Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Použitie splaškových kalov v poľnohospodárstve

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Použitie splaškových kalov v poľnohospodárstve

Smernica 86/278/EHS - ochrana pôdy pri používaní splaškových kalov v poľnohospodárstve

AKT

Smernica Rady 86/278/EHS z 12. júna 1986 o ochrane životného prostredia, a najmä pôdy pri použití splaškových kalov v poľnohospodárstve

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

Ustanovujú sa ňou pravidlá o tom, ako môžu poľnohospodári využívať splaškový kal na hnojenie s cieľom predísť škodlivým účinkom na životné prostredie a ľudské zdravie v dôsledku zhoršenia kvality pôdy a povrchovej a podzemnej vody.

Na tento účel sa ňou zavádzajú limitné hodnoty pre povolené koncentrácie siedmich ťažkých kovov v pôde, ktoré môžu byť toxické pre rastliny a pre človeka:

kadmium;

meď;

nikel;

olovo;

zinok;

ortuť;

chróm.

Zakazuje sa ňou použitie splaškových kalov, ktorých koncentrácie prekračujú tieto limitné hodnoty.

HLAVNÉ BODY

Osobitné limitné hodnoty sa uvádzajú v prílohách k smernici:

príloha IA - ťažké kovy v pôde;

príloha IB - ťažké kovy v kaloch;

príloha IC - maximálne množstvá ťažkých kovov, ktoré sa môžu ročne pridať do pôdy.

Zvyčajne sa kal upraví pred použitím v poľnohospodárstve. V niektorých krajinách EÚ sa však poľnohospodárom môže povoliť použitie neupravených kalov, ak sú do pôdy vstrekované alebo zapracované.

V niektorých prípadoch sa v poľnohospodárstve kal nesmie použiť vôbec:

na trávnych porastoch alebo krmovinách, ak má byť tráva spásaná zvieratami alebo krmoviny zozbierané, a to minimálne tri týždne pred zberom úrody;

na pôdu, na ktorej sa pestuje ovocie a zelenina počas obdobia rastu. Toto pravidlo sa nevzťahuje na pestovania ovocných stromov;

na pôdu určenú na pestovanie ovocia a zeleniny, ktorých zberané časti sú spravidla v priamom kontakte s pôdou a zvyčajne sa konzumujú surové. Tento zákaz platí 10 mesiacov pred zberom úrody a počas samotného zberu.

Zodpovednosť za zabezpečenie toho, že použitie kalu poľnohospodármi neprekračuje zákonné limitné hodnoty, nesú národné orgány, ktoré musia odoberať vzorky a analyzovať kal a pôdu, na ktorej sa používa. Okrem toho vedú záznamy o tom:

koľko sa ho vyprodukuje a použije v poľnohospodárstve;

aké je jeho zloženie a vlastnosti;

ako bol spracovaný;

kde sa používa a kto ho používa.

Európska komisia zverejňuje pravidelnú správu o používaní kalov v poľnohospodárstve EÚ, v ktorej sú zhrnuté informácie zo správ, ktoré podávajú jednotlivé krajiny o tejto problematike.

KONTEXT

Splaškový kal - pravidlá EÚ.

HLAVNÉ POJMY

* Splaškový kal - kal z čističiek odpadových vôd z domácností a komunálnych odpadových vôd, vyhnívacích nádrží a podobných čistiarní odpadových vôd.

* Upravený kal - kal, ktorý prešiel biologickou, chemickou alebo tepelnou úpravou, dlhodobým skladovaním alebo akýmkoľvek iným vhodným procesom tak, aby bola významne znížená jeho schopnosť fermentácie (zároveň aj jeho zdravotné riziká).

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica 86/278/EHS

18. júna 1986

18. júna 1989

Ú. v. ES L 181, 4.7.1986, s. 6 - 12

Pozmeňujúci(-e) a doplňujúci(-e) akt(-y)

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica 91/692/EHS

23. decembra 1991

1. januára 1993

Ú. v. ES L 377, 31.12.1991, s. 48 - 54

Nariadenie (ES) č. 219/2009

20. apríla 2009

-

Ú. v. EÚ L 87, 31.3.2009, s. 109 - 154

Následné zmeny smernice 86/278/EHS boli zapracované do základného textu. Toto konsolidované znenie slúži len ako dokumentácia.

Posledná aktualizácia 14.09.2015

Top