Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Európske hlavné mesto kultúry

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Európske hlavné mesto kultúry

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Rozhodnutie č. 1622/2006/ES, ktorým sa ustanovuje projekt Európske hlavné mesto kultúry na roky 2007 až 2019

AKÝ JE CIEĽ TOHTO ROZHODNUTIA?

Ustanovuje projekt „Európske hlavné mesto kultúry“ (EHMK) a definuje postup pre výber miest, ktoré tento titul získajú v rokoch 2013 až 2019, ako aj systém sledovania príprav až do roku, kedy sa bude tento projekt konať.

HLAVNÉ BODY

Kultúrny program a jeho európsky rozmer

Prihláška každého mesta uchádzajúceho sa o titul musí spĺňať niekoľko kritérií, ktoré sú rozdelené do dvoch kategórií:

 • kategória Európsky rozmer projektu, ktorá zahŕňa zintenzívnenie spolupráce kultúrnych subjektov na všetkých úrovniach. Program musí tiež vyzdvihnúť bohatstvo kultúrnej rozmanitosti Európy a spoločné prvky európskych kultúr;
 • kategória Mesto a občania, ktorej cieľom je vzbudiť záujem verejnosti o projekt na miestnej, vnútroštátnej a európskej úrovni a podporiť dlhodobý kultúrny rozvoj mesta.

Program zvyčajne trvá jeden rok. Mestám, ktorých prípravy projektu budú klasifikované ako vynikajúce, môže byť udelená cena Meliny Mercouriovej (pomenovaná po ministerke kultúry Grécka, ktorá zaviedla projekt hlavného mesta kultúry). Udeľuje ju Európska komisia a je financovaná v rámci programu Tvorivá Európa).

Proces výberu

 • Tento projekt sa môže konať v dvoch krajinách EÚ za rok.
 • Výberové konanie pozostáva zo štyroch fáz:
 • 1.

  predloženie prihlášok: každá krajina EÚ, ktorej sa to týka, uverejní výzvu na predkladanie prihlášok najneskôr šesť rokov pred začiatkom príslušného podujatia. Mestá, ktoré majú záujem, môžu podať prihlášku minimálne počas desiatich mesiacov od tohto dátumu.

 • 2.

  predbežný výber: najneskôr päť rokov pred začatím podujatia zasadne výberová komisia, aby vyhodnotila návrhy a vypracovala užší výber miest, ktoré budú vyzvané, aby pokračovali v procese. Komisia pozostáva z trinástich odborníkov, z ktorých sedem na tri roky menuje Európsky parlament, Rada, Komisia a európsky Výbor regiónov. Zvyšných šesť členov navrhuje príslušný členský štát

 • 3.

  konečný výber: Deväť mesiacov po prvom výberovom stretnutí zasadne výberová komisia znovu, aby vyhodnotila podrobnejšie rozpracované programy miest z užšieho výberu a aby odporučila jeden z nich ako „EHMK“. V tejto fáze komisia predkladá správu príslušnej krajine EÚ a Komisii, ktorá zároveň obsahuje odporúčanie týkajúce sa výberu mesta.

 • 4.

  vymenovanie: Na základe odporúčania výberovej komisie navrhnú štyri roky pred začatím podujatia dve krajiny EÚ, ktorých sa daný rok týka, európskym inštitúciám jedno mesto. Rada oficiálne v príslušných dvoch krajinách vymenuje jedno mesto ako EHMK.

Monitorovacia fáza

 • Odborníci menovaní inštitúciami pomáhajú vybraným hlavným mestám pri realizácii ich programov najmä tým, že zaručia ich európsku pridanú hodnotu (t. j. pridaná hodnota vyplývajúca z vymenovania EHMK, ktorú by samotné mesto (alebo samotná krajina, v ktorej sa mesto nachádza) nevytvorilo.
 • Priebežné monitorovanie sa uskutoční dva roky pred začiatkom podujatia a zameria sa na pokrok dosiahnutý v príprave a na európsky rozmer.
 • Záverečné monitorovanie sa uskutoční najneskôr osem mesiacov pred podujatím a počas neho odborníci zrekapitulujú a zhodnotia prípravné práce. Komisii a príslušným mestám pošlú správu so svojimi závermi a odporúčaním, či udeliť cenu Meliny Mercouriovej alebo nie.

Zrušenie

Toto rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím č. 445/2014/EU ktoré sa týka vymenovávania miest od roku 2020. Rozhodnutie č. 1622/2006/ES sa aj naďalej uplatňuje v prípade miest už vymenovaných za Európske hlavné mesto kultúry na obdobie 2013 až 2019.

ODKEDY SA ROZHODNUTIE UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 1. januára 2007 okrem článku 5 (o predkladaní prihlášok), ktorý sa uplatňuje od 23. novembra 2006.

KONTEXT

HLAVNÝ DOKUMENT

Rozhodnutie Európskeho Parlamentu a Rady č. 1622/2006/ES z 24. októbra 2006 o činnosti Spoločenstva na podporu projektu Európske hlavné mesto kultúry na roky 2007 až 2019

SÚVISIACE DOKUMENTY

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 445/2014/EÚ zo 16. apríla 2014, ktorým sa ustanovuje akcia Únie s názvom Európske hlavné mestá kultúry na roky 2020 až 2033 a ruší rozhodnutie č. 1622/2006/ES (Ú. v. EÚ L 132, 3.5.2014, s. 1 – 12)

Posledná aktualizácia 27.07.2017

Top