Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Infraštruktúra pre priestorové informácie v EÚ (Inspire)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Infraštruktúra pre priestorové informácie v EÚ (Inspire)

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 2007/2/ES, ktorou sa zriaďuje Infraštruktúra pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve (Inspire)

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

 • V smernici sa stanovujú všeobecné pravidlá, ktorými sa zriaďuje infraštruktúra pre priestorové informácie* v Európe na účely politík Európskej únie (EÚ) v oblasti životného prostredia a pre politiky alebo činnosti, ktoré môžu mať vplyv na životné prostredie.
 • Európska infraštruktúra vychádza z infraštruktúry priestorových informácií, ktorú zriadili a prevádzkujú krajiny EÚ.

HLAVNÉ BODY

Smernica sa vzťahuje na priestorové údaje, ktoré:

 • zahŕňajú oblasti, v ktorých majú krajiny EÚ právomoc rozhodovať;
 • sú v elektronickom formáte;
 • uchováva orgán verejnej moci alebo sú uchovávané v mene orgánu verejnej moci alebo iného orgánu využívajúceho sieť;
 • týkajú sa informácií o životnom prostredí.
 • Krajiny EÚ sú zodpovedné za zaistenie, aby sa pre rôzne súbory priestorových údajov* o životnom prostredí a služby uvedené v tejto smernici vytvárali metaúdaje*. Tie sa v závislosti od predmetu musia vytvoriť do 2 až 5 rokov od nadobudnutia účinnosti pravidiel.
 • Európska komisia, ktorej pomáha výbor, prijíma technické dojednania s cieľom zaistiť, aby súbory a služby priestorových údajov fungovali spoločne, a harmonizuje ich v prípade, ak je ich možné uviesť do praxe.
 • Tieto vykonávacie predpisy mali byť prijaté najneskôr 15. mája 2009 alebo 15. mája 2012, v závislosti od predmetu.
 • Krajiny EÚ musia zriadiť a sprevádzkovať sieť s týmito službami:
 • vyhľadávanie: vyhľadávanie súborov a služieb priestorových údajov;
 • zobrazovanie: zobrazenie, navigovanie, priblíženie/vzdialenie, sledovanie alebo prekrývanie prehliadateľných súborov priestorových údajov;
 • ukladanie: ak je to možné, priamy vstup a ukladanie kópií súborov priestorových údajov;
 • transformácia: transformovanie súborov priestorových údajov na účely dosiahnutia interoperability.
 • Verejné orgány musia byť schopné prepojiť svoje súbory a služby priestorových údajov s národnou sieťou.
 • Krajiny EÚ môžu obmedziť prístup verejnosti k súborom a službám priestorových údajov z rôznych dôvodov, ako sú napríklad dôvernosť podľa zákona, verejná bezpečnosť, práva duševného vlastníctva alebo ochrana životného prostredia.
 • Komisia prevádzkuje geoportál EÚ Inspire, ktorým zabezpečuje prístup k národným sieťam.
 • Smernicou sa nevyžaduje zhromažďovanie nových priestorových údajov.

Posúdenie

 • V auguste 2016 Komisia zverejnila svoju správu o vykonávaní smernice INSPIRE (2007/2/ES). Spolu s touto správou predstavila podrobné posúdenie, ktoré sa vykonalo v súvislosti s jej programom regulačnej vhodnosti a efektívnosti (REFIT).
 • Toto posúdenie potvrdilo, že smernica INSPIRE je aj naďalej do značnej miery vhodná pre daný účel, no vyžaduje sa ďalšie úsilie na úrovni EÚ a krajín EÚ na vyplnenie významných nedostatkov pri jej vykonávaní a na využitie výhod smernice. Okrem toho sa konkrétne problémy, ktoré si vyžadujú pozornosť, týkajú ustanovení politiky poskytovania údajov (článok 17 smernice) a požiadaviek a používania určitých technických špecifikácií vo vykonávacích predpisoch (vrátane zefektívnenia vykazovania).
 • V dôsledku toho Komisia vydala množstvo odporúčaní a opatrení, ktoré bude teraz vykonávať v úzkej spolupráci s krajinami EÚ v pracovnom programe udržiavania a implementácie pre roky 2016 – 2020.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Smernica sa uplatňuje od 15. mája 2007. Krajiny EÚ mali povinnosť transponovať ju do vnútroštátnych právnych predpisov do 15. mája 2009.

KONTEXT

Ďalšie informácie pozri

* HLAVNÉ POJMY

Infraštruktúra pre priestorové informácie: zahŕňa metaúdaje, súbory priestorových údajov a služby priestorových údajov; sieťové služby a technológie; dohody o poskytovaní, prístupe a využívaní, ako aj koordinačné a monitorovacie mechanizmy, procesy a postupy.

Metaúdaje: informácie opisujúce súbory priestorových údajov a služby priestorových údajov, ktoré umožňujú ich zisťovanie, katalogizáciu a využívanie.

Priestorové údaje: všetky údaje s priamym alebo nepriamym odkazom na konkrétnu polohu alebo geografickú oblasť, napríklad adresy, dopravné siete, výška a využitie územia.

HLAVNÝ DOKUMENT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES zo 14. marca 2007, ktorou sa zriaďuje Infraštruktúra pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve (Inspire) (Ú. v. EÚ L 108, 25.4.2007, s. 1 – 14)

SÚVISIACE DOKUMENTY

Nariadenie Komisie (ES) č. 1205/2008 z 3. decembra 2008, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokiaľ ide o metaúdaje (Ú. v. EÚ L 326, 4.12.2008, s. 12 – 30).

Následné zmeny nariadenia (ES) č. 1205/2008 boli zapracované do základného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentáciu.

Nariadenie Komisie 2009/442/ES z 5. júna 2009, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokiaľ ide o monitorovanie a podávanie správ (Ú. v. EÚ L 148, 11.6.2009, s. 18 – 26).

Pozri konsolidovanú verziu.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/56/ES zo 17. júna 2008, ktorou sa ustanovuje rámec pre činnosť Spoločenstva v oblasti morskej environmentálnej politiky (rámcová smernica o morskej stratégii) (Ú. v. EÚ L 164, 25.6.2008, s. 19 – 40)

Nariadenie Komisie (ES) č. 976/2009 z 19. októbra 2009, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokiaľ ide o sieťové služby (Ú. v. EÚ L 274, 20.10.2009, s. 9 – 18).

Pozri konsolidovanú verziu.

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 268/2010 z 29. marca 2010, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokiaľ ide o prístup inštitúcií a orgánov Spoločenstva k súborom a službám priestorových údajov členských štátov za harmonizovaných podmienok (Ú. v. EÚ L 83, 30.3.2010, s. 8 – 9)

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1089/2010 z 23. novembra 2010, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokiaľ ide o interoperabilitu súborov a služieb priestorových údajov (Ú. v. EÚ L 323, 8.12.2010, s. 11 – 102).

Pozri konsolidovanú verziu.

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1088/2010 z 23. novembra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 976/2009, pokiaľ ide o ukladacie služby a transformačné služby (Ú. v. EÚ L 323, 8.12.2010, s. 1 – 10)

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 102/2011 zo 4. februára 2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 1089/2010, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokiaľ ide o interoperabilitu súborov a služieb priestorových údajov (Ú. v. EÚ L 31, 5.2.2011, s. 13 – 34)

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1253/2013 z 21. októbra 2013, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 1089/2010, ktorým sa vykonáva smernica 2007/2/ES, pokiaľ ide o interoperabilitu súborov a služieb priestorových údajov (Ú. v. EÚ L 331, 10.12.2013, s. 1 – 267)

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1311/2014 z 10. decembra 2014, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 976/2009, pokiaľ ide o vymedzenie pojmu INSPIRE prvok metaúdajov (Ú. v. EÚ L 354, 11.12.2014, s. 6 – 7)

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1312/2014 z 10. decembra 2014, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1089/2010, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokiaľ ide o interoperabilitu súborov a služieb priestorových údajov (Ú. v. EÚ L 354, 11.12.2014, s. 8 – 16)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/18/EÚ zo 4. júla 2012 o kontrole nebezpečenstiev závažných havárií s prítomnosťou nebezpečných látok, ktorou sa mení a dopĺňa a následne zrušuje smernica Rady 96/82/ES (Ú. v. EÚ L 197, 24.7.2012, s. 1 – 37)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/40/EÚ zo 7. júla 2010 o rámci na zavedenie inteligentných dopravných systémov v oblasti cestnej dopravy a na rozhrania s inými druhmi dopravy (Ú. v. EÚ L 207, 6.8.2010, s. 1 – 13)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 377/2014 z 3. apríla 2014 ktorým sa zriaďuje program Copernicus a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 911/2010 (Ú. v. EÚ L 122, 24.4.2014, s. 44 – 66)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/89/EÚ z 23. júla 2014, ktorou sa ustanovuje rámec pre námorné priestorové plánovanie (Ú. v. EÚ L 257, 28.8.2014, s. 135 – 145)

Posledná aktualizácia 21.02.2017

Top