Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Nakladanie s odpadom z ťažobného priemyslu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Nakladanie s odpadom z ťažobného priemyslu

Európska únia zaviedla opatrenia na predchádzanie a minimalizáciu akýchkoľvek nepriaznivých vplyvov vyplývajúcich z nakladania s odpadom z ťažobného priemyslu na životné prostredie a zdravie.

AKT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/21/ES z 15. marca 2006 o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2004/35/ES - Vyhlásenie Európskemu parlamentu, Rady a Komisie

SÚHRN

Európska únia zaviedla opatrenia na predchádzanie a minimalizáciu akýchkoľvek nepriaznivých vplyvov vyplývajúcich z nakladania s odpadom z ťažobného priemyslu na životné prostredie a zdravie.

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

V smernici 2006/21/ES sa zavádzajú opatrenia na bezpečné nakladanie s odpadom, ktorý vzniká pri ťažbe, úprave a skladovaní nerastných surovín a pri prevádzke v lomoch.

HLAVNÉ BODY

Prevádzkovateľ zariadenia potrebuje povolenie na prevádzkovanie zariadenia na nakladanie s odpadmi v ťažobnom priemysle. V tejto smernici sa stanovujú pravidlá udeľovania povolení prevádzkovateľom úradmi vymenovanými v každej krajine EÚ.

Orgány musia prijať opatrenia pri postavení nového zariadenia alebo prestavaní existujúceho zariadenia, pokiaľ ide o:

 • umiestnenie;
 • fyzickú stabilitu;
 • zabezpečenie toho, aby sa predchádzalo znečisťovaniu pôdy, ovzdušia a vody;
 • monitorovanie a inšpekcie;
 • uzavretie zariadenia, zhodnotenie pôdy a fázu po uzavretí.

Zariadenia na nakladanie s odpadmi kategórie A*

Prevádzkovatelia zariadení na nakladanie s odpadmi kategórie A (ktoré predstavujú mimoriadne riziko pre zdravie a životné prostredie) musia zostaviť:

 • politiku prevencie havárií a systém riadenia bezpečnosti;
 • vnútorný havarijný plán, v ktorom sú popísané opatrenia na mieste, ktoré sa majú prijať, ak dôjde k havárii.

Kritéria na klasifikáciu zariadení kategórie A sú ďalej vymedzené v smernici 2009/337/ES.

Vnútroštátne orgány musia zostaviť vonkajšie havarijné plány, v ktorých sú popísané opatrenia mimo miesta v prípade havárie.

Prevádzkovatelia musia poskytnúť finančnú zábezpeku, aby sa zaistilo, že povinnosti smernice sú pokryté pred začatím činnosti. Zároveň musia zabezpečiť, aby boli k dispozícii finančné prostriedky na obnovenie po uzavretí zariadenia.

V rozhodnutí 2009/335/ES sa vymedzujú technické usmernenia na zriadenie finančných zábezpek.

Nakladanie s odpadom

Prevádzkovatelia musia zostaviť program odpadového hospodárstva, ktorým sa predchádza tvorbe a znižuje sa tvorba odpadu a podporuje sa zhodnocovanie odpadu a bezpečné nakladanie s odpadom. Orgány musia program preskúmať každých päť rokov.

Musí obsahovať tieto prvky:

 • opis odpadu a jeho vlastností (t. j. jeho chemické, fyzické a geologické vlastnosti). Technické požiadavky na opis vlastností odpadu, ktoré sa stanovujú v prílohe II k smernici, sú ďalej rozvinuté v rozhodnutí 2009/360/ES. V rozhodnutí 2009/359/ES sa dopĺňa vymedzenie inertného odpadu;
 • opis látok, ktorými sa upravujú nerastné suroviny a metódy použité na prepravu a úpravu odpadu;
 • postupy kontroly a monitorovania;
 • opatrenia pri uzavretí zariadenia a monitorovanie po uzavretí;
 • preventívne opatrenia v súvislosti so znečistením vody a pôdy.

Úrady musia zabezpečiť, aby prevádzkovatelia prijali opatrenia na predchádzanie kontaminácii vody a pôdy, a to najmä prostredníctvom:

 • hodnotenia tvorby výluhu a predchádzania tvorbe výluhu (výluh je akákoľvek tekutina, ktorá preniká cez uložený odpad vrátane znečisteného odtoku) tak, aby sa povrchová voda a podzemná voda mohli vyhnúť kontaminácii odpadom;
 • zhromažďovania a spracovania kontaminovanej vody a výluhu s cieľom zabezpečiť ich vypúšťanie.

Pokiaľ ide o používanie kyanidu pri ťažbe nerastných surovín, v smernici sa zavádzajú opatrenia zamerané na obmedzenie jeho koncentrácie v odkaliskách* a odpadových vodách.

Inšpekcie a správy

Úrady musia v pravidelných intervaloch vykonávať inšpekciu zariadení na nakladanie s odpadmi, a to aj po uzavretí zariadenia. Prevádzkovatelia sú povinní viesť aktuálne záznamy o všetkých činnostiach a poskytnúť ich úradom na inšpekciu. Krajiny EÚ musia každé tri roky posielať Európskej komisii správu o vykonávaní smernice.

ODKEDY SA TÁTO SMERNICA UPLATŇUJE?

Od 1. mája 2006.

HLAVNÉ POJMY

*Zariadenia na nakladanie s odpadmi kategórie A - zariadenie na nakladanie s odpadmi sa zaraďuje do kategórie A, ak:

 • na základe hodnotenia rizika po zohľadnení faktorov, ako je súčasná a budúca veľkosť, umiestnenie a vplyv zariadenia na nakladanie s odpadmi na životné prostredie, môže zlyhanie alebo nesprávne prevádzkovanie, napr. zrútenie haldy alebo prerazenie priehrady, viesť k závažnej havárii, alebo
 • obsahuje odpad klasifikovaný ako nebezpečný (nad určitým limitom), alebo
 • obsahuje látky alebo prípravky klasifikované ako nebezpečné (nad určitým limitom).

*Odkaliská - hlušina je odpadová hornina a výtoky (niektoré sú chemické látky, ako napr. kyanid) z ťažobného procesu. Hlušina sa často odčerpáva do odkalísk, v ktorých sú podrobené sedimentácii, v rámci ktorých sa rôzne pevné látky oddeľujú od vody.

Ďalšie informácie:

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica 2006/21/ES

1. mája 2006

-

Ú. v. EÚ L 102, 11.4.2006, s. 15 - 34

Pozmeňujúci(-e) a doplňujúci(-e) akt(-y)

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie (ES) č. 596/2009

7. augusta 2009

-

Ú. v. EÚ L 188, 18.7.2009, s. 14 - 92

SÚVISIACE AKTY

Rozhodnutie Komisie 2009/335/ES z 20. apríla 2009 o technických usmerneniach na zriadenie finančnej zábezpeky v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2006/21/ES o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu (Ú. v. EÚ L 101, 21.4.2009, s. 25 - 25)

Rozhodnutie Komisie 2009/337/ES z 20. apríla 2009 o stanovení kritérií na klasifikáciu zariadení na nakladanie s odpadmi v súlade s prílohou III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2006/21/ES o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu (Ú. v. EÚ L 102, 22.4.2009, s. 7 - 11)

Rozhodnutie Komisie 2009/358/ES z 29. apríla 2009 o zosúladení, pravidelnom prenose informácií a dotazníku podľa článku 22 ods. 1 písm. a) a článku 18 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/21/ES o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu (Ú. v. EÚ L 110, 1.5.2009, s. 39 - 45)

Rozhodnutie Komisie 2009/359/ES z 30. apríla 2009, ktorým sa dopĺňa definícia inertného odpadu v rámci vykonávania článku 22 ods. 1 písm. f) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/21/ES o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu (Ú. v. EÚ L 110, 1.5.2009, s. 46 - 47)

Rozhodnutie Komisie 2009/360/ES z 30. apríla 2009, ktorým sa dopĺňajú technické požiadavky na opis vlastností odpadu ustanovené v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2006/21/ES o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu (Ú. v. EÚ L 110, 1.5.2009, s. 48 - 51)

Posledná aktualizácia 09.09.2015

Top