Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Európsky spoločný podnik Fusion for Energy (F4E)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Európsky spoločný podnik Fusion for Energy (F4E)

Na potvrdenie použiteľnosti jadrovej syntézy ako zdroja energie bol založený veľký medzinárodný experiment s názvom ITER. Európska únia (EÚ) zriadila spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy s cieľom riadiť príspevky EÚ do podniku ITER.

AKT

Rozhodnutie Rady 2007/198/Euratom z 27. marca 2007, ktorým sa zriaďuje Európsky spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy a ktorým sa mu udeľujú výhody

SÚHRN

Na potvrdenie použiteľnosti jadrovej syntézy ako zdroja energie bol založený veľký medzinárodný experiment s názvom ITER. Európska únia (EÚ) zriadila spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy s cieľom riadiť príspevky EÚ do podniku ITER.

AKÝ JE CIEĽ TOHTO ROZHODNUTIA?

Zriaďuje sa v ňom spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy (F4E) na obdobie 35 rokov od 19. apríla 2007. Sídlo F4E je v Španielsku v Barcelone.

Členovia F4E sú Európske spoločenstvo pre atómovú energiu (Euratom) zastúpené Európskou komisiou, 28 krajinami EÚ a Švajčiarskom, ktoré podpísalo dohody o spolupráci s Euratomom v oblasti riadenej jadrovej syntézy.

Ciele

Medzi ciele patrí:

poskytovať príspevky Euratomu Medzinárodnej organizácii pre energiu jadrovej syntézy ITER a na činnosti vyplývajúce zo širšej stratégie s Japonskom na účely rýchlej realizácie energie jadrovej syntézy a vypracovať a koordinovať program činností na prípravu výstavby demonštračného reaktora jadrovej syntézy a súvisiacich zariadení vrátane medzinárodného zariadenia na ožarovanie materiálov jadrovej syntézy.

Okrem ďalších činností je hlavnou úlohou spoločného podniku:

dozerať na prípravu areálu pre projekt ITER;

poskytnúť organizácii ITER materiál, finančné a ľudské zdroje;

koordinovať vedecké a technické výskumné a vývojové činnosti v oblasti syntézy a

vystupovať ako styčný bod s organizáciou ITER.

Rozpočet

Euratom prispel do podniku F4E na obdobie rokov 2014 - 2020 sumou 2 915 milióna EUR.

Orientačné finančné zdroje pre podnik F4E na obdobie rokov 2014 - 2020 sa odhadujú na sumu 9 653 miliónov EUR s príspevkom Euratomu 7 649 miliónov EUR (pod podmienkou, že maximálne 15 % bude použitých na administratívne náklady).

Štruktúra

Podnik F4E má právnu subjektivitu.

Podnik F4E má:

správnu radu pozostávajúcu zo zástupcov členov F4E. Pomáha jej:

predsedníctvo;

Je zodpovedný za dohľad nad podnikom F4E pri vykonávaní jeho činností.

riaditeľa, ktorý je zodpovedný za zastupovanie F4E a každodenné fungovanie organizácie vrátane podpisovania zmlúv.

Zodpovednosť a súdna právomoc

Zmluvný záväzok podniku F4E sa riadi príslušnou zmluvou a platnými právnymi predpismi, ktoré sa na ňu vzťahujú.

V súdnych sporoch a odvolaniach podaných v súvislosti s podnikom F4E má súdnu právomoc Súdny dvor EÚ.

KONTEXT

Energia jadrovej syntézy spolu s obnoviteľnými zdrojmi energie a energiou jadrového štiepenia je jednou z troch alternatív k fosílnym palivám. Je zďaleka najrozšírenejšou vo vesmíre - je zdrojom energie vyžarovanej slnkom a inými hviezdami, no z týchto troch nefosílnych zdrojov energie je na zemi najmenej rozvinutá.

Projekt JET (Spoločný európsky torus) zriadený v roku 1978 prispieval k pokročilému výskumu v oblasti energie jadrovej syntézy niekoľko rokov. Vývoj projektu ITER v roku 1998 predstavoval nový stupeň v oblasti jadrovej syntézy. To vyústilo v roku 2001 do podrobného návrhu výskumného zariadenia zameraného na demonštráciu použiteľnosti jadrovej syntézy ako zdroja energie, z ktorého by EÚ mohla výrazne čerpať, najmä v súvislosti so zaisťovaním bezpečnosti a rôznorodosti jej dlhodobých dodávok energie.

V novembri 2003 EÚ navrhla Francúzsko za hostiteľský štát projektu ITER a mesto Cadarache za areál ITER.

Ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite Fusion for Energy (F4E).

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie 2007/198/Euratom

19. apríla 2007

-

Ú. v. EÚ L 90, 30.3.2007, s. 58 - 72

Pozmeňujúci(-e) a doplňujúci(-e) akt(-y)

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie 2013/791/Euratom

24. decembra 2013

-

Ú. v. EÚ L 349, 21.12.2013, s. 100 - 102

Rozhodnutie (Euratom) 2015/224

5. marca 2015

-

Ú. v. EÚ L 37, 13.2.2015, s. 8 - 14

Posledná aktualizácia: 25.07.2015

Top