Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Európsky register uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich látok (PRTR)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Európsky register uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich látok (PRTR)

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (ES) č. 166/2006 o zriadení Európskeho registra uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich látok

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

 • Zriaďuje sa ním Európsky register uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich látok (PRTR).
 • Táto elektronická databáza Európskej únie (EÚ) je dostupná pre verejnosť a mala by prispievať k znižovaniu znečistenia.

HLAVNÉ BODY

 • Týmto nariadením sa zriaďuje Európsky register uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich látok (PRTR) vo forme verejne prístupnej elektronickej databázy. Táto databáza spĺňa požiadavky Protokolu o registroch uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich látok Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov (EHK OSN), ktorý EÚ podpísala v máji 2003.
 • Tento register je dostupný pre verejnosť bezplatne na internete. Informácie, ktoré obsahuje, možno vyhľadávať pomocou rôznych kritérií (druh znečisťujúcej látky, zemepisné označenie, postihnuté životné prostredie, zdrojové zariadenie atď.)

Obsah PRTR

 • Register obsahuje informácie o uvoľňovaní znečisťujúcich látok do ovzdušia, vody a pôdy, ako aj o prenosoch znečisťujúcich látok prítomných v odpadových vodách a odpade mimo lokality prevádzkarne. Register zahŕňa 91 znečisťujúcich látok uvedených v prílohe II vrátane skleníkových plynov, ďalších plynov, ťažkých kovov, pesticídov, chlórovaných organických látok a ďalších anorganických látok.
 • Uvoľňovania sa vykazujú, ak úroveň emisií prekročí určitú prahovú hodnotu a pochádza z jednej zo 65 činností uvedených v prílohe I. Väčšina týchto činností je zároveň upravená smernicou o priemyselných emisiách a pozostáva najmä zo zariadení, na ktoré sa vzťahujú tieto sektory: výroba energie, spracovanie nerastov, chemický priemysel, nakladanie s odpadmi a odpadovými vodami a výroba a spracovanie papieru a dreva.
 • V prípade dostupnosti sa v registri uvádzajú určité informácie o znečisťovaní z plošných zdrojov.

Fungovanie PRTR

 • Informácie, ktoré krajiny EÚ zhromaždili na vnútroštátnej úrovni a nahlásili Európskej komisii, sa pravidelne pridávajú do databázy. Tieto informácie predkladajú ročne príslušnému vnútroštátnemu orgánu predovšetkým prevádzkovatelia predmetných zariadení.
 • Krajiny EÚ takisto musia zhromažďovať informácie o uvoľňovaniach z plošných zdrojov pomocou medzinárodne schválených metód.
 • Krajiny EÚ sú následne povinné nahlásiť Komisii informácie, ktoré zozbierali do stanoveného konečného termínu (15 mesiacov po ukončení každého oznamovacieho roka). Krajiny EÚ môžu viesť určité informácie ako dôverné; v tomto prípade musia Komisii oznámiť druh informácií, ktoré sú zadržané a dôvody ich zadržania.
 • Komisia v spolupráci s Európskou environmentálnou agentúrou poskytuje verejnosti prístup k informáciám obsiahnutým v databáze tak, že zaistí ich prístupnosť na internete do stanoveného konečného termínu (do 16 mesiacov od ukončenia každého oznamovacieho roku).

Účasť verejnosti

Nariadenie je kľúčovým nástrojom pri zabezpečovaní požiadaviek Aarhuského dohovoru, keďže verejnosti poskytuje príležitosť zapojiť sa do ďalšieho rozvoja registra a prípravy zmien.

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 24. februára 2006.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÝ DOKUMENT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 z 18. januára 2006 o zriadení Európskeho registra uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich látok, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES (Ú. v. EÚ L 33, 4.2.2006, s. 1 – 17)

Následné zmeny nariadenia (ES) č. 166/2006 boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

SÚVISIACE DOKUMENTY

Správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade o pokroku pri vykonávaní nariadenia (ES) 166/2006 o zriadení Európskeho registra uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich látok (E-PRTR) [COM(2013) 111 final, 5.3.2013]

Protokol o registroch uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich látok (EN)

Rozhodnutie Rady 2006/61/ES z 2. decembra 2005 o uzavretí Protokolu EHK OSN o registroch uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich látok v mene Európskeho spoločenstva (Ú. v. EÚ L 32 4.2.2006, s. 54 – 55)

Posledná aktualizácia 01.03.2017

Top