblasti kultúry sa rozvíja prostredníctvom tematických platforiem európskych združení a európskeho kultúrneho fóra. Tematické platformy mimoriadne prispeli k posilneniu dialógu v sektore. V záujme vytvorenia cielenejšieho dialógu s občianskou spoločnosťou je však potrebné vyvinúť dodatočné úsilie.

See also

 • Webové stránky GR Európskej komisie pre vzdelávanie a kultúru venované európskej stratégii pre kultúru (DE) (EN) (FR)

Posledná aktualizácia: 14.10.2010

Top