Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Fyzická ochrana jadrových materiálov a jadrových zariadení

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Fyzická ochrana jadrových materiálov a jadrových zariadení

Cieľom Dohovoru o fyzickej ochrane jadrových materiálov a jadrových zariadení je chrániť jadrové materiály a zariadenia a stanoviť sankcie za porušenie v tejto oblasti. Takisto sa sústreďuje na podporu spolupráce medzi štátmi, ktoré sú stranami tohto dohovoru.

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TOHTO ROZHODNUTIA?

  • Schvaľuje sa ním pristúpenie Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu k Dohovoru o fyzickej ochrane jadrových materiálov a jadrových zariadení.
  • Ciele dohovoru:
    • chrániť jadrové materiály a zariadenia;
    • stanoviť sankcie za porušenie v tejto oblasti;
    • podporovať spoluprácu medzi signatárskymi štátmi.

HLAVNÉ BODY

Nový Dohovor o fyzickej ochrane jadrových materiálov a jadrových zariadení sa zameriava na zabezpečenie účinnej fyzickej ochrany počas používania, skladovania alebo prepravy materiálov s mierovým využitím, ako aj na predchádzanie trestnej činnosti súvisiacej s týmito materiálmi a zariadeniami a na boj proti tejto trestnej činnosti. Vychádza z Dohovoru o fyzickej ochrane jadrových materiálov (CPPNM), ktorého zmluvnou stranou sú všetky krajiny EÚ.

Každý štát, ktorý je zmluvnou stranou dohovoru, musí zaviesť a vykonávať opatrenia na zaistenie účinnej ochrany s cieľom predchádzať predovšetkým krádeži alebo zmiznutiu jadrových materiálov, za ktoré zodpovedá, ako aj sabotáži jadrových zariadení na svojom území. Zmluva o Euratome je v tejto súvislosti všeobecnejšia a uvádza sa v nej, že krajiny EÚ musia predísť akémukoľvek zneužitiu jadrových materiálov na iné účely, ako sú tie, na ktoré sú určené.

Pri vykonávaní dohovoru musia štáty, ktoré sú jeho zmluvnou stranou, dodržiavať určitý počet základných zásad, najmä zásadu zodpovednosti štátu a držiteľov licencií, zásadu kultúry bezpečnosti, zaistenia a dôvernosti.

Zmluvné štáty musia zabezpečiť, aby jadrový materiál, ktorý dovážajú, vyvážajú alebo prijímajú v tranzite na svojom území, bol chránený v súlade s platnou bezpečnostnou úrovňou.

Zmluvné štáty musia vymenovať príslušný orgán zodpovedný za uplatňovanie dohovoru, ako aj kontaktný bod, a poskytnúť tieto informácie ostatným signatárskym krajinám buď priamo alebo prostredníctvom Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu. Okrem toho musia spolupracovať v prípade krádeže, sabotáže alebo rizika krádeže alebo sabotáže. Táto spolupráca sa predovšetkým premieta do výmeny informácií, pri ktorej sa dodržiava dôvernosť týchto informácií v súvislosti s tretími stranami.

Zmluvné štáty musia uplatňovať vhodné sankcie na určité porušenia v súlade s ich závažnosťou. Trestné je predovšetkým konať bez povolenia takým spôsobom, ktorý spôsobí alebo je pravdepodobné, že spôsobí, úmrtie alebo závažné zranenie, krádež jadrového materiálu, sabotáž jadrového zariadenia, hrozbu využitia jadrového materiálu na spôsobenie úmrtia alebo závažného zranenia tretej strany, alebo ktorý spôsobí závažné poškodenie majetku. Takisto sa trestajú pokusy o spáchanie niektorého z týchto činov, účasť na týchto činoch a ich organizovanie.

Ktorýkoľvek zmluvný štát má súdnu právomoc nad porušeniami, ktoré boli spáchané na jeho území alebo na palube plavidla alebo lietadla, ktoré sú zaregistrované v danom štáte, a keď je osoba podozrivá zo spáchania porušenia štátnym príslušníkom daného štátu. Tieto porušenia sú dôvodom na vydanie medzi zmluvnými štátmi, ktorí si súčasne musia navzájom poskytovať čo najrozsiahlejšiu súdnu pomoc v prípade týchto porušení. Politické motívy na porušenie nie sú dôvodom na zamietnutie vydania alebo vzájomnej súdnej pomoci.

Dohovor o fyzickej ochrane jadrových materiálov (CPPNM) bol prijatý v roku 1979 a účinnosť nadobudol v roku 1987. V roku 2005 bol pozmenený na konferencii, ktorá sa konala v záujme posilnenia jeho ustanovení. Konferencia o preskúmaní pozmeneného dohovoru sa musí organizovať každých päť rokov po nadobudnutí účinnosti pozmenenia schváleného v roku 2005.

ODKEDY SA ROZHODNUTIE UPLATŇUJE?

Účinnosť nadobudlo 10. júla 2007.

KONTEXT

Dohovor o fyzickej ochrane jadrových materiálov (CPPNM) a pozmenenie k dohovoru

AKT

Rozhodnutie Rady 2007/513/Euratom z 10. júla 2007, ktorým sa schvaľuje pristúpenie Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu k zmenenému a doplnenému Dohovoru o fyzickej ochrane jadrových materiálov a jadrových zariadení – Vyhlásenie Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu podľa článku 18 ods. 4 a 17 ods. 3 CPPNM (Ú. v. EÚ L 190, 21.7.2007, s. 12 – 14)

Posledná aktualizácia 13.12.2015

Top