Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Medzinárodný program ochrany delfínov

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Medzinárodný program ochrany delfínov

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Rozhodnutie 1999/337/ES o podpise Dohody o medzinárodnom programe ochrany delfínov

AKÝ JE CIEĽ TOHTO ROZHODNUTIA?

 • Rozhodnutie umožňuje Európskej únii (EÚ) schváliť dohodu o medzinárodnom programe ochrany delfínov, ktorej cieľom je znížiť úhyn delfínov počas lovu tuniakov.
 • Rozhodnutím sa tiež vytvoril priestor pre EÚ na vstup do Celoamerickej komisie pre tropické tuniaky (IATTC), ktorá je zodpovedná za ochranu a hospodárenie s tuniakmi a inými morskými zdrojmi vo východnom Tichom oceáne.
 • Tieto dva kroky umožňujú EÚ zohrávať aktívnu úlohu pri riadení dohody.

HLAVNÉ BODY

Cieľom dohody o medzinárodnom programe ochrany delfínov je obmedzenie úhynu delfínov počas lovu tuniakov vo východnom Tichom oceáne.

Konkrétne je jej cieľom:

 • postupná redukcia náhodného úhynu delfínov v sieťach pri love tuniakov* vo východnom Tichom oceáne na nulovú úroveň stanovením ročných limitov;
 • podpora výskumu na účel hľadania ekologicky rozumných prostriedkov pre odlov veľkých tuniakov žltoplutvých, bez odlovu delfínov;
 • dlhodobé udržanie stavu tuniakov zabránením vedľajších úlovkov* a znehodnoteniu mladých tuniakov.

Opatrenia

Strany dohody majú povinnosť stanoviť limit celkového náhodného úhynu delfínov počas lovu tuniakov na najviac 5 000 ročne (v roku 2015 sa zaznamenal skutočný úhyn 533 delfínov). Na dosiahnutie tohto cieľa sa strany dohodli, že:

 • ustanovia systém podnecujúci kapitánov plavidiel pokračovať v redukcii náhodného úhynu delfínov, ako aj systém technického výcviku a certifikácie kapitánov;
 • podporia výskum na účel zdokonalenia rybárskeho výstroja, vybavenia a techník rybolovu;
 • ustanovia spravodlivý systém na prisúdenie limitov úhynu delfínov (DML), v súlade s pravidlami dohody;
 • uložia určité operačné požiadavky (týkajúce sa výstroja a zariadenia na ochranu delfínov a uvoľnenia delfínov atď.) na plavidlá;
 • vytvoria systém na vyhľadávanie a kontrolu ulovených tuniakov, pri ktorom dochádza alebo nedochádza k úhynu alebo vážnym zraneniam delfínov;
 • si budú vymieňať údaje vedeckého výskumu.

Dlhodobé udržanie

Na zabezpečenie dlhodobého udržania morského života musia zmluvné strany:

 • vypracovať programy, na základe ktorých bude možné posudzovať, monitorovať a minimalizovať vedľajšie úlovky mladých tuniakov a živočíchov, ktoré nie sú predmetom lovu;
 • vytvoriť a požadovať používanie selektívneho výstroja a techník rybolovu;
 • požadovať, aby plavidlá vypúšťali na slobodu korytnačky a iné ohrozené druhy živočíchov.

Okrem týchto osobitných povinností musia signatárske strany tiež splniť nasledujúce povinnosti, aby sa zaistilo dlhodobé udržanie stavu tuniakov a stavov iných živočíchov morského života:

 • prijatie opatrení na ochranu a využívanie zásob v rybárstve;
 • odhadnutie úlovku ako aj vedľajších úlovkov mladých tuniakov žltoplutvých a iných živých morských zdrojov spájaných s lovom tuniakov.

Program pozorovania

Program pozorovania na palube musia zaviesť všetky strany v prípade lodí s nosnosťou väčšou ako 363 metrických ton. Pozorovatelia na palube musia absolvovať špecializovanú prípravu a zozbierať všetky relevantné informácie o rybolovných operáciách plavidla, na ktoré sú pridelené.

Strany musia dodržať tieto požiadavky a operačné požiadavky na základe:

 • ročne vykonávaného inšpekčného a certifikačného programu pre plavidlá;
 • sankcií uplatniteľných v prípade porušení;
 • podnetov.

Prehodnotenie a posudzovanie

 • Každá strana zriadi národný vedecký poradný výbor určený na vykonávanie vedeckých prehodnocovaní a posudzovaní, vykonávanie odporúčaní pre vlastnú vládu a na zaistenie pravidelnej výmeny údajov medzi stranami. Túto úlohu v praxi prevzali vedeckí pracovníci IATTC a Vedecký poradný výbor IATTC.
 • Zriadila sa Medzinárodná revízna porota, ktorá je zložená zo zástupcov signatárskych strán, mimovládnych organizácií a odvetvia lovu tuniakov. Táto komisia vykonáva úlohy týkajúce sa dohľadu a analýzy. Pre stretnutie strán odporúča príslušné opatrenia na splnenie cieľov dohody

ODKEDY SA ROZHODNUTIE UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 26. apríla 1999.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

* HLAVNÉ POJMY

Sieť: druh siete, ktorá sa používa na lov rýb na povrchu alebo v blízkosti povrchu vôd. Po lokalizovaní skupiny rýb sa sieť spustí do vody a zatiahne okolo rýb. Po obkolesení rýb sa lano okolo nich stiahne a vytvorí tvar vaku a potiahne sa na palubu rybárskeho plavidla.

Vedľajší úlovok: ryby alebo iné morské živočíchy chytené nezámerne pri pokuse o úlovok určitých cieľových druhov živočíchov.

HLAVNÝ DOKUMENT

Rozhodnutie Rady 1999/337/ES z 26. apríla 1999 o podpise Dohody o medzinárodnom programe ochrany delfínov Európskym spoločenstvom (Ú. v. ES L 132, 27.5.1999, s. 1 – 27)

SÚVISIACE DOKUMENTY

Nariadenie Rady (ES) č. 1936/2001 z 27. septembra 2001 ustanovujúce kontrolné opatrenia uplatniteľné v rybolove na určité zásoby silno sťahovavých rýb (Ú. v. ES L 263, 3.10.2001, s. 1 – 8)

Pozri konsolidované znenie.

Rozhodnutie Rady 2005/938/ES z 8. decembra 2005 o schválení v mene Európskeho spoločenstva Dohody o medzinárodnom programe na záchranu delfínov (Ú. v. EÚ L 348, 30.12.2005, s. 26 – 27)

Posledná aktualizácia 07.02.2017

Top