Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Európa pre občanov (2007 – 2013)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Európa pre občanov (2007 – 2013)

Týmto rozhodnutím sa ustanovuje program Európa pre občanov na obdobie rokov 2007 – 2013. Tento program má za cieľ pokračovať – s istými navrhovanými inováciami – v činnostiach, ktoré sa začali v rámci programu na roky 2004 – 2006. S cieľom zabezpečiť aktívnu účasť občanov v procese európskej integrácie navrhuje vytvoriť podmienky, ktoré umožnia spojiť obyvateľov Európy a zvýšiť pocit európskej identity.

AKT

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1904/2006/ES z 12. decembra 2006, ktorým sa na obdobie rokov 2007 – 2013 ustanovuje program Európa pre občanov na podporu aktívneho európskeho občianstva [pozri pozmeňujúci(-e) a doplňujúci(-e) akt(-y)].

SÚHRN

Tento program je určený na podporu spolupráce medzi občanmi a občianskymi organizáciami v rôznych krajinách s cieľom aktívne zapájať verejnosť do procesu európskej integrácie. Občania sa tak môžu stretávať a pôsobiť v európskom prostredí, ktoré rešpektuje ich rozmanitosť.

Komisia pred uverejnením tohto rozhodnutia podnikla rozsiahle verejné konzultácie trvajúce od decembra 2004 do februára 2005 a následne usporiadala poradné fórum, ktoré sa konalo 3. až 4. februára 2005. Konzultácie online priniesli viac ako tisíc ohlasov, 700 z nich pochádzalo od organizácií a približne 300 od jednotlivcov. Tento program na obdobie rokov 2007 – 2013 nadväzuje na akčný program Spoločenstva na podporu aktívneho európskeho občianstva (2004 – 2006).

Ciele

Všeobecné ciele programu sú:

 • poskytovať občanom príležitosť spolupodieľať sa a zúčastňovať sa na budovaní čoraz viac vzájomne prepojenej Európy, ktorá je orientovaná na svet a ktorú spája a obohacuje jej kultúrna rozmanitosť;
 • rozvíjať európsku identitu medzi európskymi občanmi na základe spoločných hodnôt, histórie a kultúry;
 • podporovať pocit zodpovednosti občanov za Európsku úniu (EÚ);
 • rešpektovať toleranciu a podporovať kultúrnu a jazykovú rozmanitosť, a tým zvýšiť vzájomné porozumenie medzi občanmi Európy, a zároveň prispievať k dialógu medzi kultúrami.

Osobitné ciele programu sú:

 • spájať ľudí z miestnych komunít po celej Európe, aby sa delili o skúsenosti, názory a hodnoty a vymieňali si ich, poučili sa z minulosti a budovali budúcnosť;
 • prostredníctvom spolupráce v rámci organizácií občianskej spoločnosti na európskej úrovni podporovať činnosti, diskusie a úvahy týkajúce sa európskeho občianstva a demokracie;
 • zhmotniť pre občanov ideu Európy prostredníctvom podpory a oslavy európskych hodnôt a úspechov pri súčasnom zachovaní pamiatky jej minulosti;
 • podporovať vyváženú integráciu občanov a organizácií občianskej spoločnosti zo všetkých účastníckych krajín, prispievať k medzikultúrnemu dialógu a zdôrazňovať európsku rozmanitosť a jednotu s osobitnou pozornosťou venovanou činnostiam členských štátov, ktoré len nedávno vstúpili do EÚ.

Ciele programu sa musia premietnuť do štyroch typov akcií:

Akcia 1: Aktívni občania pre Európu

Táto akcia sa týka priamo občanov prostredníctvom partnerstva miest a občianskych projektov umožňujúcich debatovať o európskych témach a rozvíjať vzájomné porozumenie formou priamej účasti. S cieľom zlepšiť družobné partnerstvo miest a občianske projekty je tiež potrebné rozvíjať opatrenia podporujúce výmenu osvedčených postupov, zhromažďovať skúsenosti zainteresovaných strán na miestnej a regionálnej úrovni a rozvíjať nové schopnosti napríklad prostredníctvom odborného vzdelávania. Na túto akciu sa orientačne použije najmenej 45 % z celkového rozpočtu vyčleneného na program.

Akcia 2: Aktívna občianska spoločnosť v Európe

Na túto akciu sa použije približne 31 % z celkového rozpočtu vyčleneného na program. Akcia zahŕňa:

 • štrukturálnu podporu organizácií pre výskum európskej verejnej politiky (think-tankov);
 • štrukturálnu podporu organizácií občianskej spoločnosti na európskej úrovni;
 • podporu projektov organizácií občianskej spoločnosti na miestnej, regionálnej a vnútroštátnej úrovni.

Akcia 3: Spoločne pre Európu

Na túto akciu sa použije približne 10 % z celkového rozpočtu vyčleneného na program. Akcia podporuje:

 • vysokoprofilové udalosti, ako napríklad oslavy historických udalostí, umelecké podujatia, ocenenia s cieľom zdôrazniť významné úspechy, celoeurópske konferencie;
 • štúdie, výskumy a prieskumy verejnej mienky;
 • informácie a nástroje ich šírenia.

Akcia 4: Aktívna európska pamiatka

Na túto akciu sa orientačne použijú približne 4 % z celkového rozpočtu vyčleneného na program. Akcia zahŕňa projekty zamerané na zachovanie aktívnej európskej pamiatky. Ide najmä o projekty určené na ochranu významných lokalít a archívov spojených s masovými deportáciami a bývalými koncentračnými tábormi a projekty na pamiatku obetí masového vyhladzovania a masových deportácií, ktoré sa odohrali počas nacistického a stalinistického režimu.

Účasť

V súlade so všeobecnými zmluvnými podmienkami účasti na programoch Spoločenstva sa

na tomto programe môžu zúčastniť nasledujúce krajiny:

 • členské štáty;
 • štáty EZVO, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o EHP;
 • kandidátske krajiny využívajúce predvstupovú stratégiu;
 • krajiny západného Balkánu.

Program sa vzťahuje na nasledujúce subjekty:

 • miestne orgány a organizácie;
 • organizácie pre výskum európskej verejnej politiky (think-tanky);
 • občianske skupiny a ostatné organizácie občianskej spoločnosti, ako napríklad mimovládne organizácie, platformy, siete, združenia, federácie, odborové zväzy, vzdelávacie inštitúcie a organizácie pôsobiace v oblasti dobrovoľníckej práce alebo amatérskeho športu.

Riadenie, rozpočet a hodnotenie

Komisii pomáha výbor a väčšinu vykonávacích opatrení musí prijať v súlade s riadiacim postupom. To zahŕňa rozhodnutia o výbere v súvislosti s grantmi na prevádzku, viacročnými dohodami o družobnom partnerstve a významnými podujatiami. Pokiaľ ide o ďalšie rozhodnutia o výbere, Komisia je povinná informovať výbor a Európsky parlament o prijatých rozhodnutiach. Rozpočet na realizáciu tohto programu je navrhnutý v objeme 215 miliónov EUR. Administratívne náklady pokryje približne 10 % z celkového rozpočtu.

Komisia predloží predbežnú hodnotiacu správu o plnení programu najneskôr do 31. decembra 2010. Oznámenie o pokračovaní programu podá najneskôr do 31. decembra 2011. Správu o následnom hodnotení predloží najneskôr do 31. decembra 2015.

Referencie

Akt

Nadobudnutie účinnosti –dátum ukončenia účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník

Rozhodnutie č. 1904/2006/ES

1.1.2007 – 31.12.2013

Ú. v. EÚ L 378, 27.12.2006

Pozmeňujúci(-e) a doplňujúci(-e) akt(-y)

Nadobudnutie účinnosti –dátum ukončenia účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník

Rozhodnutie č. 1358/2008/ES

31.12.2008 – 31.12.2013

Ú. v. EÚ L 350, 30.12.2008

SÚVISIACE AKTY

Communication from the Commission - Making citizenship Work: fostering European culture and diversity through programmes for Youth, Culture, Audiovisual and Civic Participation [COM(2004) 154 final – Official Journal C 122 of 30.4.2004] (oznámenie Komisie z 9. marca 2004 – Aby občianstvo fungovalo: podpora európskej kultúry a rozmanitosti prostredníctvom programov pre mládež, kultúru, audiovizuálnu tvorbu a oblasť účasti občanov).

See also

 • Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke Európskej komisie: Občianstvo (DE) (EN) (FR).

Posledná aktualizácia: 27.01.2009

Top