Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kvalita vôd mäkkýšov

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Kvalita vôd mäkkýšov

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 2006/113/ES o environmentálnej kvalite vôd mäkkýšov

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

 • Európska únia (EÚ) stanovuje povinné kritériá kvality pre vody mäkkýšov v krajinách EÚ.
 • Týmto spôsobom sa usiluje o ochranu určitých mäkkýšov pred škodlivými účinkami vypúšťania znečisťujúcich látok do morí.

HLAVNÉ BODY

Vody

Smernica sa týka kvality vôd mäkkýšov, t. j. vôd vhodných pre vývoj mäkkýšov (mušle a jedlé mäkkýše).

Vzťahuje sa na tie pobrežné a zmiešané vody, ktoré potrebujú ochranu alebo zlepšenie s cieľom umožniť vývoj mäkkýšov a prispievať k vysokej kvalite výrobkov z mäkkýšov určených na ľudskú spotrebu.

Určenie

Krajiny EÚ sú zodpovedné za určovanie vôd mäkkýšov. Zoznam určených vôd možno zmeniť v záujme zohľadnenia faktorov, ktoré sa v čase určenia neplánovali.

Ak sa vody v bezprostrednom susedstve s hranicami susedných krajín EÚ určia ako vody mäkkýšov, s týmito krajinami sa musia viesť konzultácie.

Kritériá kvality

Smernicou sa stanovujú ukazovatele platné pre určené vody mäkkýšov, orientačné hodnoty, povinné hodnoty, referenčné metódy analýzy a minimálna periodicita odberu vzoriek a opatrení.

Ukazovatele platné pre vody mäkkýšov sa stanovujú pre:

 • pH,
 • teplotu,
 • zafarbenie,
 • usadeniny,
 • slanosť,
 • nasýtenie rozpusteným kyslíkom a
 • prítomnosť alebo koncentráciu určitých látok (uhľovodíky, kovy, organohalogénové látky).

Krajiny EÚ na základe týchto kritérií stanovujú hodnoty, ktoré musia určené vody mäkkýšov spĺňať. Tieto hraničné hodnoty môžu byť prísnejšie ako hodnoty stanovené v tejto smernici. Pri týchto hodnotách sa v prípade kovov alebo organohalogénových látok musia rešpektovať emisné pravidlá pôvodne stanovené v súlade so smernicou 2006/11/ES o vypúšťaní určitých látok do vodného prostredia (a od roku 2013 začlenené do smernice 2000/60/ES, rámcovej smernice EÚ o vode).

Krajiny EÚ mali povinnosť do šiestich rokov od určenia zriadiť programy, ktoré im umožnia dodržiavať hraničné hodnoty, ktoré si stanovili.

Vzorky

Príslušné orgány každej krajiny EÚ musia z vôd odoberať vzorky na účel overenia ich súladu s kritériami stanovenými v smernici. Stanovené hodnoty musia spĺňať nasledujúce časti vzoriek:

 • 100 % vzoriek pre ukazovatele „organohalogénové látky“ a „kovy“;
 • 95 % vzoriek pre ukazovatele „slanosť“ a „rozpustený kyslík“;
 • 75 % vzoriek pre ostatné ukazovatele.

Výnimky

V prípade havárie možno udeliť osobitnú výnimku týkajúcu sa dodržiavania hraničných hodnôt a stanovených kritérií.

Vzorky možno odoberať s menšou periodicitou, ak bude kvalita vody zjavne vyššia, ako by bola v prípade uplatňovania kritérií stanovených v súlade s právnymi predpismi EÚ.

V prípade nedodržania hraničných hodnôt alebo stanovených kritérií musí príslušný orgán určiť, či ide o výsledok náhody, prírodného úkazu alebo znečistenia, a musí prijať zodpovedajúce opatrenia. Výsledkom týchto opatrení nesmie byť za žiadnych okolností zvýšenie znečistenia pobrežných a zmiešaných vôd.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Krajiny EÚ mali povinnosť zapracovať smernicu 2006/113/ES, ktorou sa nahradila smernica 79/923/EHS, do svojich vnútroštátnych právnych predpisov do 6. novembra 1981.

KONTEXT

Smernica 2006/113/ES bola v roku 2013 zrušená smernicou 2000/60/ES (rámcová smernica o vode). Pravidlá stanovené v smernici 2006/113/ES, najmä pokiaľ ide o mikrobiologické a fyzikálno-chemické ukazovatele s významom pre plán manažmentu povodia, boli začlenené do rámcovej smernice o vode.

AKT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/113/ES z 12. decembra 2006 o kvalite vôd mäkkýšov (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 376, 27.12.2006, s. 14 – 20)

Následné zmeny smernice 2006/113/ES boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

SÚVISIACI AKT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva (Ú. v. ES L 327, 22.12.2000, s. 1 – 73). Pozri konsolidované znenie.

Posledná aktualizácia 08.05.2016

Top