Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Systém obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Systém obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 2003/87/ES o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov

SÚHRN

ÚVOD

Podľa Kjótskeho protokolu sa EÚ zaviazala znížiť emisie skleníkových plynov (GHG) v období rokov 2008 až 2012 o 8 % v porovnaní s úrovňou v roku 1990.

Počas druhého záväzného obdobia 2013 až 2020 sa zaviazala znížiť svoje emisie skleníkových plynov o 20 % do roku 2020 v porovnaní s úrovňami z roku 1990.

EÚ na splnenie svojich záväzkov zaviedla systém obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v EÚ. Každá kvóta predstavuje povolenie vypustiť jednu tonu oxidu uhličitého (CO2) alebo ekvivalentu oxidu uhličitého počas stanoveného obdobia.

Systém na obchodovanie s emisiami (ETS)* je nosným pilierom politiky EÚ v oblasti boja proti zmene klímy a jej hlavným nástrojom znižovania priemyselných emisií skleníkových plynov nákladovo účinným spôsobom.

HLAVNÉ BODY

EU ETS sa po prvýkrát zaviedol v roku 2005. Postupne sa vyvíjal v podobe viacerých pozmeňujúcich návrhov pôvodného právneho predpisu, smernice 2003/87/ES.

 • Súčasná tretia fáza EU ETS sa začala v roku 2013 a potrvá do roku 2020.
 • EU ETS sa vzťahuje na elektrárne a výrobné zariadenia, ako aj na emisie z lietadiel, ktoré lietajú medzi európskymi letiskami.
 • Od 1. januára 2005 musia mať prevádzkovatelia zariadení uskutočňujúci činnosti, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, príslušné povolenia na emisie skleníkových plynov.
 • Systém EU ETS sa vzťahuje na emisie oxidu uhličitého (CO2) z elektrární, širokej škály energeticky náročných priemyselných sektorov a komerčných aerolínií. Zahŕňa aj emisie oxidu dusného z výroby niektorých kyselín a emisie plnofluórovaných uhľovodíkov z výroby hliníka.
 • Príslušné vnútroštátne orgány vydávajú povolenia na vypúšťanie skleníkových plynov, ak sú presvedčené, že prevádzkovateľ je schopný monitorovať emisie a podávať správy o svojich emisiách.
 • V rámci jednotného celoeurópskeho stropu* kvót (ktorý sa každoročne znižuje o 1,74 %) prevádzkovatelia dostávajú alebo nakupujú emisné kvóty, s ktorými môžu podľa potreby obchodovať medzi sebou. Takisto môžu kvóty vymieňať aj za obmedzené množstvo medzinárodných kreditov z projektov zameraných na znižovanie emisií na celom svete.
 • Prevádzkovatelia musia monitorovať a podávať príslušným orgánom správy o emisiách. Správy kontrolujú nezávislí overovatelia.
 • Po ukončení každého roka musia prevádzkovatelia odovzdať dostatočné množstvo kvót na pokrytie všetkých svojich emisií; v opačnom prípade sa ukladajú pokuty.
 • Od roku 2013 je štandardným pravidlom prideľovania aukcia.
 • Pomer kvót, ktoré výrobné zariadenia dostávajú bezodplatne, sa zníži o 30 % v roku 2020. V zásade nie je možné bezodplatne prideliť kvóty zariadeniam na výrobu elektrickej energie.
 • Krajiny EÚ majú použiť aspoň 50 % príjmov z obchodovania formou aukcie emisných kvót na účely súvisiace s klímou.
 • Krajiny EÚ každoročne podávajú správu Európskej komisii o uplatňovaní smernice.
 • V júli 2015 bol prijatý návrh revízie EU ETS pre fázu 4 (2021 – 2030) v súlade s rámcom v oblasti klímy a energetiky do roku 2030. Cieľom návrhu je dosiahnuť zníženie emisií v rámci EU ETS o 43 % v porovnaní s rokom 2005.

ODKEDY SA TENTO AKT UPLATŇUJE?

Smernica 2003/87/ES nadobudla účinnosť 25. októbra 2003 a do vnútroštátneho práva krajín EÚ sa mala transponovať do 31. decembra 2003.

KONTEXT

Systém EÚ obchodovania s emisiami (EU ETS)

HLAVNÉ POJMY

*Systém EÚ obchodovania s emisiami (EU ETS) – prvý a doteraz najväčší medzinárodný systém na obchodovanie s emisnými kvótami skleníkových plynov. Zahŕňa viac ako 11 000 elektrární a výrobných závodov v 28 krajinách EÚ, na Islande, v Nórsku a Lichtenštajnsku, pričom sa vzťahuje aj na činnosti leteckej dopravy.

*Zásada systému stropov a obchodovania – EU ETS funguje na základe tejto zásady. „Strop“ alebo limit sa nastaví na základe celkového množstva určitých skleníkových plynov, ktoré môžu emitovať továrne, elektrárne a iné zariadenia v rámci systému. Strop sa postupne znižuje, takže celkové emisie klesajú. Vďaka systému je možné obchodovať s kvótami, aby celkové emisie zariadení a prevádzkovateľov lietadiel zostali v rámci stanoveného stropu, a aby bolo možné prijímať najmenej nákladné opatrenia na znižovanie emisií.

AKTY

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES z 13. októbra 2003 o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v spoločenstve, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 96/61/ES (Ú. v. EÚ L 275, 25.10.2003, s. 32 – 46)

Následné zmeny smernice 2003/87/ES boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentáciu.

SÚVISIACE AKTY

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1031/2010 z 12. novembra 2010 o harmonograme, správe a iných aspektoch obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov formou aukcie podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Spoločenstve (Ú. v. EÚ L 302, 18.11.2010, s. 1 – 41). Pozri konsolidované znenie.

Rozhodnutie Komisie 2011/278/EÚ z 27. apríla 2011 ktorým sa ustanovujú prechodné pravidlá harmonizácie bezodplatného prideľovania emisných kvót podľa článku 10a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES, platné v celej Únii (oznámené pod číslom K(2011) 2772) (Ú. v. EÚ L 130, 17.5.2011, s. 1 – 45). Pozri konsolidované znenie.

Nariadenie Komisie (E) č. 600/2012 z 21. júna 2012 o monitorovaní a nahlasovaní emisií skleníkových plynov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES (Ú. v. EÚ L 181, 12.7.2012, s. 1 – 29)

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 601/2012 z 21. júna 2012 o monitorovaní a nahlasovaní emisií skleníkových plynov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES (Ú. v. EÚ L 181, 12.7.2012, s. 30 – 104). Pozri konsolidované znenie.

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 389/2013 z 2. mája 2013, ktorým sa zriaďuje register Únie podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES a rozhodnutí Európskeho parlamentu a Rady č. 280/2004/ES a č. 406/2009/ES a ktorým sa zrušujú nariadenia Komisie (EÚ) č. 920/2010 a č. 1193/2011 (Ú. v. EÚ L 122, 3.5.2013, s. 1 – 59). Pozri konsolidované znenie.

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1123/2013 z 8. novembra 2013 o určení práv používať medzinárodné kredity v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES (Ú. v. EÚ L 299, 9.11.2013, s. 32 – 33)

Rozhodnutie Komisie 2013/448/EÚ z 5. septembra 2013 o vnútroštátnych vykonávacích opatreniach na prechodné bezodplatné pridelenie emisných kvót skleníkových plynov v súlade s článkom 11 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES (Ú. v. EÚ L 240, 7.9.2013, s. 27 – 35)

Rozhodnutie Komisie 2014/746/EÚ z 27. októbra 2014, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES určuje zoznam odvetví a pododvetví, ktoré sa považujú za odvetvia a pododvetvia vystavené vysokému riziku úniku uhlíka medzi rokmi 2015 až 2019 (Ú. v. EÚ L 308, 29.10.2014, s. 114 – 124)

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1814 zo 6. októbra 2015 o zriadení a prevádzke trhovej stabilizačnej rezervy systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Únii a o zmene smernice 2003/87/ES (Ú. v. EÚ L 264, 9.10.2015, s. 1 – 5)

Posledná aktualizácia 07.07.2016

Top