Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Pitná voda – základné kvalitatívne normy

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Pitná voda – základné kvalitatívne normy

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 98/83/ES – kvalita vody určená na ľudskú spotrebu

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

 • Stanovujú sa v nej normy pre pitnú vodu.
 • Jej cieľom je chrániť verejné zdravie pred nepriaznivými účinkami akejkoľvek kontaminácie vody určenej na ľudskú spotrebu* zabezpečením jej nezávadnosti a čistoty.

HLAVNÉ BODY

 • Krajiny EÚ musia:
  • prijať opatrenia potrebné pre zabezpečenie toho, aby voda neobsahovala koncentrácie mikroorganizmov, parazitov alebo škodlivých látok, ktoré predstavujú možnú hrozbu pre ľudské zdravie, a aby spĺňala minimálne mikrobiologické a chemické normy;
  • zaistiť, aby voda, ktorá vyteká z kohútikov alebo z cisterny, spĺňala normy;
  • pravidelne monitorovať vodu na dohodnutých miestach odberu s cieľom skontrolovať, či sú splnené mikrobiologické, chemické a indikačné hodnoty parametrov;
  • okamžite preskúmať prípadnú nezhodu s normami a prijať potrebné nápravné opatrenie;
  • zakázať alebo obmedziť dodávky vody, ak by mohli predstavovať potenciálnu hrozbu pre verejné zdravie;
  • informovať verejnosť v prípade, že sa prijalo nápravné opatrenie;
  • vydať raz za tri roky správu o kvalite pitnej vody. Táto informácia určená pre verejnosť sa pošle Európskej komisii.
 • Komisia:
  • raz za tri roky vydá súhrnnú správu o kvalite pitnej vody;
  • raz za päť rokov vykoná revíziu mikrobiologických, chemických a indikačných parametrov a špecifikácií týkajúcich sa monitorovania, zohľadňujúc pri tom vedecký a technický pokrok. Môže vypracovať návrhy na ich úpravu.
 • Smernica sa neuplatňuje na prírodné minerálne vody ani na vody, ktoré sa považujú za lieky.
 • Krajiny EÚ môžu oslobodiť v rámci svojich právnych predpisov vodu zo súkromného, nekomerčného zdroja slúžiaceho menej ako 50 osobám
 • V roku 2015 Komisia prijala smernicu (EÚ) 2015/1787, ktorou sa zavádzajú nové pravidlá EÚ s cieľom zlepšiť monitorovanie pitnej vody. Táto smernica poskytuje krajinám EÚ väčšiu flexibilitu pri monitorovaní pitnej vody v rámci EÚ.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Smernica sa uplatňuje od 25. decembra 1998. Krajiny EÚ ju mali zapracovať do vnútroštátneho práva do 25. decembra 2000.

SÚVISIACI VÝVOJ

 • Na začiatku roku 2014 prvá európska iniciatíva občanov v nadväznosti na kampaň Right2Water požiadala o vytvorenie právnych predpisov EÚ, ktorými sa zaručí právo na vodu a sanitáciu.
 • Európska iniciatíva občanov vznikla na základe článku 11 ods. 4 Zmluvy o Európskej únii. Umožňuje verejnosti vyzvať Komisiu, aby konala v oblasti svojej pôsobnosti, za predpokladu, že petíciu podpíše aspoň jeden milión občanov z minimálne siedmich krajín EÚ.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

* HLAVNÉ POJMY

Voda určená na ľudskú spotrebu: voda v pôvodnom stave alebo po spracovaní, určená na pitie, varenie, prípravu potravín alebo iné domáce účely. Môže byť dodaná z kohútika, cisterny alebo vo fľašiach či nádobách.

HLAVNÝ DOKUMENT

Smernica Rady 98/83/ES z 3. novembra 1998 o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu (Ú. v. ES L 330, 5.12.1998, s. 32 – 54)

Následné zmeny smernice 98/83/ES boli zapracované do pôvodného dokumentu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

Posledná aktualizácia 20.02.2017

Top