Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Manažment povodňových rizík v EÚ

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Manažment povodňových rizík v EÚ

Povodne sú hrozbou pre ľudské zdravie, kultúrne dedičstvo, hospodárstvo a životné prostredie. V tomto predpise EÚ zriaďuje rámec na hodnotenie, mapovanie a plánovanie znižovania povodňových rizík v Európe.

AKT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/60/ES z 23. októbra 2007 o hodnotení a manažmente povodňových rizík.

SÚHRN

Povodne sú hrozbou pre ľudské zdravie, kultúrne dedičstvo, hospodárstvo a životné prostredie. V tomto predpise EÚ zriaďuje rámec na hodnotenie, mapovanie a plánovanie znižovania povodňových rizík v Európe.

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

Cieľom tejto smernice je zriadiť rámec opatrení na zníženie povodňových rizík v EÚ hodnotením povodňových rizík v povodiach a pobrežných oblastiach, mapovaním oblastí, ktoré sú náchylné na veľké povodne, a zostavením plánov manažmentu povodňových rizík na základe úzkej spolupráce medzi krajinami EÚ.

HLAVNÉ BODY

  • V tejto smernici sa od krajín EÚ vyžaduje, aby hodnotili povodňové riziká v pobrežných regiónoch a povodiach prostredníctvom zbierania informácií o týchto oblastiach, ako je predchádzajúca história povodní a mapy hraníc, využitie pôdy a topografia, a prostredníctvom určovania pravdepodobnosti budúcich veľkých povodní a ich dôsledkov. Tieto hodnotenia, ktoré mali byť po prvýkrát vydané 22. decembra 2011, sa preskúmajú do 22. decembra 2018 a následne každých šesť rokov.
  • Krajiny EÚ musia tiež vytvoriť mapy, v ktorých sa identifikujú oblasti náchylné na veľké povodňové riziká a na ktorých sa vyznačujú scenáre výskytu povodní (na základe vysokej, strednej alebo nízkej pravdepodobnosti). Tieto mapy boli po prvýkrát vydané 22. decembra 2013 a musia sa preskúmať každých šesť rokov.
  • Krajiny EÚ musia ďalej zostaviť plány manažmentu povodňových rizík, ktoré sa koordinujú na úrovni povodia alebo pobrežných oblastí. V týchto plánoch sa stanovujú ciele manažmentu povodňových rizík, pričom sa v prvom rade zameriavajú na prevenciu (napr. zamedzovanie výstavby v oblastiach, v ktorých môže dochádzať k povodniam), ochranu (opatrenia na zníženie pravdepodobnosti povodní na konkrétnom mieste) a pripravenosť (informovanie verejnosti o povodňových rizikách a postupoch, ktoré sú potrebné v prípade povodne). Tieto plány sa musia dokončiť do 22. decembra 2015 a takisto sa každých šesť rokov preskúmavajú.
  • Mapy povodňových rizík aj plány manažmentu sa koordinujú s rámcovou smernicou o vode. Vykonávanie rámcovej smernice o vode, tejto smernice a ďalších smerníc týkajúcich sa vody sa riadi spoločnou stratégiou vykonávania, ktorá sa takisto zameriava na začlenenie politiky v oblasti vody do ostatných politík v EÚ, ako je poľnohospodárstvo, doprava či výskum a regionálny rozvoj.

KONTEXT

Povodne sú síce prírodný jav, ktorému nemožno úplne predísť, no ľudskou činnosťou sa zvyšuje ich pravdepodobnosť a vplyv. Povodňové riziká a rozsah škôd sa v budúcnosti zvýši v dôsledku zmeny klímy, neprimeraného manažmentu riek, výstavby v rizikových povodňových oblastiach a zvýšenia počtu ľudí a nehnuteľností v týchto oblastiach.

Vzhľadom na to, že o väčšinu povodí v Európe sa krajiny delia, opatrenia sú účinnejšie na úrovni EÚ, pretože tento prístup umožňuje lepšie hodnotiť riziká a koordinovať opatrenia prijaté krajinami EÚ.

Ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite Európskej komisie o smernici o povodniach.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica 2007/60/ES

26. novembra 2007

25. novembra 2009

Ú. v. EÚ L 288, 6.11.2007, s. 27 - 34

Posledná aktualizácia 22.04.2015

Top