Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Dohovor OSPAR

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Dohovor OSPAR

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTOM:

Rozhodnutie 98/249/ES – uzavretie dohovoru o ochrane morského prostredia v severovýchodnom Atlantiku

Dohovor o ochrane morského prostredia severovýchodného Atlantiku

AKÝ JE CIEĽ ROZHODNUTIA A DOHOVORU?

 • Rozhodnutím bol uzavretý dohovor OSPAR v mene Európskej únie (EÚ) – v tom čase známej pod názvom Európske spoločenstvo.
 • Cieľom dohovoru OSPAR je predchádzať znečisťovaniu mora a odstraňovať ho a tak ochraňovať oblasť severovýchodného Atlantiku pred nepriaznivými účinkami ľudskej činnosti.

HLAVNÉ BODY

 • Európske spoločenstvo je zmluvnou stranou Dohovoru o ochrane morského prostredia severovýchodného Atlantiku, ktorý bol podpísaný 22. septembra 1992 v Paríži.
 • Dohovor vymedzuje rôzne definície, napríklad:

  • morská oblasť*,
  • vnútorné vody*,
  • znečisťovanie*.
 • Zmluvné strany dohovoru sa zaviazali podniknúť všetky možné kroky, aby:

  • predchádzali a zamedzili znečisťovaniu,
  • prijali nevyhnutné opatrenia na ochranu severovýchodného Atlantiku voči nepriaznivým účinkom ľudských činností.
 • Cieľom týchto opatrení je chrániť ľudské zdravie, zachovať morské ekosystémy a, kde je to prakticky možné, obnoviť poškodené morské oblasti. Na tieto účely strany (jednotlivo aj spoločne):

  • prijímajú programy a opatrenia,
  • zjednocujú svoje politiky a stratégie.
 • Na splnenie svojich záväzkov musia strany dodržiavať dve zásady.

  • Zásada prevencie: preventívne opatrenia sa prijímajú, keď existujú rozumné dôvody na obavy, že látky alebo energie, priamo alebo nepriamo zavedené do morského prostredia, môžu mať ktorýkoľvek z týchto následkov, dokonca aj v prípadoch, keď neexistujú nezvratné dôkazy o príčinnom vzťahu medzi vstupmi a účinkami:

   • prinášanie nebezpečenstva pre ľudské zdravie,
   • poškodenie živých zdrojov a morských ekosystémov,
   • poškodenie kultúrnych a rekreačných hodnôt,
   • narušenie ďalšieho oprávneného využívania mora.
  • Zásada znečisťovateľ platí: znečisťovateľ znáša náklady na predchádzanie znečisťovania, jeho kontrolu a opatrenia znižujúce mieru znečistenia.
 • Programy, ktoré zmluvné strany prijímajú, musia brať do úvahy najnovší technologický vývoj a najlepšie environmentálne postupy.
 • Prijaté opatrenia nesmú zvyšovať znečisťovanie mora mimo morskej oblasti alebo v iných súčastiach životného prostredia.
 • Zmluvné strany sa zaväzujú podniknúť, jednotlivo alebo spoločne, všetky možné kroky na predchádzanie a zamedzenie:

  • znečistenia morskej oblasti z pozemných zdrojov a činností,
  • znečistenia vzniknutého ukladaním alebo spaľovaním odpadov alebo iných látok v oceáne,
  • znečistenia z pobrežných zdrojov (pobrežné zariadenia a potrubia, z ktorých látky alebo energie vnikajú do morskej oblasti).
 • Na riešenie cezhraničného znečistenia môžu zmluvné strany rokovať o dohode o spolupráci.

Komisia dohovoru OSPAR

 • V rámci dohovoru sa zo zástupcov zmluvných strán zriaďuje komisia, ktorá je výkonným orgánom dohovoru. Komisia prerokuje a prijíma rôzne rozhodnutia a odporúčania. Rozhodnutia sú pre zmluvné strany záväzné po uplynutí 200 dní, zatiaľ čo odporúčania sú nezáväzné.
 • Úlohy komisie sú:

  • dohliadať na plnenie dohovoru,
  • skúmať stav morskej oblasti,
  • kontrolovať účinnosť prijatých opatrení,
  • vypracovať programy a opatrenia na predchádzanie a zamedzenie znečisťovania mora,
  • vytvárať program svojej práce,
  • vytvárať nástroje nevyhnutné na realizáciu tohto programu.

Práca v rámci dohovoru OSPAR

 • Hodnotenie pokroku v súvislosti so Stratégiou dohovoru OSPAR pre rádioaktívne látky ukazuje, že zmluvné strany dosiahli podstatné zníženie vypúšťania z jadrového sektora.
 • Zmluvné strany tiež prijali opatrenia na ochranu a zachovanie ďalšieho druhu (lososa atlantického) a biotopu (prílivových bažín), ktoré dohovor OSPAR označil v rámci severovýchodného Atlantiku ako obzvlášť zraniteľné.
 • V roku 2016 OSPAR oznámil, že do jeho siete bolo zaradených 10 nových chránených morských oblastí, čím sa ich celkový počet zvýšil na 423.
 • OSPAR priniesol pokrok v medzinárodnom úsilí o zníženie morského odpadu vytvorením siete pre výlov odpadu v celom severovýchodnom Atlantiku, ktorá plavidlám umožňuje vyložiť odpad v ktoromkoľvek z viac ako 40 zapojených prístavov. Zmluvné strany dohovoru OSPAR sa tiež dohodli, že sa budú zaoberať zdrojmi znečistenia plastovými mikročasticami v morskom prostredí.
 • OSPAR slúži aj ako fórum pre koordinované vykonávanie rámcovej smernice o morskej stratégii EÚ krajinami EÚ a pre medziregionálnu spoluprácu založenú na koncepciách a metódach rámcovej smernice o morskej stratégii.

Výskum

 • Dohovor vyžaduje vytvorenie doplnkových alebo spoločných programov vedeckého alebo technického výskumu, ktoré sa predložia komisii.

Postup arbitráže

 • Na riešenie sporov medzi zmluvnými stranami sa ustanovuje postup arbitráže.

Prílohy

Dohovor OSPAR obsahuje prílohy venované týmto osobitným oblastiam:

 • Príloha I: Predchádzanie a zamedzovanie znečisťovania z pozemných zdrojov,
 • Príloha II: Predchádzanie a zamedzovanie znečisťovania ukladaním alebo spaľovaním odpadov,
 • Príloha III: Predchádzanie a zamedzovanie znečisťovania z pobrežných zdrojov,
 • Príloha IV: Hodnotenie kvality morského prostredia,
 • Príloha V: O ochrane a zachovaní ekosystémov a biologickej rozmanitosti morskej oblasti.

Stratégia EÚ pre Arktídu

V spoločnom oznámení z roku 2016 sa EÚ odporúča:

 • pokračovať v plnení záväzkov vo viacstranných environmentálnych dohodách, ktoré tiež majú osobitný význam pre Arktídu, ako napríklad dohovor OSPAR,
 • vytvárať chránené morské oblasti v Arktíde s cieľom zachovať biologickú rozmanitosť,
 • spolupracovať s arktickými štátmi a ostatnými medzinárodnými partnermi na vytvorení nástroja podľa Dohovoru Organizácie Spojených národov o morskom práve, ktorého cieľom by bola ochrana a udržateľné využívanie morskej biologickej rozmanitosti v oblastiach mimo vnútroštátnej právomoci.

ODKEDY SA ROZHODNUTIE A DOHOVOR UPLATŇUJÚ?

 • Rozhodnutie sa uplatňuje od 7. októbra 1997.
 • Dohovor nadobudol účinnosť 25. marca 1998. Nahrádza dohovory z Osla (1972) a Paríža (1974).
 • Dohovor podpísali a ratifikovali Belgicko, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Holandsko, Island, Írsko, Luxembursko, Nemecko, Nórsko, Portugalsko, Spojené kráľovstvo, Španielsko, Švajčiarsko a Švédsko, ktoré spolu s EÚ spolupracujú na ochrane morského prostredia severovýchodného Atlantiku.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÉ POJMY

Morská oblasť:

znamená všetky tieto oblasti:

Vnútorné a teritoriálne vody zmluvných strán.

More vo vnútri a v susedstve teritoriálnych vôd pod jurisdikciou pobrežného štátu do vzdialenosti uznávanej medzinárodným právom.

Voľné more vrátane dna všetkých týchto vôd a jeho podložia, situovaných v týchto hraniciach:

 • Tie časti Atlantického oceánu a Severného ľadového oceánu a ich vedľajšie more, ktoré leží severne od 36° severnej a medzi 42° západnej dĺžky a 51° východnej dĺžky, ale s výnimkou
 • Baltského mora a morských úžin ležiacich južne a východne od línií vedených od mysu Hasenore k mysu Gniben, od Korshage k Spodsbjergu a od Gilbjergu k mysu Kullen a
 • Stredozemného mora a jeho vedľajšieho mora až k priesečníku 36° severnej šírky a 5° 36’ západnej dĺžky.
 • Časť Atlantického oceánu severne od 59° severnej šírky a medzi 44° a 42° západnej dĺžky.
 • Vnútorné vody: vody medzi pevninou a základnou líniou, od ktorej sa meria šírka teritoriálnych vôd [rozšírenou v prípade vodných tokov až k hranici sladkej vody (miesto na vodnom toku, kde je pri plnom odlive a v období nízkeho prietoku sladkej vody patrná zvýšená slanosť vody v dôsledku prítomnosti morskej vody)].
  Znečisťovanie:

  človekom spôsobené, priame alebo nepriame zavádzanie látok alebo energie do morskej oblasti, ktoré spôsobuje alebo pravdepodobne spôsobí čokoľvek z tohto:

 • nebezpečenstvo pre ľudské zdravie,
 • poškodenie živých zdrojov a morských ekosystémov,
 • poškodenie kultúrnych a rekreačných hodnôt,
 • narušenie ďalšieho oprávneného využívania mora.
 • HLAVNÉ DOKUMENTY

  Rozhodnutie Rady 98/249/ES zo 7. októbra 1997 o uzavretí Dohovoru o ochrane morského prostredia v severovýchodnom Atlantiku (Ú. v. ES L 104, 3.4.1998, s. 1)

  Dohovor o ochrane morského prostredia severovýchodného Atlantiku (Ú. v. ES L 104, 3.4.1998, s. 2 – 21)

  SÚVISIACE DOKUMENTY

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/56/ES zo 17. júna 2008, ktorou sa ustanovuje rámec pre činnosť Spoločenstva v oblasti morskej environmentálnej politiky (rámcová smernica o morskej stratégii) (Ú. v. EÚ L 164, 25.6.2008, s. 19 – 40)

  Následné zmeny smernice 2008/56/ES boli zapracované do pôvodného dokumentu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

  Spoločné oznámenie Európskemu parlamentu a Rade – Integrovaná politika Európskej únie pre Arktídu [JOIN(2016) 21 final z 27. apríla 2016]

  Posledná aktualizácia 26.11.2017

  Top