Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Helsinský dohovor – zamedzenie znečistenia medzinárodných vodných tokov a jazier

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Helsinský dohovor – zamedzenie znečistenia medzinárodných vodných tokov a jazier

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Rozhodnutie 95/308/ES – uzavretie Dohovoru o ochrane a využití cezhraničných vodných tokov a medzinárodných jazier

AKÝ JE CIEĽ TOHTO ROZHODNUTIA?

Týmto rozhodnutím sa EÚ pripája k Dohovoru o ochrane a využití cezhraničných vodných tokov* a medzinárodných jazier. Označuje sa ako Helsinský dohovor, keďže bol podpísaný v Helsinkách v roku 1992.

HLAVNÉ BODY

 • Dohovorom sa zabezpečuje právny rámec, v ktorom môžu dve alebo viaceré strany spolupracovať s cieľom:
  • kontrolovať a zamedziť znečistenie vody cez vnútroštátne hranice;
  • zabezpečiť rozumné a nestranné využívanie cezhraničných vôd.
 • Strany musia prijať všetky príslušné opatrenia v oblasti cezhraničných vôd v snahe:
  • zamedziť, kontrolovať a znížiť súčasné alebo potenciálne znečistenie;
  • zabezpečiť ekologicky spoľahlivé vodné hospodárstvo, ochranu zdrojov a životného prostredia vrátane prípadného obnovenia ekosystémov;
  • zabezpečiť rozumné a nestranné využívanie zdrojov.
 • Strany musia:
  • uplatňovať princíp prevencie, t. j. neodkladať akciu v dôsledku toho, že vedecký výskum plne nepreukázal príčinné spojenie medzi určitými látkami a znečistením;
  • uplatňovať zásadu „znečisťovateľ platí“, t. j. náklady na prevenciu, kontrolu a zníženie znáša strana zodpovedná za znečistenie;
  • hospodáriť s vodnými zdrojmi tak, aby sa neobmedzili potreby budúcich generácií;
  • vytvoriť programy na monitorovanie cezhraničných vôd;
  • navzájom spolupracovať, najmä v oblasti výmeny informácií a prieskumu zameraného na rozvoj účinných metód na prevenciu, kontrolu a zníženie znečistenia presahujúceho hranice;
  • podporiť medzinárodné úsilie na vypracovanie pravidiel, kritérií a postupov v oblasti zodpovednosti a ručenia za znečistenie.
 • Je nutné, aby opatrenia:
  • boli vykonávané pri zdroji, ak je to možné;
  • priamo alebo nepriamo nevyvolávali prenos znečisťovania do iných oblastí životného prostredia.
 • Dohody medzi dvoma alebo viacerými stranami môžu pokrývať oblasti, ako napríklad:
  • zostavovanie údajov a registrov;
  • vytváranie spoločných programov na sledovanie;
  • prijatie emisných limitov pre vypúšťanie odpadových vôd a spoločných cieľov pre kvalitu vody;
  • zavedenie varovných a výstražných systémov;
  • využívanie vyhodnocovania ekologických dopadov.
 • Strany tejto dohody sú povinné:
  • poskytovať si na požiadanie vzájomnú pomoc;
  • zabezpečiť, aby bola verejnosť informovaná o stave cezhraničných vôd a o akýchkoľvek podniknutých opatreniach.
 • V roku 2003 bol dohovor pozmenený s cieľom umožniť neeurópskym krajinám pripojiť sa k nemu. Zmenený dohovor nadobudol účinnosť 6. februára 2013.

ODKEDY SA ROZHODNUTIE UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 24. júla 1995.

KONTEXT

Väčšina environmentálnych problémov presahuje vnútroštátne hranice a môže mať dokonca celosvetový charakter. Práve preto Lisabonská zmluva (článok 191 Zmluvy o fungovaní Európskej únie) kladie EÚ za úlohu podporovať medzinárodné opatrenia s cieľom riešiť regionálne a celosvetové environmentálne problémy.

EÚ má kompetenciu rokovať o medzinárodných dohodách o životnom prostredí a podpisovať ich. Túto kompetenciu uplatnila vo viacerých oblastiach, či už pod záštitou Organizácie Spojených národov alebo na regionálnej alebo subregionálnej úrovni. Ratifikovala 6 dohovorov týkajúcich sa vody.

Ďalšie informácie nájdete na stránke:

* HLAVNÝ POJEM

*Cezhraničný vodný tok: povrchová alebo podzemná voda, ktorá vyznačuje, pretína alebo je umiestnená na hraniciach medzi dvoma alebo viacerými krajinami.

HLAVNÝ DOKUMENT

Rozhodnutie Rady 95/308/ES z 24. júla 1995 o uzavretí, v mene spoločenstva, Dohovoru o ochrane a využití cezhraničných vodných tokov a medzinárodných jazier (Ú. v. ES L 186, 5.8.1995, s. 42 – 58)

Dohovor o ochrane a využití cezhraničných vodných tokov a medzinárodných jazier – Vyhlásenie spoločenstva podľa článku 25 ods. 4 Dohovoru (Ú. v. ES L 186, 5.8.1995, s. 44 – 58)

Posledná aktualizácia 12.07.2016

Top