Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Helsinský dohovor o ochrane Baltského mora

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Helsinský dohovor o ochrane Baltského mora

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Rozhodnutie 94/156/ES o pristúpení spoločenstva k Dohovoru o ochrane morského prostredia oblasti Baltického mora (Helsinský dohovor z roku 1974)

Dohovor o ochrane morského prostredia oblasti Baltského mora 1974, Helsinský dohovor

Rozhodnutie 94/157/ES o uzavretí Dohovoru o ochrane morského prostredia v oblasti Baltického mora (Helsinského dohovoru v revidovanom znení z r. 1992) v mene spoločenstva

Dohovor o ochrane morského prostredia oblasti Baltského mora 1992 (Helsinský dohovor v revidovanom znení z roku 1992)

AKÝ JE CIEĽ TÝCHTO ROZHODNUTÍ A DOHOVORU?

 • Rozhodnutia umožnili Európskemu spoločenstvu (terajšej Európskej únii – EÚ) pristúpiť k Dohovoru o ochrane morského prostredia oblasti Baltského mora (Helsinský dohovor).
 • Cieľom dohovoru, ktorý podpísali v marci 1974 všetky štáty hraničiace s Baltským morom (Dánsko, Estónsko, Fínsko, Litva, Lotyšsko, Nemecko, Poľsko, Rusko a Švédsko), je znížiť znečisťovanie oblasti Baltského mora, ktoré spôsobuje vypúšťanie látok cez rieky, ústia, odtoky a potrubia, operácie ukladania odpadov a operácie lodnej dopravy, ako aj znečisťujúce látky prenášané vzduchom.

HLAVNÉ BODY

 • V dohovore sa zriadila Komisia pre ochranu prostredia Baltského mora (HELCOM), ktorá má:
  • monitorovať vykonávanie dohovoru;
  • vydávať odporúčania na ochranu morského prostredia;
  • rozhodovať o rozpočte a
  • vykonávať ďalšie funkcie potrebné podľa podmienok dohovoru.
 • Okrem toho sa raz za pár rokov organizujú schôdze na úrovni ministrov.
 • Helsinská komisia zasadá raz do roka a zmluvné strany sú zastúpené vedúcimi delegácie.
 • Helsinská komisia prijala v roku 2007 akčný plán pre Baltské more (BSAP), ktorý obsahuje plán na obnovu dobrého stavu životného prostredia v morskom prostredí Baltského mora do roku 2021. BSAP bol aktualizovaný v roku 2013 na zasadnutí ministrov HELCOM v roku 2013.
 • BSAP tvorí základ činnosti HELCOM a zameriava sa na tieto priority:
  • eutrofizácia (keď je vo vode nadbytok živín, ktorý podporuje rast rias);
  • nebezpečné látky;
  • biodiverzita a ochrana prírody; a
  • morské činnosti.
 • Každú prioritu sprevádza niekoľko činností a opatrení.
 • Jedným z hlavných nástrojov, ktoré vytvorila HELCOM, je systém znižovania nadbytku živín. Ide o regionálny prístup k spoločnému znášaniu záťaže súvisiacej so znižovaním nadbytku živín* v záujme dosiahnutia cieľa Baltského mora nedotknutého eutrofizáciou, na ktorom sa dohodli pobaltské krajiny. Systém bol prvýkrát zavedený a schválený v roku 2007 v akčnom pláne HELCOM pre Baltské more. V tom čase sa krajiny dohodli na predbežných cieľoch znižovania nadbytku živín. HELCOM prijala preskúmaný systém znižovania nadbytku živín v roku 2013.
 • HELCOM vykonáva aj ďalšie činnosti nadväzujúce na BSAP:
  • zabránenie znečisťovaniu z poľnohospodárstva;
  • zabezpečenie ekologickej udržateľnosti pobaltského rybárstva do roku 2021;
  • riešenie pevninských zdrojov znečistenia (odpadové vody, lieky, vypúšťanie priemyselných splaškov, morský odpad atď.);
  • zabezpečenie jednotných regionálnych procesov námorného priestorového plánovania v Baltskom mori;
  • monitorovanie a posudzovanie morského prostredia;
  • spolupráca v oblasti pripravenosti a reakcie na znečistenie;
  • ochrana pobaltskej biodiverzity (červený zoznam druhov a biotopov, chránené morské oblasti, vytváranie ukazovateľov); a
  • prispievanie k regionálnemu vykonávaniu nariadení Medzinárodnej námornej organizácie (IMO) o lodnej doprave.
 • V roku 2016 HELCOM prispela k označeniu Baltského mora v rámci IMO za oblasť kontroly emisií oxidov dusíka (NOx ECA).
 • HELCOM sa takisto využíva ako štruktúra regionálnej spolupráce pri vykonávaní smernice 2008/56/ES, v ktorej sa vymedzil prístup k opatreniam EÚ v oblasti morskej environmentálnej politiky pre pobaltské členské štáty.

ODKEDY SA ROZHODNUTIA A DOHOVOR UPLATŇUJÚ?

 • Rozhodnutia sa uplatňujú od 21. februára 1994.
 • Pôvodný dohovor nadobudol účinnosť v roku 1980 a bol pozmenený v roku 1992. Zmeny z roku 1992 nadobudli účinnosť 17. januára 2000 po tom, ako všetky zmluvné strany predložili ratifikačné nástroje.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

* HLAVNÉ POJMY

Znižovanie nadbytku živín: v prípade Baltského mora, úrovne zlúčenín dusíka a fosforu prenášaných vzduchom a vodou, ktoré vznikajú v dôsledku kombinácie vysokej hustoty obyvateľstva, poľnohospodárstva, energetiky a dopravy.

HLAVNÉ DOKUMENTY

Rozhodnutie Rady 94/156/ES z 21. februára 1994 o pristúpení spoločenstva k Dohovoru o ochrane morského prostredia oblasti Baltického mora z roku 1974 (Helsinský dohovor) (Ú. v. ES L 73, 16.3.1994, s. 1)

Dohovor o ochrane morského prostredia oblasti Baltského mora, 1974 (Helsinský dohovor) (Ú. v. ES L 73, 16.3.1994, s. 2 – 18)

Rozhodnutie Rady 94/157/ES z 21. februára 1994 o uzavretí Dohovoru o ochrane morského prostredia oblasti Baltického mora (Helsinského dohovoru v revidovanom znení z r. 1992) v mene spoločenstva (Ú. v. ES L 73, 16.3.1994, s. 19)

Dohovor o ochrane morského prostredia oblasti Baltského mora, 1992 (Ú. v. ES L 73, 16.3.1994, s. 20 – 45)

SÚVISIACE DOKUMENTY

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/56/ES zo 17. júna 2008, ktorou sa ustanovuje rámec pre činnosť Spoločenstva v oblasti morskej environmentálnej politiky (rámcová smernica o morskej stratégii) (Ú. v. EÚ L 164, 25.6.2008, s. 19 – 40)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/89/EÚ z 23. júla 2014, ktorou sa ustanovuje rámec pre námorné priestorové plánovanie (Ú. v. EÚ L 257, 28.8.2014, s. 135 – 145)

Oznámenie Komisie Rade, Európskemu parlamentu, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Budúcnosť námornej politiky Únie [KOM(2006) 275 v konečnom znení zo 7. júna 2006]

Posledná aktualizácia 23.02.2017

Top