Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Riešenie nedostatku vody a súch v EÚ

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Riešenie nedostatku vody a súch v EÚ

 

ZHRNUTIE DOKUMENTU:

Oznámenie (KOM(2007) 414 v konečnom znení) – riešenie nedostatku vody a súch v EÚ

AKÝ JE CIEĽ TOHTO OZNÁMENIA?

Uznávajú sa v ňom veľké problémy vyplývajúce z nedostatku vody a stredných a dlhých súch v Európskej únii (EÚ). Obsahuje usmernenia o tom, ako ich riešiť. Zameriavajú sa na:

 • stanovenie ceny vody;
 • rozdeľovanie vody;
 • predchádzanie suchám a reakcie na suchá;
 • alternatívne zásobovanie vodou;
 • vysoko kvalitné informácie a technologické riešenia, ktorými sa odstraňuje nedostatok vody a suchá.

HLAVNÉ BODY

 • Problémy nedostatku vody a súch možno napraviť až po vyriešení určitých otázok. Patria medzi ne:
  • potreba komplexného vykonávania rámcovej smernice o vode s cieľom riešiť zlé riadenie vodných zdrojov;
  • neefektívna cenová politika v súvislosti s vodou;
  • územné plánovanie;
  • presadzovanie opatrení na šetrenie vodou a
  • potreba postupovať integrovaným a vedeckým spôsobom.
 • Krajiny EÚ musia stanoviť správnu cenu vody pomocou efektívnej cenovej politiky v súvislosti s vodou.
 • Rozdeľovanie vody a financovanie súvisiace s vodou musí byť efektívnejšie s cieľom obmedziť nepriaznivý účinok na povodia riek. Osobitné opatrenia by sa mali prijať najmä s cieľom vykonať smernicu o strategickom environmentálnom hodnotení.
 • Lepšie riadenie rizík v súvislosti so suchami možno dosiahnuť vtedy, ak krajiny vytvoria plán riadenia rizík tam, kde je to potrebné, a ak si budú vymieňať osvedčené postupy a metodiky na úrovni EÚ. Fond solidarity EÚ a európsky mechanizmus na posilnenie civilnej ochrany môžu pomôcť zabezpečiť, aby krajiny EÚ bezodkladne dostali primeranú pomoc.
 • Európska komisia v záujme zníženia presakovania a straty vody odporúča napríklad, aby boli vytvorené normy pre zariadenia využívajúce vodu, a zároveň osobitné právne predpisy vzťahujúce sa na ;výrobky nevyužívajúce energiu, ktoré využívajú vodu (napr. kohútiky, hlavice spŕch, toalety).
 • Spotrebitelia a hospodárske subjekty by mali byť takisto zapojení, aby sa posilňoval vznik kultúry šetrenia vodou.
 • Súčasťou rozhodovacieho postupu je zlepšovanie poznatkov a zhromažďovanie údajov. Do Systému informácií o vode pre Európu (WISE) by sa mal integrovať informačný systém o nedostatku vody a suchách v celej Európe.
 • Na základe informácií od krajín EÚ a vlastnej činnosti Komisia zostavuje výročné následné správy (2008 – 2010), v ktorých sa posudzuje vykonávanie politických možností v celej EÚ.
 • Nadväzujúci dokument z roku 2012 s názvom Koncepcia na ochranu vodných zdrojov Európy zahŕňa politické preskúmanie nedostatku vody a súch. Uvádza sa v nej, že cieľ na zvrátenie trendov súvisiacich s nedostatkom vody suchami, sa nepodarilo dosiahnuť.

KONTEXT

 • Voda je vzácny zdroj, no jej dostupnosť môže byť dočasne nízka v dôsledku súch, alebo v dôsledku značného obdobia, počas ktorého dopyt po vode presahuje využiteľné vodné zdroje (nedostatok vody).
 • Problémy s dostupnosťou vody sa týkajú mnohých regiónov v Európe. Do roku 2007 najmenej 11 % obyvateľov EÚ a 17 % jej územia postihol nedostatok vody. Tento problém si vyžaduje spoločné konanie na úrovni EÚ a keďže nedostatok vody pravdepodobne bude pretrvávať v dôsledku zmeny klímy, je o to viac nevyhnutné konať.
 • Ďalšie informácie si pozri na:

HLAVNÝ DOKUMENT

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade – Riešenie problému nedostatku vody a súch v Európskej únii [KOM(2007) 414 v konečnom znení z 18. júla 2007]

SÚVISIACE AKTY

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov: Koncepcia na ochranu vodných zdrojov Európy [COM(2012) 673 final zo 14. novembra 2012]

Posledná aktualizácia 21.02.2017

Top