Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Regulácia geneticky modifikovaných plodín – práva krajín EÚ

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Regulácia geneticky modifikovaných plodín – práva krajín EÚ

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 2001/18/ES o zámernom uvoľnení geneticky modifikovaných organizmov do životného prostredia

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

Jej cieľom je pretvoriť správne konanie na udelenie súhlasu so zámerným uvoľnením a umiestnením geneticky modifikovaných organizmov (GMO)* na trh tak, aby bolo účinnejšie a prehľadnejšie.

Zároveň sa ňou obmedzuje tento súhlas na obdobie desať rokov (s možnosťou obnovenia) a zavádza sa povinné monitorovanie po umiestnení GMO na trhu.

HLAVNÉ BODY

Touto smernicou sa ustanovuje:

systém na posudzovanie environmentálnych rizík spojených s uvoľnením GMO v každom konkrétnom prípade;

spoločné ciele monitorovania GMO po ich zámernom uvoľnení na trhu; a

mechanizmus, ktorým sa pozmeňujú, pozastavujú alebo ukončujú zámerne uvoľnené GMO po tom, ako sa sprístupnia informácie o rizikách ich uvoľnenia.

Záväzným sa stáva aj označovanie GMO a verejná konzultácia. Európska komisia je povinná viesť konzultácie s príslušnými vedeckými výbormi o akýchkoľvek záležitostiach, ktoré majú vplyv na ľudské zdravie alebo životné prostredie.

Musia sa zaviesť registre na účel zaznamenávania informácií o genetických modifikáciách v GMO, ako aj o ich umiestnení. Pravidlá vedenia týchto registrov sú ustanovené v rozhodnutí 2004/204/ES.

Každé tri roky musí Komisia vydať správu o skúsenostiach s GMO umiestnenými na trhu a súhrn opatrení prijatých krajinami EÚ pri vykonávaní tejto smernice.

Zatiaľ čo touto smernicou sa umožňuje, aby krajiny EÚ obmedzili alebo zakázali uvoľnenie GMO, ktoré predstavujú riziko pre ľudské zdravie a životné prostredie, smernicou (EÚ) 2015/412 sa to mení, a tak majú krajiny EÚ možnosť zakázať alebo obmedziť GMO z viacerých dôvodov, ako sú mestské a územné plánovanie, využívanie pôdy, sociálno-ekonomické vplyvy, koexistencie a verejná politika.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Nadobudla účinnosť 17. apríla 2001. Krajiny EÚ mali transponovať túto smernicu do vnútroštátnych právnych predpisov do 17. októbra 2002.

KONTEXT

Táto smernica je len jedným z viacerých stavebných blokov právneho rámca EÚ v oblasti GMO. Ďalšími stavebnými blokmi sú smernice a nariadenia (zamerané na problematiky, ako sú geneticky modifikované potraviny alebo cezhraničný pohyb GMO), ktorých cieľom je ochrana zdravia ľudí, zvierat a životného prostredia, ako aj zavedenie harmonizovaných postupov a zabezpečenie vysledovania GMO umiestnených na trhu.

HLAVNÉ POJMY

* Zámerné uvoľnenie GMO – v kontexte tohto právneho predpisu ide o akékoľvek úmyselné zavedenie GMO, pre ktoré sa nepoužili žiadne kontrolné opatrenia.

* Geneticky modifikované organizmy – používanie techník modernej biotechnológie zvanej génová technológia, ktorou je možné modifikovať genetické zloženie živých buniek a organizmov. Umožňuje to človeku pestovať rastliny a chovať zvieratá, ktoré majú napríklad vyššiu výnosnosť alebo lepšiu odolnosť voči chorobám.

AKT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/18/ES z 12. marca 2001 o zámernom uvoľnení geneticky modifikovaných organizmov do životného prostredia a o zrušení smernice Rady 90/220/EHS (Ú. v. ES L 106, 17.4.2001, s. 1 – 39)

Následné zmeny smernice 2001/18/ES boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na informačné účely.

SÚVISIACE AKTY

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 z 22. septembra 2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách (Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 1 – 23)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1830/2003 z 22. septembra 2003 o sledovateľnosti a označovaní geneticky modifikovaných organizmov a sledovateľnosti potravín a krmív vyrobených z geneticky modifikovaných organizmov a ktorým sa mení a dopĺňa smernica 2001/18/ES (Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 24 – 28). Pozri konsolidovanú verziu.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1946/2003 z 15. júla 2003 o cezhraničnom pohybe geneticky modifikovaných organizmov (Ú. v. EÚ L 287, 5.11.2003, s. 1 – 10)

Rozhodnutie Komisie 2004/204/ES z 23. februára 2004, ktorým sa ustanovujú podrobné opatrenia pre prevádzku registrov pre zaznamenávanie informácií o genetických modifikáciách v GMO ustanovených v smernici 2001/18/ES Európskeho parlamentu a Rady (Ú. v. EÚ L 65, 3.3.2004, s. 20 – 22)

Posledná aktualizácia 02.12.2015

Top