Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Dohovor o ochrane Álp

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Dohovor o ochrane Álp

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Rozhodnutie 96/191/ES – uzatvorenie Dohovoru o ochrane Álp (Alpský dohovor)

Dohovor o ochrane Álp (Alpský dohovor)

AKÝ JE CIEĽ TOHTO ROZHODNUTIA A DOHOVORU?

  • Rozhodnutie sa týka uzatvorenia Dohovoru o ochrane Álp (Alpský dohovor), ktorý bol následne schválený v mene Európskeho spoločenstva.
  • Cieľom Alpského dohovoru je dlhodobá ochrana prírodných ekosystémov v Alpách a udržateľný rozvoj tejto oblasti, ako aj ochrana hospodárskych záujmov jej obyvateľov. Hlavnými zásadami dohovoru sú prevencia, znečisťovateľ platí a cezhraničná spolupráca.

HLAVNÉ BODY

  • Zmluvnými stranami dohovoru sú Európska únia (EÚ), Francúzsko, Lichtenštajnsko, Monako, Nemecko, Rakúsko, Slovinsko, Švajčiarsko a Taliansko.
  • V záujme účinného napĺňania cieľov dohovoru zmluvné strany dohovoru konajú v oblastiach regionálneho plánovania, ochrany prírody a krajiny, horského farmárstva, horských lesov, ochrany pôdy, cestovného ruchu a rekreácie, energetiky, dopravy, predchádzania znečisťovaniu ovzdušia, hospodárenia s vodou, obyvateľstva a kultúry a odpadového hospodárstva.
  • V dohovore sa zabezpečuje zostavovanie a prijímanie vykonávacích protokolov pre jednotlivé oblasti, ako aj na riešenie sporov medzi zmluvnými stranami.
  • Zmluvné strany sú povinné spolupracovať v oblasti výskumu a regionálneho monitorovania, ako aj v právnych, vedeckých, hospodárskych a technických záležitostiach.
  • Konferencia zmluvných strán (Alpská konferencia) organizuje pravidelné zasadnutia (v zásade každé dva roky) s cieľom riešiť otázky spoločného záujmu zmluvných strán a prijímať rozhodnutia a odporúčania.

ODKEDY SA ROZHODNUTIE A DOHOVOR UPLATŇUJÚ?

  • Rozhodnutie sa uplatňuje od 26. februára 1996.
  • Dohovor nadobudol účinnosť pre Európske spoločenstvo 14. apríla 1998.

HLAVNÉ DOKUMENTY

Rozhodnutie Rady 96/191/ES z 26. februára 1996, ktoré sa týka uzatvorenia Dohovoru o ochrane Álp (Alpský dohovor) (Ú. v. ES L 61, 12.3.1996, s. 31)

Dohovor o ochrane Álp (Alpský dohovor) (Ú. v. ES L 61, 12.3.1996, s. 32 – 36)

SÚVISIACE DOKUMENTY

Rozhodnutie Rady 98/118/ES zo 16. decembra 1997 týkajúce sa uzavretia Protokolu o pristúpení Monackého kniežatstva k Dohovoru o ochrane Álp (Ú. v. ES L 33, 7.2.1998, s. 21)

Rozhodnutie Rady 2005/923/ES z 2. decembra 2005 o podpise Protokolu o ochrane pôdy, Protokolu o energii a Protokolu o cestovnom ruchu k Alpskému dohovoru v mene Európskeho spoločenstva (Ú. v. EÚ L 337, 22.12.2005, s. 27 – 28)

Rozhodnutie Rady 2006/516/ES z 27. júna 2006 o uzavretí Protokolu o ochrane pôdy, Protokolu o energii a Protokolu o cestovnom ruchu k Alpskému dohovoru v mene Európskeho spoločenstva (Ú. v. EÚ L 201, 25.7.2006, s. 31 – 33)

Rozhodnutie Rady 2006/655/ES z 19. júna 2006 o schválení Protokolu o vykonávaní Alpského dohovoru z roku 1991 v oblasti horského poľnohospodárstva v mene Európskeho spoločenstva (Ú. v. EÚ L 271, 30.9.2006, s. 61 – 62)

Rozhodnutie Rady 2007/799/ES z 12. októbra 2006 o podpise protokolu o vykonávaní alpského dohovoru v oblasti dopravy (protokolu o doprave) v mene Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 323, 8.12.2007, s. 13 – 14)

Rozhodnutie Rady 2013/332/EÚ z 10. júna 2013 o uzavretí Protokolu o vykonávaní Alpského dohovoru z roku 1991 v oblasti dopravy v mene Európskej únie (Protokol o doprave) (Ú. v. EÚ L 177, 28.6.2013, s. 13)

Posledná aktualizácia 22.02.2017

Top