Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kvalita benzínu a naftových palív: síra a olovo

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Kvalita benzínu a naftových palív: síra a olovo

 

SÚHRN

EÚ s cieľom zlepšiť kvalitu ovzdušia a znížiť emisie skleníkových plynov (GHG) zaviedla pravidlá, ktorými sa zakazuje benzín s obsahom olova a obmedzuje množstvo síry v naftových palivách.

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

Smernicou sa spoločne s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi aktmi stanovujú technické špecifikácie, ktoré sa majú uplatňovať na benzín, naftu a biopalivá používané v cestnej doprave, ako aj na plynové oleje používané pri necestných pojazdných strojoch*.

HLAVNÉ BODY

Benzín

Krajiny EÚ môžu na trh uvádzať len benzín, ktorý je v súlade so špecifikáciami týkajúcimi sa benzínu používanými pri uvádzaní na trh benzínu, ktorý sa predáva v EÚ (uvedený v prílohe I k tejto smernici).

Krajiny EÚ môžu uvádzať na trh len benzín s veľmi malým obsahom olova, ktorý sa používa len pri starých vozidlách. Obsah olova nesmie byť vyšší ako 0,15 g/l a môže predstavovať iba maximálne 0,03 % z celkového predaja.

Niektoré krajiny EÚ majú možnosť uvádzať na trh benzín s vyšším tlakom pary počas leta, ak je teplota nízka alebo ak sa v benzíne nachádzajú zmesi s vyšším podielom etanolu (výsledkom čoho je nižší tlak pary). Európska komisia musí posúdiť trvanie a potrebnosť týchto výnimiek.

Nafta

Krajiny EÚ môžu uvádzať na trh len naftu, ktorá je v súlade s prílohou II. V prílohe II je uvedený počet špecifikácií, ktoré sa používajú pri uvádzaní nafty predávanej v EÚ na trh.

Krajiny EÚ môžu pri splnení všetkých ďalších požiadaviek v prílohe II zaviesť naftu s vyšším podielom metylesterov mastnej kyseliny (FAME), ktoré predstavujú základné molekuly v bionaftovom palive.

Obsah síry v nafte nesmie prekročiť 10 mg/kg.

Vo vzdialených regiónoch a krajinách EÚ s nepriaznivým zimným počasím sú možné isté výnimky z tohto pravidla.

Znižovania emisií skleníkových plynov (GHG)

Krajiny EÚ určujú zodpovednosť dodávateľov palív za ročné monitorovanie a podávanie správ o emisiách GHG za celý životný cyklus* z paliva.

Dodávatelia palív musia postupne do 31. decembra 2020 znížiť životný cyklus emisií GHG o 6 %.

Podávanie správ

Krajiny EÚ musia každý rok do 30. júna predložiť informácie o ich vnútroštátnej kvalite palív v správe, v ktorej sa zozbierajú všetky údaje z predchádzajúceho kalendárneho roka. Údaje je potrebné zozbierať zo systému monitorovania kvality palív v súlade s príslušnými normami EÚ.

HLAVNÉ POJMY

*Necestné pojazdné stroje – veľký počet motorových zariadení v strojoch používaných na účely iné ako preprava tovaru alebo cestujúcich, napríklad buldozéry, kompresory, nakladače alebo čelné nakladače.

*Podávanie správ o emisiách GHG za celý životný cyklus – podávanie správ o emisiách z ťažby, spracovania a distribúcie palív.

AKT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/70/ES z 13. októbra 1998 týkajúca sa kvality benzínu a naftových palív, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 93/12/EHS

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica 98/70/ES

28. decembra 1998

1. júla 1999

Ú. v. ES L 350, 28.12.1998, s. 58 – 68

Pozmeňujúci(-e) a doplňujúci(-e) akt(-y)

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica 2000/71/ES

4. decembra 2000

1. januára 2001

Ú. v. ES L 287, 14.11.2000, s. 46 – 50

Smernica 2003/17/ES

22. marca 2003

30. júna 2003

Ú. v. EÚ L 76, 22.3.2003, s. 10 – 19

Nariadenie (ES) č. 1882/2003

20. novembra 2003

Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1 – 53

Smernica 2009/30/ES

25. júna 2009

31. decembra 2010

Ú. v. EÚ L 140, 5.6.2009, s. 88 – 113

Následné zmeny a opravy smernice 98/70/ES boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentáciu.

SÚVISIACE AKTY

2005/27/ES: Odporúčanie Komisie z 12. januára 2005 týkajúce sa toho, čo na účely smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/70/ES o benzíne a motorovej nafte predstavuje dostupnosť bezolovnatého benzínu a motorovej nafty s maximálnym obsahom síry na primerane vyváženom geografickom základe (Ú. v. EÚ L 15, 19.1.2005, s. 26 – 29)

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1307/2014 z 8. decembra 2014 o vymedzení kritérií a zemepisných rozmedzí trávnych porastov s vysokou biologickou rozmanitosťou na účely článku 7b ods. 3 písm. c) smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/70/ES týkajúcej sa kvality benzínu a naftových palív a článku 17 ods. 3 písm. c) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie (Ú. v. EÚ L 351, 9.12.2014, s. 3 – 5)

Posledná aktualizácia 06.10.2015

Top