Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Znečisťujúce látky z kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktorov

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Znečisťujúce látky z kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktorov

Európska únia (EÚ) stanovuje normy pre prípustné emisie vzťahujúce sa na motory poľnohospodárskych a lesných traktorov s cieľom znížiť mieru znečistenia ovzdušia spôsobeného týmito motormi.

AKT

Smernica 2000/25/ES Európskeho parlamentu a Rady o opatreniach proti emisiám plynných a pevných znečisťujúcich látok motorov na pohon poľnohospodárskych alebo lesných traktorov, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 74/150/EHS (Pozri pozmeňujúce a doplňujúce akty).

SÚHRN

Táto smernica spresňuje opatrenia, ktoré sa majú prijať proti znečisťovaniu ovzdušia spôsobenému poľnohospodárskymi alebo lesnými traktormi. Preto je jej cieľom zníženie hladiny emitovaných znečisťujúcich látok a zároveň hladké fungovanie vnútorného trhu.

Dotknuté vozidlá

Táto smernica stanovuje požiadavky na emisie poľnohospodárskych a lesných traktorov . Stanovujú predovšetkým definíciu postupov typového schválenia komponentu vzťahujúcich sa na motory, ktoré sa majú namontovať do traktorov, a teda aj definíciou postupov typového schválenia pre takéto vozidlá vzhľadom na emisie znečisťujúcich látok.

Povinnosti

Výrobca vozidla je povinný podať žiadosť o typové schválenie v súvislosti s emitovanými znečisťujúcimi látkami. Výrobca je povinný poskytnúť určité informácie týkajúce sa vozidla, ako napr. typ motora.

Výrobca musí takisto spĺňať určité špecifikácie týkajúce sa skúšok, označenia motora a kontroly zhody výrobkov.

Náhradné motory musia spĺňať limitné hodnoty, ktoré boli platné pre motor určený na výmenu v čase jeho umiestnenia na trh.

Mechanizmus flexibility

Do prevádzky sa môže uviesť limitovaný počet traktorov pod podmienkou, že sú vybavené motorom schváleným v súlade s požiadavkami na limity emisií pre fázu, ktorá bezprostredne predchádzala platnej fáze.

Počet týchto traktorov umiestnených na trh v rámci mechanizmu flexibility nesmie prekročiť 40 % z celkového počtu traktorov umiestnených na trh výrobcom za jeden rok.

Limitné hodnoty

Smernica stanovuje tie isté požiadavky na skúšky ako v prípade mobilných strojov používaných mimo verejných komunikácií a príslušné limitné hodnoty pre hladiny emisií.

Zároveň sa smernica zaoberá postupom typového schválenia pre poľnohospodárske a lesné traktory zavedeným smernicou 2003/37/ES.

Keďže poukazuje na rozdiely medzi štyrmi chemickými znečisťujúcimi látkami - oxid uhoľnatý (CO), nespálené uhľovodíky (HC), oxidy dusíka (NOx) a pevné znečisťujúce látky (PT), smernica nahradzuje smernicu 77/537/EHS o opatreniach, ktoré sa majú prijať proti emisiám znečisťujúcich látok z dieselových motorov určených na pohon traktorov.

Túto smernicu zrušuje nariadenie (EÚ) č. 167/2013 s účinnosťou od 1. januára 2016.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica 2000/25/ES

12.7.2000

31.12.2000

Ú. v. EÚ L 173, 12.7.2000

Pozmeňujúci(-e) a doplňujúci(-e) akt(-y)

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica 2005/13/ES

21.3.2005

31.12.2005

Ú. v. EÚ L 55, 1.3.2005

Smernica 2006/96/ES

1.1.2007

-

Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006

Smernica 2011/72/EÚ

13.10.2011

24.9.2011

Ú. v. EÚ L 246, 23.9.2011

Smernica 2011/87/EÚ

8.12.2011

9.12.2012

Ú. v. EÚ L 301, 18.11.2011

Smernica 2013/15/EÚ

1.7.2013

1.7.2013

Ú. v. EÚ L 158, 10.6.2013

Smernica 2014/43/EÚ

9.4.2014

1.1.2015

Ú. v. EÚ L 82, 20.3.2014

Následné zmeny a doplnenia a úpravy smernice 2011/87/EÚ boli zahrnuté do základného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na referenčné účely.

Posledná aktualizácia: 02.07.2014

Top