Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Znižovanie znečistenia z ľahkých motorových vozidiel

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Znižovanie znečistenia z ľahkých motorových vozidiel

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (ES) č. 715/2007 – typové schvaľovanie ľahkých motorových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a prístup k informáciám o opravách a údržbe vozidiel

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

 • Harmonizujú sa ním technické požiadavky na znižovanie emisií z áut a dodávok, ktoré sa zvyknú nazývať ľahké vozidlá.
 • Vzťahuje sa na náhradné diely, ako sú zariadenia na reguláciu znečistenia*, a obsahuje pravidlá na ich obsluhu, opravu a údržbu.

HLAVNÉ BODY

Právne predpisy sa vzťahujú na osobné vozidlá do 5 ton a úžitkové vozidlá do 12 ton.

Výrobcovia musia:

 • preukázať, že všetky nové vozidlá a nové zariadenia na reguláciu znečistenia sú v súlade s právnymi predpismi a že sú schopné vyhovieť emisným limitom počas celej bežnej životnosti vozidiel;
 • zabezpečiť, aby zariadenia na kontrolu znečistenia vydržali 160 000 km, a aby sa každých päť rokov alebo po každých 100 000 km kontrolovali, podľa toho, ktorá z týchto hraníc sa dosiahne skôr;
 • poskytnúť kupujúcim údaje o emisiách oxidu uhličitého a o spotrebe paliva;
 • navrhovať, konštruovať a namontovať komponenty tak, aby vozidlo bolo v súlade s právnymi predpismi;
 • nepoužívať rušiace zariadenia, ktoré znižujú účinnosť systémov regulácie emisií, okrem striktne výnimočných okolností – napr. na ochranu motora pred poškodením alebo nehodou;
 • poskytovať na webových lokalitách neobmedzené a normalizované informácie o opravách a údržbe vozidiel pre nezávislé servisy. Ich súčasťou by mali byť položky, ako sú servisné príručky a technické manuály. Môžu si účtovať rozumný poplatok.

Vnútroštátne orgány musia:

 • udeliť typové schválenie EÚ alebo vnútroštátne typové schválenie* pre nové vozidlá (t. j. povoliť ich predaj), ktoré sú je v súlade s právnymi predpismi;
 • odmietnuť udelenie povolenia vozidlám, ktoré nespĺňajú normy v oblasti emisií alebo spotreby paliva v rámci povolených lehôt súvisiacich s každou kategóriou vozidiel;
 • zakázať predaj alebo montáž zariadení na kontrolu znečistenia, ktoré nespĺňajú normy EÚ;
 • zabezpečiť, aby existovali sankcie pre výrobcov, ktorí falšujú vyhlásenia alebo výsledky, utajujú údaje, používajú rušiace zariadenia alebo odmietajú poskytovať informácie.

Vnútroštátne orgány môžu od januára 2011 do septembra 2016 poskytnúť finančné stimuly s cieľom podporiť skoré využívanie zariadení na znižovanie emisií.

Európska komisia bola vyzvaná, aby do 2. júla 2011 predložila Európskemu parlamentu a Rade správu o spôsobe fungovania systému. Pravidelne skúma postupy, texty, požiadavky a emisné limity stanovené v právnych predpisoch.

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 3. januára 2009. Od 2. júla 2007 však vnútroštátne orgány nesmú odmietnuť udelenie typového schválenia ES alebo vnútroštátneho typového schválenia pre nový typ vozidla z dôvodov súvisiacich s emisiami alebo spotrebou paliva vozidiel alebo zakázať registráciu, predaj alebo uvedenie do prevádzky nového vozidla, ak príslušné vozidlo je v súlade s týmto nariadením (článok 10 ods. 1). Článok 12 týkajúci sa finančných stimulov sa takisto uplatňuje od 2. júla 2007.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

* HLAVNÉ POJMY

Zariadenie na reguláciu znečistenia: mechanizmus alebo komponenty, ktoré odstraňujú znečisťujúce látky, napr. z výfukových plynov auta, ktoré by boli inak uvoľnené do atmosféry.

Typové schválenie: osvedčenie o zhode vydané k výrobku, ktorý spĺňa minimálny súbor regulačných, technických a bezpečnostných požiadaviek.

HLAVNÝ DOKUMENT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 z 20. júna 2007 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe k informáciám o opravách a údržbe vozidiel (Ú. v. EÚ L 171, 29.6.2007, s. 1 – 16)

Následné zmeny nariadenia (ES) č. 715/2007 boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentáciu.

Posledná aktualizácia 09.11.2016

Top