Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Informácie o životnom prostredí – prístup verejnosti (Aarhuský dohovor)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Informácie o životnom prostredí – prístup verejnosti (Aarhuský dohovor)

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (ES) č. 1367/2006 – uplatňovanie Aarhuského dohovoru

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

Týmto nariadením sa od inštitúcií a rozličných orgánov EÚ vyžaduje, aby vykonávali záväzky ustanovené v Aarhuskom dohovore. Týmito záväzkami sa zabezpečuje prístup verejnosti* k informáciám, účasť na rozhodovacom procese a prístup k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia.

HLAVNÉ BODY

Inštitúcie a orgány EÚ musia:

zabezpečiť prístup verejnosti k informáciám o životnom prostredí, ktoré dostávajú alebo vypracúvajú;

zabezpečiť, aby sa informácie o životnom prostredí postupne sprístupňovali a šírili verejnosti;

zabezpečiť včasnú a účinnú účasť verejnosti na plánoch a programoch, ktoré sa týkajú životného prostredia;

zaručiť prístup verejnosti k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia;

predchádzať akejkoľvek diskriminácii na základe občianstva, štátnej príslušnosti alebo bydliska pri vybavovaní žiadosti o informácie o životnom prostredí;

zhromažďovať informácie v databázach, ku ktorým má verejnosť ľahký prístup;

aktualizovať informácie podľa potreby a zabezpečiť ich presnosť a porovnateľnosť;

informovať žiadateľa do 15 pracovných dní, ak nemajú požadované informácie k dispozícii.

Databázy alebo registre životného prostredia musia obsahovať:

znenia medzinárodných zmlúv, dohovorov alebo dohôd, politík, plánov a programov;

správy o pokroku v súvislosti s vykonávaním uvedených položiek;

kroky uskutočnené v konaní o porušení práva EÚ;

údaje získané z monitorovania činností, ktoré by mohli ovplyvniť životné prostredie;

udelené povolenia, ktoré by mohli mať vplyv na životné prostredie;

štúdie vplyvov na životné prostredie a hodnotenia rizika.

Mimovládne organizácie, ktoré spĺňajú určité podmienky, môžu požiadať inštitúciu EÚ o vnútorné preskúmanie záležitosti životného prostredia.

Žiadosti o informácie sa považujú za prístupné verejnosti. Je možné ich odmietnuť za osobitných okolností, ako sú napríklad aktuálne súdne konania alebo ak by mohli poškodiť životné prostredie, a to napríklad zverejnením miesta rozmnožovania vzácnych druhov.

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Nariadenie nadobudlo účinnosť 28. septembra 2006 a začalo sa uplatňovať od 28. júna 2007.

KONTEXT

Aarhuský dohovor

HLAVNÉ POJMY

*Verejnosť – jedna alebo viac fyzických alebo právnických osôb a združenia, organizácie alebo skupiny takýchto osôb.

*Informácie o životnom prostredí – akékoľvek informácie v písomnej, obrazovej, zvukovej, elektronickej alebo inej forme o životnom prostredí.

AKT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1367/2006 zo 6. septembra 2006 o uplatňovaní ustanovení Aarhuského dohovoru o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia na inštitúcie a orgány Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 264, 25.9.2006, s. 13 – 19)

Posledná aktualizácia 18.11.2015

Top