Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Program Kultúra (2007 – 2013)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Program Kultúra (2007 – 2013)

Týmto rozhodnutím sa vytvára nástroj financovania a plánovania kultúrnej spolupráce na obdobie od 1. januára 2007 do 31. decembra 2013. Ustanovuje rozpočet v objeme 400 miliónov EUR na rozvoj medzinárodnej kultúrnej spolupráce medzi subjektmi z krajín Európskej únie (EÚ) alebo nečlenských krajín EÚ, ktoré sa zúčastňujú na programe. Cieľom programu Kultúra je podporovať akcie kultúrnej spolupráce, európske organizácie pôsobiace v oblasti kultúry, ako aj zber a šírenie informácií v oblasti kultúry.

AKT

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1855/2006/ES z 12. decembra 2006, ktorým sa ustanovuje program Kultúra (2007 – 2013) [pozri pozmeňujúci(-e) a doplňujúci(-e) akt(-y)].

SÚHRN

Po vzore predchádzajúcich kultúrnych programov je všeobecným cieľom programu Kultúra zlepšiť kultúrny priestor spoločný pre všetkých Európanov s cieľom podporiť vznik európskeho občianstva.

Tri ciele

Program má tri hlavné ciele s významnou európskou pridanou hodnotou:

 • podporovať nadnárodnú mobilitu odborníkov v sektore kultúry;
 • podporovať obeh umeleckých diel a umeleckých a kultúrnych produktov za hranicami krajín;
 • podporovať dialóg medzi kultúrami.

Podmienkou získania podpory z Európskej únie (EÚ) je, aby vybrané projekty spĺňali jeden alebo viacero z uvedených cieľov.

Tri úrovne intervencie

V záujme splnenia uvedených cieľov Komisia zabezpečuje tri úrovne intervencie, ktoré reagujú na osobitné potreby:

 • podpora kultúrnych činností. V tomto rozhodnutí sú uvedené tri typy kultúrnych činností, ktorým možno poskytnúť podporu EÚ:
 • podpora organizácií pôsobiacich v oblasti kultúry. Táto pomoc je určená pre organizáciám, ktoré majú skutočný vplyv na úrovni EÚ alebo zahŕňajú najmenej sedem európskych krajín. Organizácie môžu využiť túto pomoc, ak zabezpečujú zastúpenie na úrovni EÚ, šíria informácie uľahčujúce kultúrnu spoluprácu na úrovni EÚ alebo sa podieľajú na projektoch kultúrnej spolupráce tým, že pôsobia ako vyslanci európskej kultúry. Výber sa uskutoční na základe výzvy na predkladanie návrhov;
 • podpora analýz, zberu a šírenia informácií a podpora optimalizácie vplyvu projektov v oblasti kultúrnej spolupráce a tvorby politík.. Účelom tejto podpory je zvýšiť objem a kvalitu informácií a údajov o kultúrnej spolupráci a tvorbe politík na európskej úrovni, ako tiež presadzovať ich šírenie aj formou internetu. Cieľom je zabezpečiť aj adresné, miestne šírenie praktických informácií o tomto programe. Na tento účel budú zriadené kultúrne kontaktné miesta, ktoré budú propagovať program, podporovať účasť čo najväčšieho počtu odborníkov a subjektov z oblasti kultúry na jeho činnostiach a zabezpečovať účinné prepojenie s rôznymi inštitúciami podporujúcimi kultúru v krajinách EÚ.

Program prístupnejší pre používateľov

Komisia zverila riadenie programu Výkonnej agentúre pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru a zavádza metódy jednoduchšie pre príjemcov. Plánuje zjednodušiť formuláre a zvýšiť transparentnosť udeľovania grantov. Taktiež si želá uplatňovať zásadu proporcionality a zároveň dodržiavať platné nariadenie o rozpočtových pravidlách.

Predchádzanie podvodom

Komisia bude i naďalej uplatňovať systém auditu pri kontrole využitia grantov a žiadať príjemcov, aby kedykoľvek v období piatich rokov predložili podklady. Má prístup do priestorov príjemcov a k všetkým potrebným informáciám. Výsledky týchto auditov môžu v prípade potreby viesť k rozhodnutiu o vymáhaní finančných prostriedkov. Tie isté práva má aj Dvor audítorov a Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF).

Spolupráca s nečlenskými krajinami EÚ

Na programe sa za určitých podmienok môžu zúčastniť aj:

 • nečlenské krajiny EÚ, ktoré sú členmi Európskeho hospodárskeho priestoru (Island, Nórsko a Lichtenštajnsko);
 • kandidátske krajiny využívajúce predvstupovú stratégiu;
 • krajiny západného Balkánu.

Program je otvorený aj spolupráci s inými nečlenskými krajinami, ktoré s EÚ uzavreli dvojstranné dohody obsahujúce doložky o kultúre.

Riadenie, rozpočet a hodnotenie

Komisii pomáha výbor. Väčšina vykonávacích opatrení, a najmä opatrenia súvisiace s podporou kultúrnych činností, sa musia prijať v súlade s postupom preskúmania.

Rozpočet na obdobie rokov 2007 – 2013 je pôvodne navrhnutý v objeme 400 miliónov EUR. Nasleduje orientačný rozpis tohto rozpočtu:

 • približne 77 % je určených na podporu kultúrnych činností;
 • približne 10 % je určených na podporu organizácií;
 • približne 5 % je určených na analýzy a informácie;
 • približne 8 % je určených na riadenie programu.

Komisia v polovici obdobia, ale najneskôr do 31. decembra 2010, zverejní prvú predbežnú hodnotiacu správu o plnení programu. Po tejto správe bude nasledovať oznámenie o pokračovaní programu vydané najneskôr 31. decembra 2011. A napokon záverečná hodnotiaca správa, ktorú Komisia predloží najneskôr 31. decembra 2015.

Kontext

Právnym základom činnosti EÚ v oblasti kultúry je článok 167 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Tento článok sa zameriava na podporu kultúrnej rozmanitosti a spoločného kultúrneho dedičstva, rešpektujúc zásadu subsidiarity. V tomto rámci bol vytvorený program Kultúra, ktorý nadväzuje na program Kultúra 2000 a bývalé programy Raphael, Ariane a Kaleidoscope.

Referencie

Akt

Nadobudnutie účinnosti – dátum ukončenia účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník

Rozhodnutie č. 1855/2006/ES

28.12.2006 – 31.12.2013

Ú. v. EÚ L 372, 27.12.2006

Pozmeňujúci(-e) a doplňujúci(-e) akt(-y)

Nadobudnutie účinnosti – dátum ukončenia účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník

Rozhodnutie č. 1352/2008/ES

25.12.2008 – 31.12.2013

Ú. v. EÚ L 348, 24.12.2008

SÚVISIACE AKTY

Správa Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov z 10. januára 2011 – Priebežná hodnotiaca správa o vykonávaní programu Kultúra [KOM(2010) 810 v konečnom znení – neuverejnená v Úradnom vestníku].

Posledná aktualizácia: 12.04.2011

Top