Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Preprava rádioaktívnych látok

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Preprava rádioaktívnych látok

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (Euratom) č. 1493/93 o preprave rádioaktívneho odpadu

SÚHRN

Po odstránení vnútorných hraničných kontrol medzi krajinami Európskej únie (EÚ) 1. januára 1993 potrebovali vnútroštátne orgány zabezpečiť rovnakú úroveň informácií o preprave rádioaktívnych látok ako predtým, aby tak mohli pokračovať v realizácii kontrol na účely radiačnej ochrany.

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

Zavádza sa ním systém na úrovni celej EÚ v oblasti prepravy rádioaktívnych látok medzi krajinami EÚ.

HLAVNÉ BODY

Povinnosti držiteľa

Pri vykonávaní prepravy rádioaktívneho materiálu musí „držiteľ“* zabezpečiť predbežné vyhlásenie od príjemcu. Týmto vyhlásením by sa malo osvedčovať, že príjemca spĺňa právne predpisy EÚ o povinnom podávaní správ o činnostiach súvisiacich s prírodnými a umelými rádioaktívnymi látkami. Toto vyhlásenie sa musí predložiť príslušnému vnútroštátnemu orgánu v krajine EÚ určenia.

Držitelia musia takisto spĺňať vnútroštátne predpisy o bezpečnom ukladaní, využívaní a likvidácii v rámci činnosti súvisiacej s rádioaktívnymi látkami.

Vykonávajú sa tieto kroky:

Príjemca predloží vyhlásenie orgánu.

Orgán zaznamená vyhlásenie, potvrdí ho úradnou pečiatkou a pošle ho späť príjemcovi.

Príjemca následne pošle vyhlásenie držiteľovi.

Vyhlásenie platí najviac tri roky.

Viacnásobná preprava

Vydané vyhlásenie sa môže vzťahovať na viacnásobnú prepravu, ak:

rádioaktívne látky majú tie isté fyzikálne a chemické charakteristiky;

uzavretý žiarič*, ktorého sa týka, neprekračuje úrovne aktivity uvedené vo vyhlásení;

preprava sa má uskutočniť od toho istého držiteľa tomu istému príjemcovi a na preprave sa podieľajú tie isté príslušné orgány.

Informácie

Držitelia musia orgánom poskytnúť do 21 dní od každej prepravy:

mená a adresy príjemcov;

celkovú rádioaktivitu každej doručenej zásielky;

počet vykonaných doručení a množstvá doručené každému príjemcovi; typ látky (uzavretý žiarič alebo iný relevantný zdroj).

Krajiny EÚ musia podávať správy o všetkých činnostiach, ktoré by mohli zahŕňať riziko vyplývajúce z ionizujúceho žiarenia.

Rádioaktívny odpad

Preprava rádioaktívneho odpadu medzi krajinami EÚ a do a z EÚ podlieha osobitným opatreniam, ktoré sú stanovené v smernici 2006/117/Euratom.

ODKEDY SA TOTO NARIADENIE UPLATŇUJE?

Od 9. júla 1993.

HLAVNÉ POJMY

*Držiteľ – akýkoľvek jednotlivec alebo organizácia, ktorí sú zodpovední za plánovanie prepravy rádioaktívneho odpadu alebo vyhoretého paliva a ktorí sú za ne právne zodpovední pred uskutočnením prepravy.

*Príjemca – strana, ktorej je preprava určená.

*Uzavretý žiarič – zdroj ionizujúceho žiarenia pozostávajúci z rádioaktívnych látok, ktoré sú pevne zaintegrované do solídnych a efektívne neaktívnych materiálov, alebo ktoré sú tesne uzavreté v neaktívnej nádobe, ktorá je dostatočne pevná na to, aby sa za bežných podmienok používania predišlo akémukoľvek úniku rádioaktívnych látok.

AKT

Nariadenie Rady (Euratom) č. 1493/93 z 8. júna 1993 o prepravách rádioaktívnych látok medzi členskými štátmi

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie (Euratom) č. 1493/93

9. júla 1993

Ú. v. ES L 148, 19.6.1993, s. 1 – 7

SÚVISIACE AKTY

Smernica Rady 2006/117/Euratom z 20. novembra 2006 o dozore a kontrole pri preprave rádioaktívneho odpadu a vyhoretého jadrového paliva (Ú. v. EÚ L 337, 5.12.2006, s. 21 – 32)

Smernica Rady 2013/59/Euratom, z 5. decembra 2013, ktorou sa stanovujú základné bezpečnostné normy ochrany pred nebezpečenstvami vznikajúcimi v dôsledku ionizujúceho žiarenia, a ktorou sa zrušujú smernice 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom a 2003/122/Euratom (Ú. v. EÚ L 13, 17.1.2014, s. 1 – 73)

Posledná aktualizácia 22.10.2015

Top