Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Spätné získavanie benzínových pár pri skladovaní

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Spätné získavanie benzínových pár pri skladovaní

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 94/63/ES – obmedzenie emisií prchavých organických zlúčenín (POZ), ktoré vznikajú pri skladovaní benzínu a jeho distribúcii z distribučných skladov do čerpacích staníc

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

Jej cieľom je zníženie emisií prchavých organických zlúčenín v dôsledku odparovania benzínu v reťazci skladovania a distribúcie palív.

HLAVNÉ BODY

 • Smernica sa uplatňuje na činnosti, zariadenia, dopravné prostriedky a plavidlá používané na skladovanie, nakladanie a prepravu benzínu z jedného distribučného skladu do iného alebo z distribučného skladu na čerpaciu stanicu.
 • Smernicou sa vymedzujú harmonizované technické špecifikácie pre návrh a používanie:
  • skladovacích zariadení v distribučných skladoch;
  • zariadení na plnenie a vyprázdňovanie mobilných zásobníkov v distribučných skladoch;
  • mobilných zásobníkov;
  • zariadení na plnenie do skladovacích zariadení na čerpacích staniciach.
 • Na vykonanie týchto špecifikácií sa stanovujú prechodné obdobia.
 • Krajiny EÚ si môžu ponechať alebo vyžadovať prísnejšie opatrenia ako tie, ktoré sú stanovené v tejto smernici, na svojom území alebo zemepisných oblastiach, kde je ustanovené, že kvôli špecifickým podmienkam sú takéto opatrenia potrebné na ochranu zdravia ľudí alebo životného prostredia.
 • Smernicou sa poskytuje postup pre prispôsobenie sa príloh technickému pokroku.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 20. januára 1995. Krajiny EÚ ju mali zapracovať do vnútroštátnych právnych predpisov do 31. decembra 1995.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÝ DOKUMENT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/63/ES z 20. decembra 1994 o obmedzení emisií prchavých organických zlúčenín (POZ), ktoré vznikajú pri skladovaní benzínu a jeho distribúcii z distribučných skladov do čerpacích staníc (Ú. v. ES L 365, 31.12.1994, s. 24 – 33)

Následné zmeny smernice 94/63/ES boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

SÚVISIACE DOKUMENTY

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/126/ES z 21. októbra 2009 o II. stupni rekuperácie benzínových pár pri čerpaní pohonných látok do motorových vozidiel na čerpacích staniciach (Ú. v. EÚ L 285, 31.10.2009, s. 36 – 39)

Pozri konsolidované znenie.

Posledná aktualizácia 13.02.2017

Top